Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 8

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

 

Παράγραφος 1. Για την εφαρμογή τού αιώνιου σκοπού Του, ο Θεός ευαρεστήθηκε να επιλέξει και να διορίσει τον Κύριο Ιησού, τον μονογενή Υιό Του, σύμφωνα με τη διαθήκη που έγινε μεταξύ τους, να είναι ο μεσολαβητής μεταξύ Θεού και ανθρώπου·1 ο προφήτης,2 ιερέας3 και βασιλιάς·4 η κεφαλή και ο σωτήρας της εκκλησίας,5ο κληρονόμος των πάντων6 και κριτής του κόσμου·7 στον Οποίον έδωσε από καταβολής κόσμου ένα λαό για να είναι το σπέρμα Του και από Αυτόν εν καιρώ να λυτρωθεί, να καλεστεί, να δικαιωθεί, να αγιαστεί και να δοξαστεί.8

1 Ησαΐας 42:1, Α΄ Πέτρου 1:19,20

2 Πράξεις 3:22

3 Εβραίους 5:5,6

4 Ψαλμός 2:6, Λουκάν 1:33

5 Εφεσίους 1:22,23

6 Εβραίους 1:2

7 Πράξεις 17:31

8 Ησαΐας 53:10, Ιωάννην 17:6, Ρωμαίους 8:30

 

Παράγραφος 2. Ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο αληθινός και αιώνιος Θεός, η λάμψη της δόξας του Πατέρα, από μια ουσία και ίσος με Αυτόν που δημιούργησε τον κόσμο, που στηρίζει και κυβερνάει τα πάντα που έχει δημιουργήσει, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έλαβε τη φύση του ανθρώπου, με όλες τις απαραίτητες ιδιότητες και τις κοινές αδυναμίες της,9 όμως χωρίς αμαρτία·10 συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα στη μήτρα της Παρθένου Μαρίας, το Άγιο Πνεύμα ήρθε επάνω της, και η δύναμη του Υψίστου την επισκίασε· και έτσι γεννήθηκε από μια γυναίκα από τη φυλή του Ιούδα, του σπέρματος του Αβραάμ και του Δαβίδ, σύμφωνα με τις Γραφές·11 έτσι ώστε δύο ολόκληρες, τέλειες και διακριτές φύσεις ήταν άρρηκτα ενωμένες σε ένα Πρόσωπο, χωρίς μετατροπή, ανάμειξη ή σύγχυση· το οποίο Πρόσωπο είναι αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος, όμως ένας Χριστός, ο μόνος μεσολαβητής μεταξύ Θεού και ανθρώπου.12

9 Ιωάννην 1:14, Γαλάτες 4:4

10 Ρωμαίους 8:3, Εβραίους 2:14-17, Εβραίους 4:15

11 Ματθαίον 1:22,23

12 Λουκάν 1:27-35, Ρωμαίους 9:5, Α΄ Τιμόθεον 2:5

 

Παράγραφος 3. Ο Κύριος Ιησούς, στην ανθρώπινη φύση Του ενωμένη με την θεία, στο πρόσωπο του Υιού, ήταν αγιασμένος και χρισμένος με το Άγιο Πνεύμα σε απεριόριστο βαθμό,13 έχοντας όλους τους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσης·14 μέσα στον Ιησού, ευαρέστησε τον Πατέρα, να κατοικήσει ολόκληρο το πλήρωμα,15 να είναι άγιος, αβλαβής, αμόλυντος,16 και πλήρης χάριτος και αληθείας,17 ώστε να είναι άρτια καταρτισμένος για να εκτελέσει το αξίωμα του μεσολαβητή και του εγγυητή·18 το οποίο αξίωμα δεν το έλαβε μόνος Του, αλλά Του ανατέθηκε από τον Πατέρα Του·19 ο Οποίος επίσης έβαλε όλη τη δύναμη και την κρίση στο χέρι Του, και Του έδωσε εντολή να εκτελεστούν20

13 Ψαλμός 45:7, Πράξεις 10:38, Ιωάννην 3:34

14 Κολοσσαείς 2:3

15 Κολοσσαείς 1:19

16 Εβραίους 7:26

17 Ιωάννην 1:14

18 Εβραίους 7:22

19 Εβραίους 5:5

20 Ιωάννην 5:22,27, Ματθαίον 28:18, Πράξεις 2:36

 

