Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 10

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

 

Παράγραφος 1. Τη χρονική στιγμή που ο Θεός έχει ορίσει και είναι αποδεκτή σε Αυτόν, τους ανθρώπους τους οποίους έχει προορίσει για ζωή, τους καλεί αποτελεσματικά,1 μέσω του Λόγου Του και του Πνεύματός Του, από την κατάσταση της αμαρτίας και του θανάτου στην οποία βρίσκονται από τη φύση, στη χάρη και στη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού·2 φωτίζοντας το μυαλό τους με πνευματικό και σωτήριο τρόπο ώστε να καταλαβαίνουν τα πράγματα του Θεού·3 αφαιρώντας την πέτρινη καρδιά τους, και δίνοντάς τους μια καρδιά σάρκας·4 ανανεώνοντας τη βούλησή τους, και με την πανίσχυρη δύναμη Του τους Θέτει να αναζητήσουν και να ακολουθήσουν αυτό που είναι καλό, και τους ελκύει αποτελεσματικά στον Ιησού Χριστό·5 όμως, έρχονται ελεύθερα, αφού έγιναν πρόθυμοι μέσω της χάρης Του.6

1 Ρωμαίους 8:30, Ρωμαίους 11:7, Εφεσίους 1:10-11, Β΄ Θεσσαλονικείς 2:13-14

2 Εφεσίους 2:1-6

3 Πράξεις 26:18, Εφεσίους 1:17-18

4 Ιεζεκιήλ 36:26

5 Δευτερονόμιο 30:6, Ιεζεκιήλ 36:27, Εφεσίους 1:19

6 Ψαλμός 110:3, Άσμα Ασμάτων 1:4

 

Παράγραφος 2. Αυτή η αποτελεσματική κλήση γίνεται μόνο μέσω της ελεύθερης και ειδικής χάρης του Θεού, όχι από κάτι που προείδε στον άνθρωπο, ούτε από οποιαδήποτε ενέργεια ή υπηρεσία του πλάσματος,7το οποίο είναι εντελώς παθητικό στο έργο της σωτηρίας, αφού είναι νεκρό στις αμαρτίες και τα παραπτώματα, μέχρι να ζωοποιηθεί και να ανανεωθεί μέσω του Αγίου Πνεύματος.8 Η δύναμη που ενεργεί στον άνθρωπο, ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει σε αυτή την κλήση, και να αποδεχτεί τη χάρη που προσφέρεται και να μεταφερθεί μέσα σ’ αυτή, είναι η ίδια δύναμη που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς.9

7 Β΄ Τιμόθεον 1:9, Εφεσίους 2:8

8 Α΄ Κορινθίους 2:14, Εφεσίους 2:5, Ιωάννην 5:25

9 Εφεσίους 1:19-20

 

*Παράγραφος 3. Τα εκλεκτά βρέφη που πεθαίνουν σε νηπιακή ηλικία, αναγεννιούνται και σώζονται από τον Χριστό μέσω του Πνεύματος·10 ο Οποίος ενεργεί όταν, όπου, και όπως θέλει·11 το ίδιο ισχύει και για όλους τους εκλεκτούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ανίκανοι να κληθούν εξωτερικά από το κήρυγμα του Λόγου.

10 Ιωάννην 3:3, Ιωάννην 3:5-6

11 Ιωάννην 3:8

 

Παράγραφος 4. Αυτοί που δεν έχουν εκλεγεί, αν και μπορεί να κληθούν από τους κήρυκες του Λόγου, και μπορεί να υποβληθούν σε κάποιες κοινές λειτουργίες του Πνεύματος,12 δεν ελκύονται από τον Πατέρα προς την σωτηρία, δεν θέλουν και ούτε μπορούν πραγματικά να έρθουν στον Χριστό, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να σωθούν.13 Οι άνθρωποι που δεν λαμβάνουν τη χριστιανική θρησκεία δεν μπορούν να σωθούν· ανεξάρτητα από το πόσο επιμελείς είναι στο να σχεδιάζουν τη ζωή τους σύμφωνα με το φως της φύσης και τις διδασκαλίες της θρησκείας που ακολουθούν.14

12 Ματθαίον 22:14, Ιωάννην 13:20-21, Εβραίους 6:4-5

13 Ιωάννην 6:44-45,65, Α΄ Ιωάννη 2:24-25

14 Πράξεις 4:12, Ιωάννην 4:22, Ιωάννην 17:3


 

*Σημειώσεις συντάκτη:

 

Το κεφάλαιο 10 και παραγράφος 3 μιλάει για την αναγέννηση και τη σωτηρία σε «εκλεκτά βρέφη που πεθαίνουν σε νηπιακή ηλικία» και σε «όλους τους εκλεκτούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ανίκανοι να κληθούν εξωτερικά από το κήρυγμα του Λόγου».

Τα εδάφια που παρατίθονται ως αποδεικτικά είναι από το 3ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη ευαγγελίου:

3 Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από επάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία τού Θεού.

5 Αποκρίθηκε ο Ιησούς: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία τού Θεού.
6 Εκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα· και εκείνο που έχει γεννηθεί από το Πνεύμα, είναι πνεύμα.

