Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 7

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

Παράγραφος 1. Η απόσταση μεταξύ του Θεού και του πλάσματος είναι τόσο μεγάλη, που ενώ οι άνθρωποι ως λογικά πλάσματα οφείλουν υπακοή σ’ Αυτόν ως δημιουργό τους, δεν μπορούν να φτάσουν την ανταμοιβή της ζωής παρά μόνον από κάποια εθελοντική συγκατάβαση από την πλευρά τού Θεού, την οποία και ευχαριστήθηκε να πραγματοποιήσει μέσω μιας διαθήκης.1

1 Λουκάν 17:10, Ιώβ 35:7,8

 

Παράγραφος 2. Επιπλέον, αφού ο άνθρωπος έφερε τον εαυτό του κάτω από την κατάρα του νόμου λόγω της πτώσης του, ο Κύριος ευαρεστήθηκε να κάνει μια διαθήκη χάρης,2 όπου Αυτός προσφέρει δωρεάν στους αμαρτωλούς ζωή και σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού, απαιτώντας από αυτούς πίστη σ’ Αυτόν ώστε να σωθούν·3 και υπόσχεται να δώσει το Άγιο Πνεύμα Του προς όλους εκείνους που είναι ταγμένοι σε αιώνια ζωή, ώστε να γίνουν πρόθυμοι και ικανοί να πιστέψουν.4

2 Γένεση 2:17, Γαλάτες 3:10, Ρωμαίους 3:20,21

3 Ρωμαίους 8:3, Μάρκον 16:15,16, Ιωάννην 3:16

4 Ιεζεκιήλ 36:26,27, Ιωάννην 6:44,45, Ψαλμός 110:3

 

Παράγραφος 3. Αυτή η διαθήκη αποκαλύπτεται μέσα στο ευαγγέλιο· πρώτα στον Αδάμ, στην υπόσχεση της σωτηρίας μέσω του σπέρματος της γυναίκας,5 και μετά βήμα-βήμα, μέχρι την πλήρη αποκάλυψή της που ολοκληρώθηκε στην Καινή Διαθήκη·6 και βασίζεται στην αιώνια διαθήκη που έγινε μεταξύ του Πατρός και του Υιού για τη λύτρωση των εκλεκτών·7 και είναι μόνο με τη χάρη αυτής της διαθήκης ότι ο οποιοσδήποτε απόγονος του πεσμένου Αδάμ έχει σώθει, και έλαβε τη ζωή και την ευλογημένη αθανασία, αφού ο άνθρωπος είναι τώρα εντελώς ανίκανος να έχει αποδοχή από το Θεό με τους ίδιους όρους που είχε ο Αδάμ όταν βρισκόταν στην κατάσταση της αθωώτητας.8

5 Γένεση 3:15

6 Εβραίους 1:1

7 Β΄ Τιμόθεον 1:9, Τίτον 1:2

8 Εβραίους 11:6,13, Ρωμαίους 4:1,2, Πράξεις 4:12, Ιωάννην 8:56

 