Παράγραφος 4. Αυτό το αξίωμα που ο Κύριος Ιησούς πρόθυμα ανέλαβε,21 για να το εκπληρώσει υποτάχθηκε στον νόμο,22 και τον τήρησε απόλυτα, και υπέστη την τιμωρία που οφείλεται σε εμάς, που θα έπρεπε εμείς να υποστούμε και να υποφέρουμε,23 και έγινε αμαρτία και κατάρα για χάρη μας·24 υπομένοντας φοβερές θλίψεις στην ψυχή Του, και τα πιο οδυνηρά πάθη στο σώμα Του·25 σταυρώθηκε και πέθανε, και ενώ παρέμενε στην κατάσταση των νεκρών, δεν είδε φθορά,26 και την τρίτη ημέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς27 με το ίδιο σώμα με το οποίο υπέφερε,28 με το οποίο επίσης αναλήφθηκε στους ουρανούς,29 και εκεί κάθεται στα δεξιά του Πατέρα Του κάνοντας μεσολάβηση,30 και θα επιστρέψει για να κρίνει ανθρώπους και αγγέλους στο τέλος του κόσμου.31

21 Ψαλμός 40:7-8, Εβραίους 10:5-10, Ιωάννην 10:18

22 Γαλάτες 4:4, Ματθαίον 3:15

23 Γαλάτες 3:13, Ησαΐας 53:6, Α΄ Πέτρου 3:18

24 Β΄ Κορινθίους 5:21

25 Ματθαίον 26:37-38, Λουκάν 22:44, Ματθαίον 27:46

26 Πράξεις 13:37

27 Α΄ Κορινθίους 15:3-4

28 Ιωάννην 20:25,27

29 Μάρκον 16:19, Πράξεις 1:9-11

30 Ρωμαίους 8:34, Εβραίους 9:24

31 Πράξεις 10:42, Ρωμαίους 14:9-10, Πράξεις 1:11, Β΄ Πέτρου 2:4

 

Παράγραφος 5. Ο Κύριος Ιησούς, με την τέλεια υπακοή Του και τη θυσία του εαυτού Του, την οποία μία φορά πρόσφερε στο Θεό μέσω του αιώνιου Πνεύματος, έχει ικανοποιήσει πλήρως τη δικαιοσύνη του Θεού,32 έχει επιφέρει τη συμφιλίωση, και έχει αποκτήσει μια αιώνια κληρονομιά στη βασιλεία των ουρανών για όλους εκείνους που Του έχει δώσει ο Πατέρας.33

32 Εβραίους 9:14, Εβραίους 10:14, Ρωμαίους 3:25-26

33 Ιωάννην 17:2, Εβραίους 9:15

 

Παράγραφος 6. Αν και το τίμημα της εξαγοράς δεν καταβλήθηκε από τον Χριστό μέχρι την ενσάρκωσή Του, η αξία, η αποτελεσματικότητα και το όφελός του μεταδόθηκαν στους εκλεκτούς όλων των εποχών, διαδοχικά από την αρχή του κόσμου, μέσα από τις υποσχέσεις, τους τύπους, και τις θυσίες όπου ο Χριστός αποκαλύφθηκε, και που έδειξαν πως Αυτός θα ήταν το σπέρμα που θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού·34 και το Αρνί που σφάχτηκε από τη δημιουργία του κόσμου,35 ο οποίος είναι Ίδιος χθες, και σήμερα και για πάντα.36

34 Α΄ Κορινθίους 4:10, Εβραίους 4:2, Α΄ Πέτρου 1:10-11

35 Αποκάλυψη 13:8

36 Εβραίους 13:8

 

Παράγραφος 7. Ο Χριστός, στο έργο της διαμεσολάβησης, ενεργεί σύμφωνα με τις δύο φύσεις, με κάθε φύση να κάνει αυτό που είναι κατάλληλο για την ίδια· όμως λόγω της ενότητας του Προσώπου, αυτό που είναι κατάλληλο για τη μία φύση, μερικές φορές στην Αγία Γραφή, αποδίδεται στο Πρόσωπο όπως εκφράζεται από την άλλη φύση37

37 Ιωάννην 3:13, Πράξεις 20:28

 

