Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 3

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

Παράγραφος 1. Ο Θεός έχει διατάξει από μόνος Του, προ καταβολής κόσμου, με την απολύτως σοφή και άγια βουλή τού θελήματός Του, ελεύθερα και αμετάβλητα, τα πάντα που θα συμβούν· 1 όμως, έτσι ώστε ο Θεός να μην είναι ούτε ο υπαίτιος της αμαρτίας, ούτε να έχει κοινωνία με αυτή·2 ούτε ασκείται βία στη βούληση του πλάσματος, ούτε αφαιρείται η ελευθερία ή το ενδεχόμενο των δευτερευόντων αιτίων, αλλά αντιθέτως εγκαθίσταται,3 μέσα στο οποίο φαίνεται η σοφία Του στο να διευθετεί τα πάντα, και η δύναμη και η πιστότητα στο να εκπληρώνει το διάταγμά Του.4

1 Ησαΐας 46:10, Εφεσίους 1:11, Εβραίους 6:17, Ρωμαίους 9:15,18

2 Ιακώβου 1:13, Α΄ Ιωάννη 1:5

3 Πράξεις 4:27-28, Ιωάννην 19:11

4 Αριθμοί 23:19, Εφεσίους 1:3-5

 

Παράγραφος 2. Παρά το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα που θα μπορούσαν να συμβούν ή που θα συμβούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,5 δεν διέταξε κάτι επειδή το προείδε στο μέλλον, ή επειδή θα συνέβαινε υπό κάποιες συνθήκες.6

5 Πράξεις 15:18

6 Ρωμαίους 9:11,18

 

Παράγραφος 3. Με το διάταγμα του Θεού, για την φανέρωση της δόξας Του, ορισμένοι άνθρωποι και άγγελοι*είναι προορισμένοι ή προκαθορισμένοι για αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού,7 για τον έπαινο της ένδοξης χάρης Του,8 ενώ άλλοι έχουν αφεθεί να δρουν μέσα στην αμαρτία τους για την δίκαιη καταδίκη τους, για τον έπαινο της ένδοξης δικαιοσύνης Του.9

7 Α΄ Τιμόθεον 5:21, Ματθαίον 25:34

8 Εφεσίους 1:5-6

9 Ρωμαίους 9:22-23, Ιούδα 1:4

 

Παράγραφος 4. Αυτοί οι άγγελοι και οι άνθρωποι που είναι προορισμένοι και προκαθορισμένοι, είναι συγκεκριμένα και αμετάβλητα σχεδιασμένοι, και ο αριθμός τους είναι τόσο σίγουρος και οριστικός, που δεν μπορεί ούτε να αυξηθεί, ούτε να μειωθεί.10

10 Β΄ Τιμόθεον 2:19, Ιωάννην 13:18

 

Παράγραφος 5. Τους ανθρώπους που έχει προορίσει για ζωή, ο Θεός, πριν από την θεμελίωση του κόσμου, σύμφωνα με τον αιώνιο και αμετάβλητο σκοπό Του, και τη μυστική βουλή και την ευδοκία Του, τους έχει επιλέξει εν Χριστώ για αιώνια δόξα, απλά από την ελεύθερη χάρη και αγάπη Του,11 χωρίς να οδηγηθεί στην επιλογή Του από κάποια προϋπόθεση ή αιτία μέσα στο πλάσμα.12

11 Εφεσίους 1:4,11, Ρωμαίους 8:30, Β΄ Τιμόθεον 1:9, Α΄ Θεσσαλονικείς 5:9

12 Ρωμαίους 9:13,16, Εφεσίους 2:5,12

 

Παράγραφος 6. Όπως ο Θεός έχει διορίσει τους εκλεκτούς για δόξα, έτσι, από τον αιώνιο και ελεύθερο σκοπό του θελήματός Του, έχει επίσης προορίσει όλα τα μέσα με τα οποία ο σκοπός Του θα πραγματοποιηθεί·13 αφού αυτοί που έχουν εκλεγεί είναι τα παιδιά του Αδάμ και συνεπώς έχουν καταστραφεί από την πτώση του Αδάμ στην αμαρτία, λυτρώνονται από τον Χριστό,14 καλούνται αποτελεσματικά σε πίστη στον Χριστό, και με το Πνεύμα Του να εργάζεται εν καιρώ, δικαιώνονται, υιοθετούνται, αγιάζονται15 και φυλάσσονται από τη δύναμή Του μέσω της πίστης εις σωτηρίαν.16 Κανένας άλλος δεν λυτρώνεται από τον Χριστό, καλείται αποτελεσματικά, δικαιώνεται, υιοθετείται, αγιάζεται ή σώζεται, παρά μονάχα οι εκλεκτοί.17