Λουκάν 17:10
10Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα όσα σάς έχουν διαταχθεί, να λέτε: Είμαστε αχρείοι δούλοι· επειδή, κάναμε ό,τι χρωστούσαμε να κάνουμε.
Ιώβ 35:7,8
7Αν είσαι δίκαιος, τι θα του δώσεις; Ή, τι θα πάρει από το χέρι σου;
8Η ασέβειά σου [μπορεί να βλάψει] έναν άνθρωπο σαν κι εσένα· και η δικαιοσύνη σου [μπορεί να ωφελήσει] έναν γιο ανθρώπου.
Γένεση 2:17
17από το δέντρο τής γνώσης τού καλού και του κακού, όμως, δεν θα φας απ' αυτό· επειδή, την ίδια ημέρα που θα φας απ' αυτό, θα πεθάνεις οπωσδήποτε.
Γαλάτες 3:10
10Δεδομένου ότι, όσοι είναι από έργα του νόμου, είναι κάτω από κατάρα· επειδή, είναι γραμμένο: «Επικατάρατος καθένας που δεν εμμένει σε όλα τα γραμμένα μέσα στο βιβλίο του νόμου, ώστε να τα πράξει».
Ρωμαίους 3:20,21
20Επειδή, από έργα τού νόμου δεν θα δικαιωθεί μπροστά του καμιά σάρκα· για τον λόγο ότι, διαμέσου τού νόμου [δίνεται] σαφής γνώση τής αμαρτίας.
21Τώρα, όμως, χωρίς τον νόμο, φανερώθηκε η δικαιοσύνη τού Θεού, έχοντας τη μαρτυρία τού νόμου και των προφητών·
Ρωμαίους 8:3
3Επειδή, το αδύνατο στον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτίας τής σάρκας, ο Θεός, στέλνοντας τον δικό του Υιό με ομοίωμα σάρκας αμαρτίας, και σε σχέση με την αμαρτία, κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα·
Μάρκον 16:15,16
15Και τους είπε: Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση.
16Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί· όποιος, όμως, απιστήσει, θα κατακριθεί.
Ιωάννην 3:16
16Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή.
Ιεζεκιήλ 36:26,27
26Και θα σας δώσω καρδιά νέα· και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο, και, αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη.
27Και θα βάλω μέσα σας το Πνεύμα μου, και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου, και να τηρείτε τις κρίσεις μου, και να τις εκτελείτε.
Ιωάννην 6:44,45
44Κανένας δεν μπορεί νάρθει σε μένα, αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με απέστειλε· και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα.
45Είναι γραμμένο στους προφήτες: «Και όλοι θα είναι διδακτοί τού Θεού». Καθένας, λοιπόν, που θα ακούσει από τον Πατέρα και θα μάθει, έρχεται σε μένα.
Ψαλμός 110:3
3Ο λαός σου [θα είναι] πρόθυμος την ημέρα τής δύναμής σου, μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό [του]· οι νέοι σου [θα είναι] σε σένα σαν τη δρόσο, [που βγαίνει] από τη μήτρα τής αυγής.
Γένεση 3:15
15και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, κι ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της· αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι, κι εσύ θα του λογχίσεις τη φτέρνα του.
Εβραίους 1:1
1Ο ΘΕΟΣ, τον παλιό καιρό, αφού, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σ' αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας διαμέσου τού Υιού,
Β΄ Τιμόθεον 1:9
9ο οποίος μάς έσωσε, και μας κάλεσε με άγια κλήση, όχι σύμφωνα με τα έργα μας, αλλά σύμφωνα με τη δική του πρόθεση και χάρη, που δόθηκε σε μας εν Χριστώ Ιησού προαιώνια,
Τίτον 1:2
2με ελπίδα τής αιώνιας ζωής, την οποία ο αψευδής Θεός υποσχέθηκε προαιώνια,
Εβραίους 11:6,13
6Χωρίς, μάλιστα, πίστη [είναι] αδύνατον [κάποιος] να [τον] ευαρεστήσει· επειδή, αυτός που προσέρχεται στον Θεό, πρέπει να πιστέψει, ότι είναι, και γίνεται μισθαποδότης σ' αυτούς που τον εκζητούν.
13Με πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να πάρουν τις υποσχέσεις, αλλά αφού τις είδαν από μακριά, και πείστηκαν, και τις εγκολπώθηκαν, και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επάνω στη γη.
Ρωμαίους 4:1,2
1Τι θα πούμε, λοιπόν, ότι απόλαυσε ο Αβραάμ, ο πατέρας μας κατά σάρκα;
2Επειδή, αν ο Αβραάμ ανακηρύχθηκε δίκαιος από τα έργα, έχει καύχημα· όχι, όμως, μπροστά στον Θεό.
Πράξεις 4:12
12Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία· επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου τού οποίου πρέπει να σωθούμε.
Ιωάννην 8:56
56Ο Αβραάμ, ο πατέρας σας, είχε αγαλλίαση να δει τη δική μου ημέρα· και είδε, και χάρηκε.