Παράγραφος 8. Ο Χριστός σίγουρα και αποτελεσματικά εφαρμόζει και δίνει αιώνια λύτρωση σε όλους εκείνους για τους οποίους την έχει λάβει, μεσολαβώντας για αυτούς·38 τους ενώνει με τον εαυτό Του μέσω του Πνεύματός Του, αποκαλύπτοντας σ’ αυτούς μέσω του Λόγου Του το μυστήριο της σωτηρίας, κινώντας τους να πιστέψουν και να υπακούσουν,39 καθοδηγώντας τις καρδιές τους με τον Λόγο Του και το Πνεύμα Του,40 κατανικώντας όλους τους εχθρούς τους με την πανίσχυρη δύναμη και σοφία Του,41 χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τους τρόπους που είναι πιο σύμφωνοι με τον υπέροχο και ανεξερεύνητο διορισμό του· και όλα αυτά εκτελούνται μέσω της ελεύθερης και απόλυτης χάρης Του, χωρίς καμία προϋπόθεση που προείδε σ’ αυτούς.42

38 Ιωάννην 6:37, Ιωάννην 10:15-16, Ιωάννην 17:9, Ρωμαίους 5:10

39 Ιωάννην 17:6, Εφεσίους 1:9, Α΄ Ιωάννη 5:20

40 Ρωμαίους 8:9,14

41 Ψαλμός 110:1, Α΄ Κορινθίους 15:25-26

42 Ιωάννην 3:8, Εφεσίους 1:8

 

Παράγραφος 9. Το αξίωμα του μεσολαβητή μεταξύ Θεού και ανθρώπου είναι κατάλληλο μόνο για τον Χριστό, ο οποίος είναι ο προφήτης, ιερέας και βασιλιάς της εκκλησίας του Θεού· και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε κανέναν άλλον, είτε εν όλω ή εν μέρει.43

43 Α΄ Τιμόθεον 2:5

 

Παράγραφος 10. Το τρία αξιώματα του Χριστού είναι απαραίτητα· λόγω της άγνοιάς μας, έχουμε ανάγκη το προφητικό Του αξίωμα·44 και λόγω της αποξένωσής μας από τον Θεό, και της ατέλειας των καλύτερων υπηρεσιών μας, χρειαζόμαστε το ιερατικό αξίωμά Του για να μας συμφιλιώσει και να μας παρουσιάσει αποδεκτούς στον Θεό·45 και λόγω της αποστροφής μας, και της απόλυτης αδυναμίας μας να επιστρέψουμε στον Θεό, και για τη διάσωση και την ασφάλειά μας από τους πνευματικούς εχθρούς μας, χρειαζόμαστε το βασιλικό αξίωμά Του για να μας κινήσει, να μας υποτάξει, να μας ελκύσει, να μας στηρίξει, να μας παραδώσει, και να μας διατηρήσει μέχρι να εισαχθούμε στην ουράνια βασιλεία Του.46

44 Ιωάννην 1:18

45 Κολοσσαείς 1:21, Γαλάτες 5:17

46 Ιωάννην 16:8, Ψαλμός 110:3, Λουκάν 1:74-75

 