13 Α΄ Πέτρου 1:2, Β΄ Θεσσαλονικείς 2:13

14 Α΄ Θεσσαλονικείς 5:9-10

15 Ρωμαίους 8:30, Β΄ Θεσσαλονικείς 2:13

16 Α΄ Πέτρου 1:5

17 Ιωάννην 10:26, Ιωάννην 17:9, Ιωάννην 6:64

 

Παράγραφος 7. Το δίδαγμα του υψηλού μυστηρίου του προορισμού πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σύνεση και προσοχή, έτσι ώστε οι άνθρωποι που παρακολουθούν το θέλημα του Θεού όπως αποκαλύπτεται μέσα στον Λόγο Του, και αποδίδουν υπακοή σ’ αυτόν, μπορούν από τη βεβαιότητα του αποτελεσματικού καλέσματός τους να είναι βέβαιοι για την αιώνια εκλογή τους·18 έτσι, αυτό το δίδαγμα θα προωθήσει το ζήτημα του επαίνου,19 της ευλάβειας και του θαυμασμού τού Θεού, και της ταπεινότητας,20 της επιμέλειας και της άφθονης παρηγοριάς σε όλους που υπακούουν ειλικρινά το ευαγγέλιο.21

18 Α΄ Θεσσαλονικείς 1:4,5, Β΄ Πέτρου 1:10

19 Εφεσίους 1:6, Ρωμαίους 11:33

20 Ρωμαίους 11:5,20

21 Λουκάν 10:20

 


 

*Σημειώσεις συντάκτη:

 

Στο κεφάλαιο 3 και παράγραφο 3 αναφέρονται οι άγγελοι που είναι «προορισμένοι ή προκαθορισμένοι για αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού». Το μόνο αποδεικτικό εδάφιο για την αναφορά των αγγέλων είναι το Α΄ Τιμόθεον 5:21.

Παραγγέλλω επίσημα μπροστά στον Θεό και στον Κύριο Ιησού Χριστό και στους εκλεκτούς αγγέλους, να τα φυλάξεις όλα χωρίς μεροληψία, χωρίς να κάνεις τίποτε κατά χάρη.

Στο κεφάλαιο 2 της Προς Εβραίους επιστολής, διαβάζουμε για τον Χριστό που έγινε ΑΝΘΡΩΠΟΣ και για την σχέση Του με την ανθρωπότητα.

Εβραίους 2:16-18

16 Επειδή, βέβαια, δεν πήρε φύση αγγέλων, αλλά πήρε από το σπέρμα τού Αβραάμ.
17 Γι’ αυτό, έπρεπε να ομοιωθεί σε όλα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμονας και πιστός αρχιερέας σ’ αυτά που αφορούν τον Θεό, για να κάνει εξιλέωση χάρη των αμαρτιών τού λαού.
18 Επειδή, σε ό,τι αυτός έπαθε, όταν πειράστηκε, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται.

ή,

16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται.
17 ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ.
18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.

 

Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να σώσει ανθρώπους. Δεν έγινε άγγελος. Δεν πέθανε για την σωτηρία των αγγέλων· η σωτηρία Του δεν είναι για τους αγγέλους.
Εάν αυτή η παράγραφος της ομολογίας ήθελε να δηλώσει ότι οι άγγελοι συμπεριλαμβάνονται στο λυτρωτικό έργο του Χριστού, με τον ίδιο τρόπο με τους ανθρώπους, τότε κάνει λάθος. Αν το νόημα είναι ότι ο Θεός διέταξε και προόρισε ποιοι από όλους τους άγγελους θα ήταν πιστοί (όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους) και ότι αυτούς τους αγγέλους θα τους συντηρούσε ο Χριστός, ο Δημιουργός τους (όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους), τότε θα έπρεπε να είχε διατυπωθεί με λιγότερη ασάφεια.

