Η προέλευση του ευαγγελίου του Παύλου

Γαλάτες 1:11-24

Γαλάτες 1:11-24
11Αλλά, αδελφοί, σας κάνω γνωστό ότι το ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από μένα δεν είναι ανθρώπινο·
12επειδή, ούτε εγώ το παρέλαβα από άνθρωπο ούτε [το] διδάχθηκα, αλλά διαμέσου αποκάλυψης του Ιησού Χριστού.
13Επειδή, ακούσατε την άλλοτε διαγωγή μου στον Ιουδαϊσμό, ότι καταδίωκα την εκκλησία τού Θεού με υπερβολικό τρόπο, και την κακοποιούσα·
14και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό περισσότερο από πολλούς συνομηλίκους στο γένος μου, καθώς ήμουν περισσότερο ζηλωτής στις πατρικές μου παραδόσεις.
15Και όταν ο Θεός ευδόκησε, αυτός που με ξεχώρισε από την κοιλιά τής μητέρας μου, και με κάλεσε διαμέσου τής χάρης του,
16για να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα σε μένα, για να τον κηρύττω ανάμεσα στα έθνη, αμέσως δεν συμβουλεύθηκα σάρκα και αίμα·
17ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα προς τους αποστόλους, που ήσαν πριν από μένα, αλλά έφυγα στην Αραβία, και επέστρεψα ξανά στη Δαμασκό.
18Έπειτα, ύστερα από τρία χρόνια, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα, για να γνωρίσω τον Πέτρο προσωπικά· και έμεινα κοντά του 15 ημέρες·
19άλλον, όμως, από τους αποστόλους δεν είδα, παρά τον Ιάκωβο, τον αδελφό τού Κυρίου.
20Και όσα σας γράφω, δέστε, μπροστά στον Θεό [ομολογώ], ότι δεν ψεύδομαι.
21Έπειτα, ήρθα στους τόπους τής Συρίας και της Κιλικίας·
22και προσωπικά ήμουν άγνωστος στις εκκλησίες τού Χριστού στην Ιουδαία·
23άκουγαν δε μονάχα, ότι: Αυτός που άλλοτε μας καταδίωκε, τώρα κηρύττει την πίστη, που κάποτε καταπολεμούσε.
24Και δόξαζαν τον Θεό εξαιτίας μου.