Ησαΐας 42:1
1ΔΕΣΤΕ, ο δούλος μου, που υποστήριξα· ο εκλεκτός μου, [στον οποίο] η ψυχή μου ευαρεστήθηκε· έβαλα επάνω του το πνεύμα μου· θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη.
Α΄ Πέτρου 1:19,20
19αλλά με το πολύτιμο αίμα τού Χριστού, ως αμνού χωρίς ψεγάδι και χωρίς κηλίδα·
20ο οποίος ήταν μεν προορισμένος πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, φανερώθηκε όμως στους έσχατους καιρούς για σας,
Πράξεις 3:22
22Επειδή, ο Μωυσής είπε στους πατέρες ότι: «Ο Κύριος ο Θεός σας θα σηκώσει σε σας προφήτην από τους αδελφούς σας, σαν κι εμένα· αυτόν θα ακούτε σύμφωνα με όλα όσα θα μιλήσει σε σας.
Εβραίους 5:5,6
5Έτσι και ο Χριστός, δεν δόξασε τον εαυτό του για να γίνει αρχιερέας, αλλά αυτός που του είπε: «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα».
6Όπως και σε άλλο μέρος λέει: «Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα, σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ».
Ψαλμός 2:6
6Εγώ, όμως, [θα πει], έχρισα τον Βασιλιά μου επάνω στο [βουνό] Σιών, το βουνό το άγιό μου.
Λουκάν 1:33
33και θα βασιλεύσει επάνω στον οίκο τού Ιακώβ στους αιώνες, και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος.
Εφεσίους 1:22,23
22και υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του· και τον έδωσε ως κεφαλή πιο πάνω από όλους στην εκκλησία,
23η οποία είναι το σώμα του, το πλήρωμα εκείνου που, σε όλα, γεμίζει με πληρότητα τα πάντα.
Εβραίους 1:2
2τον οποίο έθεσε κληρονόμο [των] πάντων, διαμέσου τού οποίου έκανε και τους αιώνες·
Πράξεις 17:31
31επειδή, προσδιόρισε ημέρα, κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, διαμέσου ενός άνδρα, που τον διόρισε, και έδωσε γι' αυτό βεβαίωση σε όλους, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς.
Ησαΐας 53:10
10Αλλά, ο Κύριος θέλησε να τον βασανίσει· [τον] ταλαιπώρησε. Αφού, [όμως], δώσεις την ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, θα δει εγγόνια, θα μακρύνει τις ημέρες [του], και το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στο χέρι του.
Ιωάννην 17:6
6Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, που μου έδωσες από τον κόσμο. Δικοί σου ήσαν, και τους έδωσες σε μένα, και φύλαξαν τον λόγο σου.
Ρωμαίους 8:30
30και όσους προόρισε, τούτους και κάλεσε· και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε· και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε.
Ιωάννην 1:14
14Και ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, (και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενή από τον Πατέρα), γεμάτος χάρη και αλήθεια.
Γαλάτες 4:4
4όταν, όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα [και] υποτάχθηκε στον νόμο·
Ρωμαίους 8:3
3Επειδή, το αδύνατο στον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτίας τής σάρκας, ο Θεός, στέλνοντας τον δικό του Υιό με ομοίωμα σάρκας αμαρτίας, και σε σχέση με την αμαρτία, κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα·
Εβραίους 2:14-17
14Επειδή, λοιπόν, τα παιδιά έγιναν κοινωνοί σάρκας και αίματος, κι αυτός παρόμοια έγινε μέτοχος από τα ίδια, για να καταργήσει, διαμέσου τού θανάτου, αυτόν που έχει το κράτος τού θανάτου, δηλαδή, τον διάβολο,
15και να ελευθερώσει εκείνους, όσους εξαιτίας τού φόβου τού θανάτου ήσαν σε ολόκληρη τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία.
16Επειδή, βέβαια, δεν πήρε φύση αγγέλων, αλλά πήρε από το σπέρμα τού Αβραάμ.
17Γι' αυτό, έπρεπε να ομοιωθεί σε όλα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμονας και πιστός αρχιερέας σ' αυτά που αφορούν τον Θεό, για να κάνει εξιλέωση χάρη των αμαρτιών τού λαού.
Εβραίους 4:15
15Επειδή, δεν έχουμε αρχιερέα, που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά ο οποίος πειράστηκε σε όλα, κατά τη δική μας ομοιότητα, χωρίς αμαρτία.