 

[print_link]

Ησαΐας 46:10
10ο οποίος εξαρχής αναγγέλλω το τέλος, και από πρωτύτερα αυτά που ακόμη δεν συνέβησαν, λέγοντας: Η βουλή μου θα σταθεί, και θα εκτελέσω ολόκληρο το θέλημά μου·
Εφεσίους 1:11
11σ' αυτόν, στον οποίο και πήραμε κληρονομιά, καθώς προοριστήκαμε σύμφωνα με την πρόθεση εκείνου, που ενεργεί τα πάντα, σύμφωνα με τη βουλή τού θελήματός του·
Εβραίους 6:17
17Προς τον οποίο, ο Θεός, θέλοντας να δείξει περισσότερο προς τους κληρονόμους τής υπόσχεσης το αμετάθετο της βουλής του, μεταχειρίστηκε ως μέσον τον όρκο·
Ρωμαίους 9:15,18
15Επειδή, λέει στον Μωυσή: «Θα ελεήσω όποιον ελεώ, και θα σπλαχνιστώ όποιον σπλαχνίζομαι».
18Άρα, λοιπόν, όποιον θέλει ελεεί· και όποιον θέλει, σκληραίνει.
Ιακώβου 1:13
13Κανένας, όταν πειράζεται, ας μη λέει ότι: Από τον Θεό πειράζομαι· επειδή, ο Θεός είναι απείραστος κακών, κι αυτός δεν πειράζει κανέναν.
Α΄ Ιωάννη 1:5
5Και αυτή είναι η υπόσχεση, την οποία ακούσαμε απ' αυτόν και [την] αναγγέλλουμε σε σας, ότι: Ο Θεός είναι φως και σ' αυτόν δεν υπάρχει κανένα σκοτάδι.
Πράξεις 4:27-28
27Επειδή, στ' αλήθεια, συγκεντρώθηκαν ενάντια στον άγιο παίδα σου, τον Ιησού -αυτόν που έχρισες- και ο Ηρώδης, και ο Πόντιος Πιλάτος, μαζί με τα έθνη και τους λαούς τού Ισραήλ,
28για να κάνουν όσα το χέρι σου και η βουλή σου προόρισε να γίνουν.
Ιωάννην 19:11
11Ο Ιησούς αποκρίθηκε: Δεν θα είχες καμιά εξουσία εναντίον μου, αν δεν σου ήταν δοσμένη από πάνω· γι' αυτό, αυτός που με παραδίνει σε σένα, έχει μεγαλύτερη αμαρτία.
Αριθμοί 23:19
19Ο Θεός δεν [είναι] άνθρωπος για να ψευστεί, ούτε γιος ανθρώπου για να μεταμεληθεί. Αυτός είπε, και δεν θα εκτελέσει; Ή, μίλησε, και δεν θα το τηρήσει;
Εφεσίους 1:3-5
3Άξιος ευλογίας [είναι] ο Θεός και Πατέρας τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτός που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια διαμέσου τού Χριστού·
4καθώς μάς έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη·
5αφού μας προόρισε σε υιοθεσία διαμέσου τού Ιησού Χριστού στον εαυτό του, σύμφωνα με την ευδοκία τού θελήματός του,
Πράξεις 15:18
18Από τον αιώνα είναι γνωστά στον Θεό όλα τα έργα του.
Ρωμαίους 9:11,18
11(επειδή, πριν ακόμα γεννηθούν [τα παιδιά], και πριν κάνουν κάτι, αγαθό ή κακό, για να μένει ο προορισμός τού Θεού κατ' εκλογήν, όχι από τα έργα, αλλά από εκείνον που καλεί),
18Άρα, λοιπόν, όποιον θέλει ελεεί· και όποιον θέλει, σκληραίνει.
Α΄ Τιμόθεον 5:21
21Παραγγέλλω [σε σένα] επίσημα μπροστά στον Θεό και στον Κύριο Ιησού Χριστό και στους εκλεκτούς αγγέλους, να τα φυλάξεις όλα χωρίς μεροληψία, χωρίς να κάνεις τίποτε κατά χάρη.
Ματθαίον 25:34
34Τότε, ο βασιλιάς θα πει σ' αυτούς που [θα είναι] από τα δεξιά του: Ελάτε, οι ευλογημένοι τού Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία, που είναι ετοιμασμένη σε σας από τη δημιουργία τού κόσμου·
Εφεσίους 1:5-6
