Η βεβαιότητα της ανάστασής μας

Α΄ Κορινθίους 15:20-23

Α΄ Κορινθίους 15:20-23
20Αλλά, τώρα, ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς· έγινε η απαρχή αυτών που έχουν κοιμηθεί.
21Επειδή, βέβαια, διαμέσου ανθρώπου [ήρθε] ο θάνατος, [έτσι] και διαμέσου ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών.
22Επειδή, όπως όλοι πεθαίνουν [λόγω συγγένειας] με τον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν, [ερχόμενοι σε συγγένεια] με τον Χριστό·
23κάθε ένας, όμως, σύμφωνα με τη δική [του] τάξη· ο Χριστός [είναι] η απαρχή, έπειτα όσοι [είναι] τού Χριστού, στην παρουσία του·