Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 2

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

 

Παράγραφος 1. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας μοναδικός ζωντανός και αληθινός Θεός·1 η ζωή τού Οποίου προέρχεται από τον Ίδιο·2 άπειρος στην ύπαρξη και την τελειότητα, η ουσία τού Οποίου δεν μπορεί να κατανοηθεί από οποιονδήποτε παρά τον Ίδιο·3 το πιο αγνό Πνεύμα,4 αόρατος, χωρίς σώμα, μέρη ή πάθη, ο Οποίος μόνος έχει την αθανασία, κατοικεί στο φως το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει,5 ο Οποίος είναι αμετάβλητος,6 αχανής,7 αιώνιος,8 ακατανόητος, παντοδύναμος,9 με κάθε τρόπο άπειρος, ο πιο ιερός,10 πιο σοφός, πιο ελεύθερος, πιο απόλυτος, που εργάζεται τα πάντα σύμφωνα με τη βουλή του αμετάβλητου και δικαιότατου θελήματός Του,11 για τη δική Του δόξα·12 ο πιο αγαπών, ελεήμων, φιλεύσπλαχνος, μακρόθυμος, πλούσιος σε καλοσύνη και αλήθεια, που συγχωρεί ανομία, παράβαση και αμαρτία, που ανταμείβει αυτούς που Τον αναζητούν επιμελώς·13 και συγχρόνως δικαιότατος και τρομερός στις κρίσεις Του,14 που μισεί κάθε αμαρτία,15 ο Οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα αθωώσει τον ένοχο.16

1 Α΄ Κορινθίους 8:4,6, Δευτερονόμιο 6:4

2 Ιερεμίας 10:10, Ησαΐας 48:12

3 Έξοδος 3:14

4 Ιωάννην 4:24

5 Α΄ Τιμόθεον 1:17, Δευτερονόμιο 4:15-16

6 Μαλαχίας 3:6

7 Α΄ Βασιλέων 8:27, Ιερεμίας 23:23

8 Ψαλμός 90:2

9 Γένεση 17:1

10 Ησαΐας 6:3

11 Ψαλμός 115:3, Ησαΐας 46:10

12 Παροιμίες 16:4, Ρωμαίους 11:36

13 Έξοδος 34:6-7, Εβραίους 11:6

14 Νεεμίας 9:32,33

15 Ψαλμός 5:5,6

16 Έξοδος 34:7, Μιχαίας 1:2-3

 

Παράγραφος 2. Ο Θεός που από μόνος Του έχει όλη τη ζωή,17 τη δόξα,18 την καλοσύνη,19 τη μακαριότητα, είναι από μόνος Του απόλυτα επαρκής, χωρίς να έχει ανάγκη κανένα πλάσμα που έχει δημιουργήσει, ούτε αντλεί δόξα από αυτά,20 αλλά εκδηλώνει μόνο τη δική Του δόξα μέσα, με, προς και πάνω τους. Αυτός μόνο είναι η πηγή κάθε ύπαρξης, από τον Οποίον, μέσω του Οποίου, και εις τον Οποίον είναι όλα τα πράγματα·21 και Αυτός έχει την κυριαρχική εξουσία πάνω σε όλα τα πλάσματα, για να κάνει μέσω αυτών, για αυτούς, ή σε αυτούς, οτιδήποτε ευχαριστεί τον Ίδιο.22 Ενώπιόν Του τα πάντα είναι ανοικτά και φανερά·23 η γνώση Του είναι άπειρη, αλάνθαστη και ανεξάρτητη από το πλάσμα, έτσι ώστε τίποτα δεν είναι σ’ Αυτόν απρόοπτο ή αβέβαιο.24 Είναι απόλυτα άγιος σε όλες τις βουλές Του, σε όλα τα έργα Του,25 και σε όλες τις εντολές Του. Σ’ Αυτόν πρέπει να δίνεται από τους αγγέλους και τους ανθρώπους, κάθε μορφή λατρείας,26 υπηρεσίας ή υπακοής, που ως πλάσματα οφείλουν προς τον Δημιουργό, και ό,τι άλλο ευαρεστείται να ζητήσει από αυτούς.

