Η πίστη του Αββακούμ

Αββακούμ 2:4

Αββακούμ 2:4
4Δες, η ψυχή του υπερηφανεύθηκε, δεν είναι ευθεία μέσα του· ο δίκαιος, όμως, θα ζήσει με την πίστη του.