Ματθαίον 1:22,23
22Και όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθεί εκείνο που ειπώθηκε από τον Κύριο διαμέσου τού προφήτη, που έλεγε:
23«Δέστε, η παρθένος θα συλλάβει, και θα γεννήσει έναν γιο, και θα αποκαλέσουν το όνομά του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», που ερμηνευόμενο σημαίνει: Μαζί μας [είναι] ο Θεός.
Λουκάν 1:27-35
27σε μια παρθένα [κόρη], αρραβωνιασμένη με άνδρα που λεγόταν Ιωσήφ, από τον οίκο τού Δαβίδ· και το όνομα της παρθένας [ήταν] Μαριάμ.
28Και ο άγγελος, όταν μπήκε μέσα προς αυτήν, είπε: Χαίρε, χαριτωμένη· ο Κύριος μαζί σου· ευλογημένη [είσαι] εσύ ανάμεσα στις γυναίκες.
29Και εκείνη, βλέποντας, ταράχτηκε εξαιτίας τού λόγου του· και σκεφτόταν ποιος τάχα να είναι αυτός ο χαιρετισμός.
30Και ο άγγελος της είπε: Μη φοβάσαι, Μαριάμ· επειδή, βρήκες χάρη στον Θεό.
31Και πρόσεξε, θα μείνεις έγγυος, και θα γεννήσεις έναν γιο· και θα αποκαλέσεις το όνομά του ΙΗΣΟΥ.
32Αυτός θα είναι μεγάλος, και θα ονομαστεί Υιός τού Υψίστου· και ο Κύριος ο Θεός θα του δώσει τον θρόνο τού Δαβίδ τού πατέρα του·
33και θα βασιλεύσει επάνω στον οίκο τού Ιακώβ στους αιώνες, και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος.
34Και η Μαριάμ είπε στον άγγελο: Πώς θα είναι αυτό, επειδή δεν γνωρίζω άνδρα;
35Και ο άγγελος, απαντώντας, της είπε: Πνεύμα Άγιο θάρθει επάνω σου, και δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει· γι' αυτό και εκείνο που θα γεννηθεί [από σένα θα είναι] άγιο, θα ονομαστεί Υιός Θεού.
Ρωμαίους 9:5
5των οποίων [είναι] οι πατέρες, και από τους οποίους [γεννήθηκε] ο Χριστός, όσον αφορά τη σάρκα, αυτός που είναι επάνω σε όλους ευλογητός Θεός στους αιώνες. Αμήν.
Α΄ Τιμόθεον 2:5
5Επειδή, ένας Θεός [υπάρχει], ένας [είναι] και ο μεσίτης [μεταξύ] Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός,
Ψαλμός 45:7
7Αγάπησες δικαιοσύνη, και μίσησες αδικία, γι' αυτό ο Θεός, ο Θεός σου, σε έχρισε με λάδι αγαλλίασης περισσότερο από τους μετόχους σου.
Πράξεις 10:38
38πώς ο Θεός, τον Ιησού, αυτόν από τη Ναζαρέτ, τον έχρισε με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ο οποίος πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους εκείνους που καταδυναστεύονταν από τον διάβολο· επειδή, ο Θεός ήταν μαζί του.
Ιωάννην 3:34
34Δεδομένου ότι, εκείνος, που ο Θεός τον απέστειλε, μιλάει τα λόγια τού Θεού· επειδή, ο Θεός δεν [του] δίνει το Πνεύμα με μέτρο.
Κολοσσαείς 2:3
3στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί τής σοφίας και της γνώσης.
Κολοσσαείς 1:19
19Επειδή, [ο Πατέρας] ευδόκησε μέσα σ' αυτόν να κατοικήσει ολόκληρο το πλήρωμα,
Εβραίους 7:26
26Επειδή, τέτοιου είδους αρχιερέας έπρεπε σε μας: Όσιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς, και ο οποίος έγινε ψηλότερος από τους ουρανούς·
Ιωάννην 1:14
14Και ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, (και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενή από τον Πατέρα), γεμάτος χάρη και αλήθεια.
Εβραίους 7:22
22κατά τέτοιον μεγαλύτερο βαθμό ανώτερης διαθήκης εγγυητής έγινε ο Ιησούς.
Εβραίους 5:5
5Έτσι και ο Χριστός, δεν δόξασε τον εαυτό του για να γίνει αρχιερέας, αλλά αυτός που του είπε: «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα».
Ιωάννην 5:22,27
22Δεδομένου ότι, ούτε ο Πατέρας κρίνει κανέναν, αλλά στον Υιό έδωσε όλη την κρίση·
27και εξουσία έδωσε σ' αυτόν να κάνει και κρίση, επειδή είναι Υιός ανθρώπου.
Ματθαίον 28:18
18Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε, τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη.
Πράξεις 2:36
36Ας ξέρει, λοιπόν, ο Ισραήλ με βεβαιότητα, ότι, ο Θεός έκανε Κύριο και Χριστό, τούτον τον Ιησού, τον οποίο εσείς σταυρώσατε.
Ψαλμός 40:7-8