17 Ιωάννην 5:26

18 Ψαλμός 148:13

19 Ψαλμός 119:68

20 Ιώβ 22:2,3

21 Ρωμαίους 11:34-36

22 Δανιήλ 4:25,35

23 Εβραίους 4:13

24 Ιεζεκιήλ 11:5, Πράξεις 15:18

25 Ψαλμός 145:17

26 Αποκάλυψη 5:12-14

 

Παράγραφος 3. Σε αυτό το θείο και άπειρο Ον υπάρχουν τρεις υποστάσεις, ο Πατέρας, ο Λόγος ή Υιός και το Άγιο Πνεύμα,27 με μία ουσία, δύναμη και αιωνιότητα, η καθεμία με το σύνολο της θείας ουσίας, αλλά η ουσία είναι αδιαίρετη:28 ο Πατέρας είναι του κανενός, ούτε γεννηθέντας ούτε εκπορευόμενος· ο Υιός είναι αιώνια γεννηθέντας από τον Πατέρα·29 το Άγιο Πνεύμα εκπορευόμενο από τον Πατέρα και τον Υιό·30 όλοι άπειροι, χωρίς αρχή, κατά συνέπεια μόνον ένας Θεός, ο Οποίος δεν διαιρείται σε φύση και ύπαρξη, αλλά διακρίνεται από διάφορες ιδιαίτερες σχετικές ιδιότητες και προσωπικές σχέσεις· το οποίο δόγμα της Αγίας Τριάδας είναι το θεμέλιο όλης της κοινωνίας μας με τον Θεό, και της παρηγοριάς που έχουμε μέσω της εξάρτησής μας απ’ Αυτόν.

27 Α΄ Ιωάννη 5:7, Ματθαίον 28:19, Β΄ Κορινθίους 13:14

28 Έξοδος 3:14, Ιωάννην 14:11 Α΄ Κορινθίους 8:6

29 Ιωάννην 1:14,18

30 Ιωάννην 15:26, Γαλάτες 4:6

 

Α΄ Κορινθίους 8:4,6
4Όσο, λοιπόν, για το αν θα τρώει κάποιος ειδωλόθυτα, ξέρουμε ότι το είδωλο [δεν είναι] τίποτε μέσα στον κόσμο, και ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός παρά μονάχα ένας.
6αλλά, σε μας [υπάρχει] ένας Θεός, ο Πατέρας, από τον οποίο [προέρχονται] τα πάντα, κι εμείς σ' αυτόν· και ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, διαμέσου τού οποίου [έγιναν] τα πάντα, κι εμείς διαμέσου αυτού.
Δευτερονόμιο 6:4
4Άκου, Ισραήλ· ο Κύριος ο Θεός μας [είναι] ένας Κύριος.
Ιερεμίας 10:10
10Ο Κύριος, όμως, [είναι] αληθινός Θεός, είναι ζωντανός Θεός, και αιώνιος βασιλιάς· στην οργή του η γη θα σειστεί, και τα έθνη δεν θα αντέξουν στην αγανάκτησή του.
Ησαΐας 48:12
12Άκουσέ με, Ιακώβ, και Ισραήλ, τον οποίο εγώ κάλεσα· εγώ [είμαι] ο ίδιος· εγώ [είμαι] ο πρώτος και ο έσχατος.
Έξοδος 3:14
14Και ο Θεός είπε στον Μωυσή: Εγώ είμαι ο Ων· και είπε: Έτσι θα πεις στους γιους Ισραήλ: Ο Ων με απέστειλε σε σας.
Ιωάννην 4:24
24Ο Θεός [είναι] πνεύμα· και εκείνοι που τον προσκυνούν με πνεύμα και με αλήθεια πρέπει να [τον] προσκυνούν.
Α΄ Τιμόθεον 1:17
17Και στον βασιλιά των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό, [είθε να είναι] τιμή και δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Δευτερονόμιο 4:15-16
15Φυλάγετε, λοιπόν, καλά τις ψυχές σας, επειδή δεν είδατε κανένα ομοίωμα, κατά την ημέρα [που] ο Κύριος μίλησε σε σας στο Χωρήβ από το μέσον τής φωτιάς·
16μήπως και διαφθαρείτε, και κάνετε για τον εαυτό σας [κάποιο] είδωλο, [την] εικόνα κάποιας μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού,
Μαλαχίας 3:6
6Επειδή, εγώ [είμαι] ο Κύριος· δεν αλλοιώνομαι· γι' αυτό, εσείς, οι γιοι Ιακώβ, δεν απολεστήκατε.
Α΄ Βασιλέων 8:27
27Αλλά, στ' αλήθεια, θα κατοικήσει ο Θεός επάνω στη γη; Να, ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσουν· πόσο λιγότερο αυτός ο οίκος, που έκτισα!
Ιερεμίας 23:23
23Θεός που [βρίσκομαι] κοντά [σας] είμαι εγώ, λέει ο Κύριος, και όχι Θεός που [βρίσκομαι] μακριά [σας];
Ψαλμός 90:2
2Πριν γεννηθούν τα όρη, και πλάσεις τη γη και την οικουμένη, και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, εσύ [είσαι] ο Θεός.
Γένεση 17:1
1ΚΑΙ όταν ο Άβραμ ήταν 99 χρόνων, ο Κύριος φάνηκε στον Άβραμ, και του είπε: Εγώ [είμαι] ο Θεός ο Παντοκράτορας· περπάτα μπροστά μου, και να είσαι τέλειος.
Ησαΐας 6:3
3Και το ένα έκραζε προς το άλλο, και έλεγε: Άγιος, άγιος, άγιος ο Κύριος των δυνάμεων· ολόκληρη η γη [είναι] πλήρης από τη δόξα του.
Ψαλμός 115:3
3Αλλά, ο Θεός μας [είναι] στον ουρανό· όλα όσα θέλησε δημιούργησε.
Ησαΐας 46:10
10ο οποίος εξαρχής αναγγέλλω το τέλος, και από πρωτύτερα αυτά που ακόμη δεν συνέβησαν, λέγοντας: Η βουλή μου θα σταθεί, και θα εκτελέσω ολόκληρο το θέλημά μου·
Παροιμίες 16:4
4Ο Κύριος τα έκανε όλα για τον εαυτό του, ακόμα και τον ασεβή για την κακή ημέρα.
Ρωμαίους 11:36
36Επειδή, απ' αυτόν, και διαμέσου αυτού, και σ' αυτόν [είναι] τα πάντα· σ' αυτόν [ανήκει] η δόξα στους αιώνες. Αμήν.
Έξοδος 34:6-7
6Και πέρασε ο Κύριος μπροστά του και κήρυξε: Ο Κύριος, ο Κύριος ο Θεός [είναι] οικτίρμονας και ελεήμονας, μακρόθυμος, και πολυέλεος, και αληθινός,