5αφού μας προόρισε σε υιοθεσία διαμέσου τού Ιησού Χριστού στον εαυτό του, σύμφωνα με την ευδοκία τού θελήματός του,
6σε έπαινον της δόξας τής χάρης του, με την οποία μάς χαρίτωσε με τον αγαπημένο [του]·
Ρωμαίους 9:22-23
22Και τι, αν ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, υπέφερε με πολλή μακροθυμία σκεύη οργής καταρτισμένα σε απώλεια;
23Και για να γνωστοποιήσει τον πλούτο τής δόξας του σε σκεύη ελέους, που προετοίμασε για δόξα,
Ιούδα 1:4
4Επειδή, μερικοί άνθρωποι εισχώρησαν λαθραία, οι οποίοι είχαν από τον παλιό καιρό προαναγγελθεί σ' αυτή την καταδίκη, ασεβείς, που μεταστρέφουν τη χάρη τού Θεού μας σε ασέλγεια, και αρνούνται τον μόνο δεσπότη Θεό και Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Β΄ Τιμόθεον 2:19
19Όμως, το στερεό θεμέλιο του Θεού μένει, έχοντας τούτη τη σφραγίδα: Ο Κύριος γνωρίζει αυτούς που είναι δικοί του· και: Ας απομακρυνθεί από την αδικία καθένας που ονομάζει το όνομα του Χριστού.
Ιωάννην 13:18
18Δεν το λέω αυτό για όλους εσάς· εγώ ξέρω ποιους διάλεξα· αλλά, για να εκπληρωθεί η γραφή: «Αυτός που τρώει μαζί μου το ψωμί, σήκωσε εναντίον μου τη φτέρνα του».
Εφεσίους 1:4,11
4καθώς μάς έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη·
11σ' αυτόν, στον οποίο και πήραμε κληρονομιά, καθώς προοριστήκαμε σύμφωνα με την πρόθεση εκείνου, που ενεργεί τα πάντα, σύμφωνα με τη βουλή τού θελήματός του·
Ρωμαίους 8:30
30και όσους προόρισε, τούτους και κάλεσε· και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε· και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε.
Β΄ Τιμόθεον 1:9
9ο οποίος μάς έσωσε, και μας κάλεσε με άγια κλήση, όχι σύμφωνα με τα έργα μας, αλλά σύμφωνα με τη δική του πρόθεση και χάρη, που δόθηκε σε μας εν Χριστώ Ιησού προαιώνια,
Α΄ Θεσσαλονικείς 5:9
9Δεδομένου ότι, ο Θεός δεν μας προσδιόρισε για οργή, αλλά για απόλαυση σωτηρίας, διαμέσου τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
Ρωμαίους 9:13,16
13Καθώς είναι γραμμένο: «Τον Ιακώβ αγάπησα, ενώ τον Ησαύ [τον] μίσησα».
16Άρα, λοιπόν, δεν [εξαρτάται] από εκείνον που θέλει ούτε από εκείνον που τρέχει, αλλά από τον Θεό που ελεεί.
Εφεσίους 2:5,12
5και ενώ ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό· (κατά χάρη είστε σωσμένοι)·
12ότι, εκείνο τον καιρό, ήσασταν χωρίς Χριστό, απαλλοτριωμένοι από την πολιτεία τού Ισραήλ, και ξένοι από τις διαθήκες τής υπόσχεσης, μη έχοντας ελπίδα, και ήσασταν στον κόσμο χωρίς Θεό·
Α΄ Πέτρου 1:2
2εκλεκτούς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Πατέρα Θεού, με τον αγιασμό τού Πνεύματος, σε υπακοή και ραντισμό τού αίματος του Ιησού Χριστού· είθε χάρη και ειρήνη να πληθύνει σε σας.
Β΄ Θεσσαλονικείς 2:13
13Εμείς, όμως, οφείλουμε πάντοτε να ευχαριστούμε τον Θεό για σας, αδελφοί αγαπημένοι από τον Κύριο, ότι ο Θεός σάς έκλεξε εξαρχής προς σωτηρίαν διαμέσου τού αγιασμού τού Πνεύματος, και της πίστης τής αλήθειας·