7Τότε είπα: Νάμαι, έρχομαι· στον τόμο τού βιβλίου [είναι] γραμμένο για μένα.
8Χαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου· και ο νόμος σου [είναι] στο κέντρο τής καρδιάς μου.
Εβραίους 10:5-10
5Γι' αυτό, μπαίνοντας μέσα στον κόσμο, λέει: «Θυσία και προσφορά δεν θέλησες, αλλά μου ετοίμασες ένα σώμα.
6Σε ολοκαυτώματα και [προσφορές] περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθηκες.
7Τότε, είπα: Δες, έρχομαι, (στον τόμο τού βιβλίου είναι γραμμένο για μένα), για να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου».
8Αφού πιο πάνω είπε, ότι: «Θυσία και προσφορά, και ολοκαυτώματα, και [προσφορές] περί αμαρτίας, δεν θέλησες, ούτε ευαρεστήθηκες [σ' αυτές]»· (που προσφέρονται σύμφωνα με τον νόμο)·
9τότε είπε: «Δες, έρχομαι, για να κάνω, ω Θεέ, το θέλημά σου». Αναιρεί το πρώτο, για να συστήσει το δεύτερο.
10Με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι διαμέσου τής προσφοράς τού σώματος του Ιησού Χριστού, [που έγινε] μια φορά για πάντα.
Ιωάννην 10:18
18Κανένας δεν την αφαιρεί από μένα, αλλά εγώ τη βάζω από μόνος μου· εξουσία έχω να τη βάλω, και εξουσία έχω να την πάρω ξανά. Αυτή την εντολή πήρα από τον Πατέρα μου.
Γαλάτες 4:4
4όταν, όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα [και] υποτάχθηκε στον νόμο·
Ματθαίον 3:15
15Απαντώντας, όμως, ο Ιησούς τού είπε: Άφησε, τώρα· επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Τότε, τον αφήνει.
Γαλάτες 3:13
13Ο Χριστός μάς εξαγόρασε από την κατάρα τού νόμου, καθώς έγινε κατάρα για χάρη μας· επειδή, είναι γραμμένο: «Επικατάρατος καθένας που κρεμιέται επάνω σε ξύλο».
Ησαΐας 53:6
6Όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν πρόβατα· στραφήκαμε κάθε ένας στον δικό του δρόμο· ο Κύριος, όμως, έβαλε επάνω σ' αυτόν την ανομία όλων μας.
Α΄ Πέτρου 3:18
18Επειδή, και ο Χριστός έπαθε μια φορά για πάντα για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό, ο οποίος, ενώ μεν θανατώθηκε κατά τη σάρκα, ζωοποιήθηκε όμως διαμέσου τού Πνεύματος·
Β΄ Κορινθίους 5:21
21Επειδή, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη τού Θεού διαμέσου αυτού.
Ματθαίον 26:37-38
37Και αφού παρέλαβε τον Πέτρο και τους δύο γιους τού Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αδημονεί.
38Τότε, τους λέει: Η ψυχή μου είναι περίλυπη μέχρι θανάτου· μείνετε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου.
Λουκάν 22:44
44Και καθώς ήρθε σε αγωνία, προσευχόταν πιο θερμά. Έγινε, μάλιστα, ο ιδρώτας του σαν θρόμβοι αίματος που κατέβαιναν στη γη.
Ματθαίον 27:46
46Και γύρω στην ένατη ώρα, ο Ιησούς αναβόησε με δυνατή φωνή, λέγοντας: «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί;», δηλαδή, «Θεέ μου, Θεέ μου, για ποιον σκοπό με εγκατέλειψες;».
Πράξεις 13:37
37Εκείνος, όμως, τον οποίο ο Θεός ανέστησε, δεν είδε φθορά.
Α΄ Κορινθίους 15:3-4
3Επειδή, εν πρώτοις, σας παρέδωσα εκείνο, το οποίο και παρέλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας σύμφωνα με τις γραφές·
4και ότι θάφτηκε, και ότι την τρίτη ημέρα αναστήθηκε, σύμφωνα με τις γραφές·
Ιωάννην 20:25,27
25Του έλεγαν, λοιπόν, οι άλλοι μαθητές: Είδαμε τον Κύριο. Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω.
27Έπειτα, λέει στον Θωμά: Φέρε εδώ το δάχτυλό σου, και δες τα χέρια μου· και φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου· και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός.
Μάρκον 16:19
19Ο μεν Κύριος, λοιπόν, αφού τους μίλησε, αναλήφθηκε στον ουρανό, και κάθησε στα δεξιά τού Θεού.
Πράξεις 1:9-11
9Και όταν [τα] είπε αυτά, ενώ αυτοί [τον] έβλεπαν, αναλήφθηκε, και από κάτω [του] μια νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους.
10Και ενώ αυτοί εξακολουθούσαν να ατενίζουν στον ουρανό, καθώς αυτός ανέβαινε, ξάφνου, δύο άνδρες με λευκά ενδύματα στάθηκαν κοντά τους·
11οι οποίοι και είπαν: Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε κοιτάζοντας στον ουρανό; Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από σας στον ουρανό, θάρθει έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό.
Ρωμαίους 8:34
34Ποιος [θα είναι] εκείνος που [τους] κατακρίνει; Ο Χριστός [είναι] αυτός που πέθανε, επιπλέον δε και αναστήθηκε, ο οποίος και είναι στα δεξιά τού Θεού, ο οποίος και μεσιτεύει για μας.
Εβραίους 9:24
24Επειδή, ο Χριστός δεν μπήκε μέσα σε χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στον Θεό για χάρη μας·
Πράξεις 10:42
42και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε στον λαό, και να δώσουμε μαρτυρία, ότι αυτός είναι ο ορισμένος από τον Θεό κριτής ζωντανών και νεκρών·
Ρωμαίους 14:9-10
9Επειδή, γι' αυτό ο Χριστός και πέθανε και αναστήθηκε και ξανάζησε, για να είναι Κύριος και νεκρών και ζωντανών.
10Εσύ, όμως, γιατί κρίνεις τον αδελφό σου; Ή, κι εσύ, γιατί εξουθενώνεις τον αδελφό σου; Επειδή, όλοι εμείς θα παρασταθούμε στο βήμα τού Χριστού.
Πράξεις 1:11
11οι οποίοι και είπαν: Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε κοιτάζοντας στον ουρανό; Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από σας στον ουρανό, θάρθει έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό.
Β΄ Πέτρου 2:4
4Επειδή, αν ο Θεός δεν λυπήθηκε αγγέλους που αμάρτησαν, αλλά αφού τους έρριξε στον τάρταρο δεμένους με αλυσίδες σκότους, τους παρέδωσε για να φυλάγονται προς κρίση·
Εβραίους 9:14
14πόσο μάλλον το αίμα τού Χριστού, ο οποίος διαμέσου τού αιωνίου Πνεύματος πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς ψεγάδι στον Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα, στο να λατρεύετε τον ζωντανό Θεό;
Εβραίους 10:14
14Επειδή, με μία προσφορά τελειοποίησε για πάντα αυτούς που αγιάζονται.
Ρωμαίους 3:25-26
25τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε ως μέσον εξιλέωσης διαμέσου τής πίστης, με βάση το αίμα του, προς φανέρωση της δικαιοσύνης του, για την άφεση των αμαρτημάτων, που έγιναν στο παρελθόν, μέσα στη μακροθυμία τού Θεού·
26προς φανέρωση της δικαιοσύνης του στον παρόντα καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος, και να ανακηρύσσει δίκαιον εκείνον που πιστεύει στον Ιησού.
Ιωάννην 17:2
2καθώς του έδωσες εξουσία επάνω σε κάθε σάρκα, για να δώσει αιώνια ζωή σε όλους όσους έδωσες σ' αυτόν.
Εβραίους 9:15
15Και γι' αυτό είναι μεσίτης καινούργιας διαθήκης, ώστε, διαμέσου τού θανάτου, που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διαθήκη, να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι τής αιώνιας κληρονομιάς.
Α΄ Κορινθίους 4:10
10Εμείς μωροί για τον Χριστό, εσείς όμως φρόνιμοι εν Χριστώ· εμείς ασθενείς, εσείς όμως ισχυροί· εσείς ένδοξοι, εμείς χωρίς τιμή.
Εβραίους 4:2
2Επειδή, εμείς έχουμε ευαγγελιστεί όπως και εκείνοι· αλλά, εκείνους, ο λόγος που άκουσαν, δεν τους ωφέλησε, δεδομένου ότι, δεν ήταν σ' αυτούς που άκουσαν ενωμένος με την πίστη.
Α΄ Πέτρου 1:10-11
10για την οποία σωτηρία αναζήτησαν με επιμέλεια και ερεύνησαν οι προφήτες, που προφήτευσαν για τη χάρη, που [επρόκειτο νάρθει] σε σας·
11ερευνώνας, σε ποια περίσταση και σε ποιον καιρό φανέρωνε το Πνεύμα τού Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν από πριν έδινε μαρτυρία για τα παθήματα του Χριστού, και τις δόξες ύστερα απ' αυτά·
Αποκάλυψη 13:8
8Και θα το προσκυνήσουν όλοι αυτοί που κατοικούν επάνω στη γη, των οποίων τα ονόματα δεν γράφτηκαν στο βιβλίο τής ζωής τού Αρνίου, που είναι σφαγμένο από τη δημιουργία τού κόσμου.
Εβραίους 13:8
8Ο Ιησούς Χριστός [είναι] ο ίδιος χθες και σήμερα, και στους αιώνες.
Ιωάννην 3:13
13Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός τού ανθρώπου, αυτός που είναι στον ουρανό.
Πράξεις 20:28
28Προσέχετε, λοιπόν, στον εαυτό σας, και σε ολόκληρο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σάς έβαλε επισκόπους, για να ποιμαίνετε την εκκλησία τού Θεού, που απέκτησε με το ίδιο [του το] αίμα.
Ιωάννην 6:37
37Κάθε τι που μου δίνει ο Πατέρας, θάρθει σε μένα· και εκείνον που έρχεται σε μένα, δεν θα τον βγάλω έξω·
Ιωάννην 10:15-16
15καθώς ο Πατέρας γνωρίζει εμένα, και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα· και την ψυχή μου βάζω για χάρη των προβάτων.
16Και άλλα πρόβατα έχω, που δεν είναι απ' αυτή την αυλή· πρέπει να συγκεντρώσω και εκείνα· και θα ακούσουν τη φωνή μου· και θα γίνει ένα ποίμνιο, ένας ποιμένας.
Ιωάννην 17:9
9Εγώ γι' αυτούς παρακαλώ· δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για [εκείνους] τους οποίους μου έδωσες, επειδή δικοί σου είναι.
Ρωμαίους 5:10
10Επειδή, αν, ενώ ήμασταν εχθροί, συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό διαμέσου του θανάτου τού Υιού του, πολύ περισσότερο, εφόσον συμφιλιωθήκαμε, θα σωθούμε με τη ζωή του.
Ιωάννην 17:6
6Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, που μου έδωσες από τον κόσμο. Δικοί σου ήσαν, και τους έδωσες σε μένα, και φύλαξαν τον λόγο σου.
Εφεσίους 1:9
9καθώς γνωστοποίησε σε μας το μυστήριο του θελήματός του, σύμφωνα με την ευδοκία του, που από πριν έθεσε μέσα στον εαυτό του,
Α΄ Ιωάννη 5:20
20Ξέρουμε, όμως, ότι ο Υιός τού Θεού ήρθε, και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό· και είμαστε σε ενότητα με τον αληθινό, με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό· αυτός είναι ο αληθινός Θεός, και η αιώνια ζωή.
Ρωμαίους 8:9,14
9Εσείς, όμως, δεν είστε τής σάρκας, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα τού Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά, αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα τού Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του.
14Επειδή, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα τού Θεού, αυτοί είναι γιοι τού Θεού.
Ψαλμός 110:1
1Ψαλμός τού Δαβίδ. ΕΙΠΕ ο Κύριος στον Κύριό μου: Κάθησε από τα δεξιά μου, μέχρις ότου βάλω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου.
Α΄ Κορινθίους 15:25-26
25Επειδή, πρέπει να βασιλεύει, μέχρις ότου βάλει όλους τούς εχθρούς του κάτω από τα πόδια του·
26τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος.
Ιωάννην 3:8
8Ο άνεμος πνέει όπου θέλει, και ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται, και πού πηγαίνει· έτσι είναι καθένας που γεννήθηκε από το Πνεύμα.
Εφεσίους 1:8
8από την οποία έκανε να περισσεύσει σε μας με κάθε σοφία και φρόνηση,
Α΄ Τιμόθεον 2:5
5Επειδή, ένας Θεός [υπάρχει], ένας [είναι] και ο μεσίτης [μεταξύ] Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός,
Ιωάννην 1:18
18Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό· ο Μονογενής Υιός, που είναι στην αγκαλιά τού Πατέρα, εκείνος τον φανέρωσε.
Κολοσσαείς 1:21
21Κι εσάς, που ήσασταν κάποτε απαλλοτριωμένοι, και εχθροί στη διάνοια με τα πονηρά έργα·
Γαλάτες 5:17
17Επειδή, η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο Πνεύμα, και το Πνεύμα ενάντια στη σάρκα· αυτά, μάλιστα, αντιμάχονται το ένα προς το άλλο, ώστε εκείνα που θέλετε, να μη τα πράττετε.
Ιωάννην 16:8
8Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία, και για δικαιοσύνη, και για κρίση·
Ψαλμός 110:3
3Ο λαός σου [θα είναι] πρόθυμος την ημέρα τής δύναμής σου, μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό [του]· οι νέοι σου [θα είναι] σε σένα σαν τη δρόσο, [που βγαίνει] από τη μήτρα τής αυγής.
Λουκάν 1:74-75
74να ελευθερωθούμε από το χέρι των εχθρών μας, και να τον λατρεύουμε άφοβα,
75με οσιότητα και δικαιοσύνη μπροστά του όλες τις ημέρες της ζωής μας.