7ο οποίος φυλάττω έλεος σε χιλιάδες, συγχωρώ ανομία και παράβαση και αμαρτία, και καθόλου δεν αθωώνω [τον ένοχο]· ανταποδίδοντας την ανομία των πατέρων επάνω στα παιδιά, κι επάνω στα παιδιά των παιδιών, μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς.
Εβραίους 11:6
6Χωρίς, μάλιστα, πίστη [είναι] αδύνατον [κάποιος] να [τον] ευαρεστήσει· επειδή, αυτός που προσέρχεται στον Θεό, πρέπει να πιστέψει, ότι είναι, και γίνεται μισθαποδότης σ' αυτούς που τον εκζητούν.
Νεεμίας 9:32,33
32Τώρα, λοιπόν, Θεέ μας, ο μεγάλος, ο ισχυρός και φοβερός Θεός, που φυλάττεις τη διαθήκη και το έλεος, ας μη φανεί μικρή μπροστά σου όλη η θλίψη, που μας βρήκε, τους βασιλιάδες μας, τους άρχοντές μας, και τους ιερείς μας, και τους προφήτες μας, και τους πατέρες μας, και ολόκληρο τον λαό σου, από τις ημέρες των βασιλιάδων τής Ασσυρίας μέχρι αυτή την ημέρα.
33Είσαι, βέβαια, δίκαιος σε όλα όσα ήρθαν επάνω μας· επειδή, εσύ μεν έκανες αλήθεια, εμείς όμως ασεβήσαμε.
Ψαλμός 5:5,6
5Ούτε οι άφρονες θα σταθούν μπροστά στα μάτια σου· μισείς όλους τους εργάτες τής ανομίας.
6Θα εξολοθρεύσεις εκείνους που μιλούν το ψέμα· ο Κύριος βδελύσσεται τον άνθρωπο τον αιμοβόρο και τον δόλιο.
Έξοδος 34:7
7ο οποίος φυλάττω έλεος σε χιλιάδες, συγχωρώ ανομία και παράβαση και αμαρτία, και καθόλου δεν αθωώνω [τον ένοχο]· ανταποδίδοντας την ανομία των πατέρων επάνω στα παιδιά, κι επάνω στα παιδιά των παιδιών, μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς.
Μιχαίας 1:2-3
2Ο Θεός [είναι] ζηλότυπος, και ο Κύριος κάνει εκδίκηση· ο Κύριος κάνει εκδίκηση, και οργίζεται· ο Κύριος θα εκδικηθεί τους εναντίους του, και φυλάττει [οργή] ενάντια στους εχθρούς του.
3Ο Κύριος [είναι] μακρόθυμος, και μεγάλος σε δύναμη, και κατά κανέναν τρόπο δεν θα αθωώσει [τον ασεβή]· ο δρόμος τού Κυρίου [είναι] μαζί με ανεμοστρόβιλο και θύελλα, και η σκόνη των ποδιών του [είναι] σύννεφα.
Ιωάννην 5:26
26Επειδή, όπως ο Πατέρας έχει μέσα στον εαυτό του ζωή, έτσι έδωσε και στον Υιό να έχει μέσα στον εαυτό του ζωή·
Ψαλμός 148:13
13ας αινούν το όνομα του Κυρίου· επειδή, το δικό του όνομα μόνον είναι υψωμένο· η δόξα του [είναι] επάνω στη γη και στον ουρανό.
Ψαλμός 119:68
68Εσύ [είσαι] αγαθός και αγαθοποιός· δίδαξέ με τα διατάγματά σου.
Ιώβ 22:2,3
2Μπορεί ο άνθρωπος να ωφελήσει τον Θεό, επειδή, ενώ είναι φρόνιμος, μπορεί να ωφελεί τον εαυτό του;
3[Υπάρχει] ευχαρίστηση στον Παντοδύναμο, αν είσαι δίκαιος; Ή, κέρδος, αν κάνεις άμεμπτους τους δρόμους σου;
Ρωμαίους 11:34-36
34Επειδή, «ποιος, γνώρισε τον νου τού Κυρίου; Ή, ποιος έγινε σύμβουλός του;».
35«Ποιος, πρώτος, έδωσε [κάτι] σ' αυτόν, για να του γίνει ανταπόδοση;».
36Επειδή, απ' αυτόν, και διαμέσου αυτού, και σ' αυτόν [είναι] τα πάντα· σ' αυτόν [ανήκει] η δόξα στους αιώνες. Αμήν.
Δανιήλ 4:25,35
25και θα εκδιωχθείς από τους ανθρώπους, και η κατοικία σου θα είναι μαζί με τα θηρία του χωραφιού, και θα τρως χορτάρι όπως τα βόδια, και θα βρέχεσαι από τη δρόσο του ουρανού· και θα περάσουν επάνω σου επτά καιροί, μέχρις ότου γνωρίσεις ότι ο Ύψιστος [είναι] ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων, και σε όποιον θέλει, τη δίνει.