8 Ο άνεμος πνέει όπου θέλει, και ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται, και πού πηγαίνει· έτσι είναι καθένας που γεννήθηκε από το Πνεύμα.

Είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα εδάφια μιλούν για το έργο του Πνεύματος στη σωτηρία και τη νέα γέννηση. Συμφωνούμε ότι το Πνεύμα ενεργεί όταν, όπου, και όπως θέλει. Πουθενά, όμως, σ’ αυτούς τους στίχους δεν αναφέρεται σωτηρία για «εκλεκτά βρέφη» ή για «εκλεκτούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ανίκανοι να καλεστούν εξωτερικά από το κήρυγμα του Λόγου».

Δεν υπάρχουν άλλα εδάφια για να στηρίχθει αυτή η δήλωση της Ομολογίας;

Επειδή αυτή η παράγραφος δεν μπορεί να αποδειχθεί βιβλικά, προτιμούμε να μην υπάρχει σε ομολογία πίστεως. Ας σιωπούμε σχετικά με εκείνα τα πράγματα που ο ίδιος ο Θεός δεν έχει μιλήσει, μήπως και καταλήξουμε να προσθέτουμε στα λόγια Του.

 

[print_link]

Ρωμαίους 8:30
30και όσους προόρισε, τούτους και κάλεσε· και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε· και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε.
Ρωμαίους 11:7
7Τι, λοιπόν; Ο Ισραήλ δεν πέτυχε εκείνο που ζητάει· οι εκλεκτοί, όμως, το πέτυχαν, αλλά οι υπόλοιποι τυφλώθηκαν·
Εφεσίους 1:10-11
10σε οικονομία τού πληρώματος των καιρών, να ανακεφαλαιώσει τα πάντα στον Χριστό, κι αυτά που [είναι] μέσα στους ουρανούς κι αυτά που [είναι] επάνω στη γη·
11σ' αυτόν, στον οποίο και πήραμε κληρονομιά, καθώς προοριστήκαμε σύμφωνα με την πρόθεση εκείνου, που ενεργεί τα πάντα, σύμφωνα με τη βουλή τού θελήματός του·
Β΄ Θεσσαλονικείς 2:13-14
13Εμείς, όμως, οφείλουμε πάντοτε να ευχαριστούμε τον Θεό για σας, αδελφοί αγαπημένοι από τον Κύριο, ότι ο Θεός σάς έκλεξε εξαρχής προς σωτηρίαν διαμέσου τού αγιασμού τού Πνεύματος, και της πίστης τής αλήθειας·
14στον οποίο σας κάλεσε διαμέσου τού ευαγγελίου μας, προς απόλαυση της δόξας τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Εφεσίους 2:1-6
1Κι εσάς, που ήσασταν νεκροί, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, [σας ζωοποίησε]·
2μέσα στις οποίες κάποτε περπατήσατε, σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας τού αέρα, του πνεύματος, που σήμερα ενεργεί στους γιους τής απείθειας·
3ανάμεσα στους οποίους και όλοι εμείς συναναστραφήκαμε κάποτε, σύμφωνα με τις επιθυμίες τής σάρκας μας, κάνοντας τα θελήματα της σάρκας και των συλλογισμών· και ήμαστε από τη φύση μας τέκνα οργής, όπως και οι υπόλοιποι.
4Ο Θεός, όμως, επειδή είναι πλούσιος σε έλεος, εξαιτίας τής πολλής του αγάπης, με την οποία μάς αγάπησε,
5και ενώ ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό· (κατά χάρη είστε σωσμένοι)·
6και μας ανέστησε μαζί [του], και μας κάθισε μαζί [του] στα επουράνια διαμέσου τού Ιησού Χριστού·
Πράξεις 26:18
18για να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως, και από την εξουσία τού σατανά στον Θεό, για να πάρουν άφεση αμαρτιών, και κληρονομιά ανάμεσα στους αγιασμένους, διαμέσου τής πίστης σε μένα.
Εφεσίους 1:17-18
17προκειμένου, ο Θεός τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας τής δόξας, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, σε επίγνωσή του·
18ώστε να φωτιστούν τα μάτια τού νου σας, στο να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα τής πρόσκλησής του, και ποιος ο πλούτος τής δόξας τής κληρονομιάς του στους αγίους·
Ιεζεκιήλ 36:26
26Και θα σας δώσω καρδιά νέα· και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο, και, αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη.
Δευτερονόμιο 30:6
6Και ο Κύριος ο Θεός σου θα κάνει περιτομή στην καρδιά σου, και στην καρδιά του σπέρματός σου, για να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου, και με ολόκληρη την ψυχή σου, για να ζεις.
Ιεζεκιήλ 36:27
27Και θα βάλω μέσα σας το Πνεύμα μου, και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου, και να τηρείτε τις κρίσεις μου, και να τις εκτελείτε.
Εφεσίους 1:19
19και ποιο είναι το υπερβολικό μέγεθος της δύναμής του σε μας που πιστεύουμε, σύμφωνα με την ενέργεια της κυρίαρχης εξουσίας τής δύναμής του·
Ψαλμός 110:3
3Ο λαός σου [θα είναι] πρόθυμος την ημέρα τής δύναμής σου, μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό [του]· οι νέοι σου [θα είναι] σε σένα σαν τη δρόσο, [που βγαίνει] από τη μήτρα τής αυγής.
Άσμα Ασμάτων 1:4
4Έλκυσέ με· θα τρέξουμε πίσω σου· ο βασιλιάς με έβαλε μέσα στα εσώτερα δωμάτιά του· θα βρίσκουμε αγαλλίαση και ευφροσύνη σε σένα, θα θυμόμαστε την αγάπη σου περισσότερο παρά το κρασί· εκείνοι που έχουν ευθύτητα σε αγαπούν.
Β΄ Τιμόθεον 1:9
9ο οποίος μάς έσωσε, και μας κάλεσε με άγια κλήση, όχι σύμφωνα με τα έργα μας, αλλά σύμφωνα με τη δική του πρόθεση και χάρη, που δόθηκε σε μας εν Χριστώ Ιησού προαιώνια,
Εφεσίους 2:8
8Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου τής πίστης· κι αυτό δεν [είναι] από σας· [είναι] δώρο τού Θεού·
Α΄ Κορινθίους 2:14
14Ο φυσικός άνθρωπος, όμως, δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο Πνεύμα τού Θεού· επειδή είναι σ' αυτόν μωρία, και δεν μπορεί να [τα] γνωρίσει· για τον λόγο ότι, ανακρίνονται με πνευματικό τρόπο.
Εφεσίους 2:5
5και ενώ ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό· (κατά χάρη είστε σωσμένοι)·
Ιωάννην 5:25
25Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι έρχεται ώρα, και ήδη είναι, όταν οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή τού Υιού τού Θεού, και εκείνοι που άκουσαν θα ζήσουν.
Εφεσίους 1:19-20
19και ποιο είναι το υπερβολικό μέγεθος της δύναμής του σε μας που πιστεύουμε, σύμφωνα με την ενέργεια της κυρίαρχης εξουσίας τής δύναμής του·
20την οποία ενέργησε στον Χριστό, καθώς τον ανέστησε από τους νεκρούς· και τον κάθισε στα δεξιά του στα επουράνια,
Ιωάννην 3:3
3Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από επάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία τού Θεού.
Ιωάννην 3:5-6
5Αποκρίθηκε ο Ιησούς: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία τού Θεού.
6Εκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα· και εκείνο που έχει γεννηθεί από το Πνεύμα, είναι πνεύμα.
Ιωάννην 3:8
8Ο άνεμος πνέει όπου θέλει, και ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται, και πού πηγαίνει· έτσι είναι καθένας που γεννήθηκε από το Πνεύμα.
Ματθαίον 22:14
14Επειδή, πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί.
Ιωάννην 13:20-21
20Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, όποιος δέχεται αυτόν που θα αποστείλω, δέχεται εμένα· και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με απέστειλε.
21Αφού ο Ιησούς είπε αυτά, ταράχτηκε στο πνεύμα(···) [του], και έδωσε μαρτυρία και είπε: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι, ένας από σας θα με παραδώσει.
Εβραίους 6:4-5
4Επειδή, [είναι] αδύνατον αυτοί που μια φορά φωτίστηκαν, και γεύτηκαν την επουράνια δωρεά, που έγιναν μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος,
5και γεύτηκαν τον καλό λόγο τού Θεού, και τις δυνάμεις τού μέλλοντα αιώνα,
Ιωάννην 6:44-45,65
44Κανένας δεν μπορεί νάρθει σε μένα, αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με απέστειλε· και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα.
45Είναι γραμμένο στους προφήτες: «Και όλοι θα είναι διδακτοί τού Θεού». Καθένας, λοιπόν, που θα ακούσει από τον Πατέρα και θα μάθει, έρχεται σε μένα.
65Και έλεγε: Γι' αυτό, σας είπα ότι: Κανένας δεν μπορεί νάρθει σε μένα, αν δεν του είναι δοσμένο από τον Πατέρα μου.
Α΄ Ιωάννη 2:24-25
24Εκείνο, λοιπόν, που εσείς ακούσατε εξαρχής, ας μένει μέσα σας. Αν μένει μέσα σας αυτό που ακούσατε εξαρχής, κι εσείς θα μένετε στον Υιό και στον Πατέρα.
25Κι αυτή είναι η υπόσχεση, που αυτός υποσχέθηκε σε μας: Την αιώνια ζωή.
Πράξεις 4:12
12Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία· επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου τού οποίου πρέπει να σωθούμε.
Ιωάννην 4:22
22Εσείς προσκυνάτε [εκείνο] που δεν ξέρετε· εμείς προσκυνούμε [εκείνο] που ξέρουμε· επειδή, η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους.
Ιωάννην 17:3
3Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον μόνον αληθινό Θεό, και [εκείνον] τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό.