Απλοί υπηρέτες

Α΄ Κορινθίους 3:1-9

Α΄ Κορινθίους 3:1-9
1Αδελφοί, και εγώ δεν μπόρεσα να σας μιλήσω, ως προς πνευματικούς [ανθρώπους], αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ.
2Γάλα σάς πότισα, και όχι [στερεή] τροφή· επειδή, δεν μπορούσατε ακόμα [να τη δεχθείτε]· αλλά, ούτε τώρα ακόμα μπορείτε·
3για τον λόγο ότι, είστε ακόμα σαρκικοί· καθόσον, ενώ [υπάρχει] ανάμεσά σας φθόνος και φιλονικία και διχόνοιες, δεν είστε σαρκικοί, και περπατάτε κατά άνθρωπο;
4Επειδή, όταν κάποιος λέει: Εγώ μεν είμαι τού Παύλου· και άλλος: Εγώ είμαι τού Απολλώ· δεν είστε σαρκικοί;
5Ποιος είναι, λοιπόν, ο Παύλος, και ποιος είναι ο Απολλώς, παρά υπηρέτες διαμέσου των οποίων πιστέψατε, και όπως ο Κύριος έδωσε σε κάθε έναν;
6Εγώ φύτεψα, ο Απολλώς πότισε, αλλά ο Θεός αύξησε.
7Ώστε, ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά ο Θεός που αυξάνει.
8Αυτός, μάλιστα, που φυτεύει, κι αυτός που ποτίζει είναι το ίδιο· και κάθε ένας θα πάρει τον δικό του μισθό, σύμφωνα με τον κόπο του.
9Επειδή, είμαστε συνεργοί τού Θεού· εσείς είστε χωράφι τού Θεού, οικοδομή τού Θεού.