35και όλοι οι κάτοικοι της γης λογίζονται μπροστά του ως [ένα] τίποτε· και σύμφωνα με τη θέλησή του πράττει στο στράτευμα του ουρανού, και στους κατοίκους τής γης· και δεν υπάρχει κάποιος που [να] εμποδίζει το χέρι του ή που [να] του λέει: Τι έκανες;
Εβραίους 4:13
13Και [κανένα] κτίσμα δεν είναι αφανές μπροστά του, αλλ' [είναι] όλα γυμνά και εκτεθειμένα στα μάτια του, προς τον οποίο έχουμε να δώσουμε λόγο.
Ιεζεκιήλ 11:5
5Και πνεύμα τού Κυρίου έπεσε επάνω μου, και μου είπε: Μίλησε: Έτσι λέει ο Κύριος· σύμφωνα μ' αυτό τον τρόπο έχετε μιλήσει, οίκος Ισραήλ· επειδή, τις σκέψεις τού πνεύματός σας, εγώ τις ξέρω.
Πράξεις 15:18
18Από τον αιώνα είναι γνωστά στον Θεό όλα τα έργα του.
Ψαλμός 145:17
17Δίκαιος ο Κύριος σε όλους τους δρόμους του, και αγαθός σε όλα τα έργα του.
Αποκάλυψη 5:12-14
12λέγοντας με δυνατή φωνή: Το σφαγμένο Αρνίο είναι άξιο να πάρει τη δύναμη και πλούτο και σοφία και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία.
13Και κάθε κτίσμα που είναι μέσα στον ουρανό, κι επάνω στη γη, και κάτω από τη γη, και όσα είναι μέσα στη θάλασσα, και όλα όσα [είναι] μέσα σ' αυτά, άκουσα ότι έλεγαν: Σ' αυτόν που κάθεται επάνω στον θρόνο, και στο Αρνίο, [ας είναι] η ευλογία και η τιμή και η δόξα και η κυριαρχική εξουσία στους αιώνες των αιώνων.
14Και τα τέσσερα ζώα έλεγαν: Αμήν· και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν αυτόν που ζει στους αιώνες των αιώνων.
Α΄ Ιωάννη 5:7
7Επειδή, τρεις είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στον ουρανό: Ο Πατέρας, ο Λόγος, και το Άγιο Πνεύμα· και οι τρεις αυτοί είναι ένα.
Ματθαίον 28:19
19Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
Β΄ Κορινθίους 13:14
14(13) Η χάρη τού Κυρίου Ιησού Χριστού, και η αγάπη τού Θεού, και η κοινωνία τού Αγίου Πνεύματος [είθε να είναι] μαζί με όλους σας. Αμήν.
Έξοδος 3:14
14Και ο Θεός είπε στον Μωυσή: Εγώ είμαι ο Ων· και είπε: Έτσι θα πεις στους γιους Ισραήλ: Ο Ων με απέστειλε σε σας.
Ιωάννην 14:11
11Πιστεύετε σε μένα ότι εγώ [είμαι] σε ενότητα με τον Πατέρα, και ο Πατέρας είναι σε ενότητα με μένα· ειδάλλως, εξαιτίας αυτών των έργων πιστεύετε σε μένα.
Α΄ Κορινθίους 8:6
6αλλά, σε μας [υπάρχει] ένας Θεός, ο Πατέρας, από τον οποίο [προέρχονται] τα πάντα, κι εμείς σ' αυτόν· και ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, διαμέσου τού οποίου [έγιναν] τα πάντα, κι εμείς διαμέσου αυτού.
Ιωάννην 1:14,18
14Και ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, (και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενή από τον Πατέρα), γεμάτος χάρη και αλήθεια.
18Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό· ο Μονογενής Υιός, που είναι στην αγκαλιά τού Πατέρα, εκείνος τον φανέρωσε.
Ιωάννην 15:26
26Όταν, όμως, έρθει ο Παράκλητος, που εγώ θα στείλω σε σας από τον Πατέρα, το Πνεύμα τής αλήθειας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα.
Γαλάτες 4:6
6Και επειδή είστε γιοι, ο Θεός έστειλε το Πνεύμα τού Υιού του στις καρδιές σας, το οποίο κράζει: Αββά, Πατέρα.