Α΄ Θεσσαλονικείς 5:9-10
9Δεδομένου ότι, ο Θεός δεν μας προσδιόρισε για οργή, αλλά για απόλαυση σωτηρίας, διαμέσου τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
10ο οποίος πέθανε για χάρη μας, ώστε, είτε αγρυπνούμε είτε κοιμόμαστε, να ζήσουμε μαζί του.
Ρωμαίους 8:30
30και όσους προόρισε, τούτους και κάλεσε· και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε· και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε.
Β΄ Θεσσαλονικείς 2:13
13Εμείς, όμως, οφείλουμε πάντοτε να ευχαριστούμε τον Θεό για σας, αδελφοί αγαπημένοι από τον Κύριο, ότι ο Θεός σάς έκλεξε εξαρχής προς σωτηρίαν διαμέσου τού αγιασμού τού Πνεύματος, και της πίστης τής αλήθειας·
Α΄ Πέτρου 1:5
5οι οποίοι φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαμέσου τής πίστης, σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί κατά τον έσχατο καιρό.
Ιωάννην 10:26
26Αλλά, εσείς δεν πιστεύετε· επειδή, δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα.
Ιωάννην 17:9
9Εγώ γι' αυτούς παρακαλώ· δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για [εκείνους] τους οποίους μου έδωσες, επειδή δικοί σου είναι.
Ιωάννην 6:64
64όμως, είναι μερικοί από σας, που δεν πιστεύουν. Επειδή, ο Ιησούς ήξερε εξαρχής, ποιοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν, και ποιος είναι εκείνος που πρόκειται να τον παραδώσει.
Α΄ Θεσσαλονικείς 1:4,5
4ξέροντας, αδελφοί, αγαπημένοι από τον Θεό, την εκλογή σας·
5επειδή, το ευαγγέλιό μας δεν έγινε σε σας μονάχα με λόγο, αλλά και με δύναμη, και με Άγιο Πνεύμα, και με πολλή πληροφορία, καθώς ξέρετε ποιοι υπήρξαμε ανάμεσά σας για σας.
Β΄ Πέτρου 1:10
10Γι' αυτό, αδελφοί, επιμεληθείτε περισσότερο να κάνετε βέβαιη την κλήση και την εκλογή σας· καθόσον, κάνοντας αυτά, δεν θα φταίξετε ποτέ.
Εφεσίους 1:6
6σε έπαινον της δόξας τής χάρης του, με την οποία μάς χαρίτωσε με τον αγαπημένο [του]·
Ρωμαίους 11:33
33Ω, βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσης Θεού! Πόσο ανεξερεύνητες [είναι] οι κρίσεις του, και ανεξιχνίαστοι οι δρόμοι του!
Ρωμαίους 11:5,20
5Έτσι, λοιπόν, και στον τωρινό καιρό απέμεινε [κάποιο] υπόλειμμα, σύμφωνα με εκλογή κατά χάρη.
20Καλώς· εξαιτίας τής απιστίας αποκόπηκαν, εσύ όμως στέκεσαι εξαιτίας τής πίστης. Μη υψηλοφρονείς, αλλά να φοβάσαι·
Λουκάν 10:20
20Εντούτοις, μη χαίρεστε σ' αυτό, ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε σας· αλλά, να χαίρεστε περισσότερο ότι, τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς.
Εβραίους 2:16-18
16Επειδή, βέβαια, δεν πήρε φύση αγγέλων, αλλά πήρε από το σπέρμα τού Αβραάμ.
17Γι' αυτό, έπρεπε να ομοιωθεί σε όλα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμονας και πιστός αρχιερέας σ' αυτά που αφορούν τον Θεό, για να κάνει εξιλέωση χάρη των αμαρτιών τού λαού.
18Επειδή, σε ό,τι αυτός έπαθε, όταν πειράστηκε, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται.