Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 11

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ

 

Παράγραφος 1. Ο Θεός δικαιώνει δωρεάν, αυτούς που καλεί αποτελεσματικά,1 όχι εγχέοντας δικαιοσύνη μέσα τους, αλλά συγχωρώντας τις αμαρτίες τους, και τους λογαριάζει ως δίκαιους και τους δέχεται ως δίκαιους·2 όχι λόγω κάποιου έργου που έπραξαν, αλλά για χάρη του Χριστού και μόνο.3 Η δικαιοσύνη που τους καταλογίζεται, δεν είναι η ίδια η πίστη (η πράξη του να πιστεύουν), ή οποιαδήποτε άλλη ευαγγελική υπακοή που πρόσφεραν, αλλά η ενεργός υπακοή του Χριστού προς ολόκληρο το νόμο, και η παθητική υπακοή στο θάνατό Του. Αυτοί που δικαιώνονται λαμβάνουν μέσω της πίστης τη δικαιοσύνη του Χριστού,4 την οποία πίστη δεν την έχουν από μόνοι τους· είναι δώρο του Θεού.5

1 Ρωμαίους 3:24Ρωμαίους 8:30

2 Ρωμαίους 4:5-8, Εφεσίους 1:7

3 Α΄ Κορινθίους 1:30-31, Ρωμαίους 5:17-19

4 Φιλιππησίους 3:8-9, Εφεσίους 2:8-10

5 Ιωάννην 1:12, Ρωμαίους 5:17

 

Παράγραφος 2. Η πίστη, η οποία δέχεται και στηρίζεται στον Χριστό και τη δικαιοσύνη Του, είναι το μοναδικό μέσον δικαίωσης·6 όμως δεν είναι μόνη της στο πρόσωπο που δικαιώνεται, αλλά πάντα συνοδεύεται με όλες τις άλλες χάρες της σωτηρίας, και δεν είναι νεκρή πίστη, αλλά ενεργεί μέσω αγάπης.7

6 Ρωμαίους 3:28

7 Γαλάτες 5:6, Ιακώβου 2:17, Ιακώβου 2:22,26

 

Παράγραφος 3. Ο Χριστός, με την υπακοή Του και το θάνατό Του, ξεχρέωσε πλήρως το χρέος όλων εκείνων που δικαιώνονται· και με τη θυσία του εαυτού Του, με το αίμα που έχυσε στο σταυρό, καθώς υπέφερε στη θέση τους την ποινή που εκείνοι είχαν υποστεί, ικανοποίησε πραγματικά, αληθινά και πλήρως τη δικαιοσύνη του Θεού εκ μέρους τους·8 όμως η δικαίωσή τους είναι μόνο από τη δωρεάν χάρη Του, αφού ο Χριστός δόθηκε γι’ αυτούς από τον Πατέρα, αφού η υπακοή Του και η ικανοποίηση Του έγιναν ελεύθερα αποδεκτές για λογαριασμό τους, και αφού δεν υπήρχε τίποτα άξιο μέσα σ’ αυτούς.9 Η δικαίωσή τους είναι μόνο από δωρεάν χάρη, ώστε η απόλυτη δικαιοσύνη και η πλούσια χάρη του Θεού να δοξαστούν στη δικαίωση των αμαρτωλών.10

8 Εβραίους 10:14Α΄ Πέτρου 1:18-19, Ησαΐας 53:5-6

9 Ρωμαίους 8:32  Β΄ Κορινθίους 5:21

10 Ρωμαίους 3:26, Εφεσίους 1:6-7, Εφεσίους 2:7

 

Παράγραφος 4. Ο Θεός από την αιωνιότητα έχει δώσει διάταγμα να δικαιωθούν όλοι οι εκλεκτοί,11 και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες τους, και αναστήθηκε για τη δικαίωσή τους·12 ωστόσο, δεν είναι δικαιωμένοι προσωπικά, μέχρι τη χρονική στιγμή που το Άγιο Πνεύμα εφαρμόσει σ’ αυτούς τα οφέλη του Πρόσωπου και του έργου του Χριστού.13

11 Γαλάτες 3:8Α΄ Πέτρου 1:2Α΄ Τιμόθεον 2:6

12 Ρωμαίους 4:25

13 Κολοσσαείς 1:21-22, Τίτον 3:4-7

 

Παράγραφος 5. Ο Θεός συνεχίζει να συγχωρεί τις αμαρτίες εκείνων που έχουν δικαιωθεί,14 και παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν μπορούν να πέσουν από την κατάσταση της δικαίωσης,15 μπορούν όμως, με τις αμαρτίες τους, να πέσουν στην πατρική δυσαρέσκεια του Θεού·16 και όταν βρίσκονται σ’ αυτήν την κατάσταση, συνήθως δεν επιστρέφουν στο φως του προσώπου Του έως ότου ταπεινωθούν, παρακαλέσουν για συγχώρεση, και ανανεώσουν την πίστη τους και τη μετάνοιά τους.17

14 Ματθαίον 6:12Α΄ Ιωάννη 1:7,9

15 Ιωάννην 10:28

16 Ψαλμός 89:31-33

17 Ψαλμός 32:5, Ψαλμός 51:1-19, Ματθαίον 26:75

 

Παράγραφος 6. Η δικαίωση των πιστών κατά τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης, γινόταν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τη δικαίωση των πιστών κατά τον καιρό της Καινής Διαθήκης.18

18 Γαλάτες 3:9, Ρωμαίους 4:22-24

 

Ρωμαίους 3:24
24ανακηρύσσονται, όμως, δίκαιοι, δωρεάν, με τη χάρη του, διαμέσου τής απολύτρωσης που έγινε με τον Ιησού Χριστό·
Ρωμαίους 8:30
30και όσους προόρισε, τούτους και κάλεσε· και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε· και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε.
Ρωμαίους 4:5-8
5σ' εκείνον, όμως, που δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει σ' αυτόν που ανακηρύσσει δίκαιον τον ασεβή, η πίστη του λογαριάζεται για δικαιοσύνη.
6Όπως λέει και ο Δαβίδ τον μακαρισμό τού ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός λογαριάζει δικαιοσύνη χωρίς έργα:
7«Μακάριοι [είναι εκείνοι], των οποίων συγχωρήθηκαν οι ανομίες, και των οποίων σκεπάστηκαν οι αμαρτίες.
8Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν θα [του] λογαριάσει αμαρτία».
Εφεσίους 1:7
7με τον οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέσου τού αίματός του, την άφεση των αμαρτημάτων, σύμφωνα με τον πλούτο τής χάρης του·
Α΄ Κορινθίους 1:30-31
30Αλλά, εσείς είστε απ' αυτόν εν Χριστώ Ιησού, που έγινε σε μας σοφία από τον Θεό, και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση·
31ώστε, όπως είναι γραμμένο: «Εκείνος που καυχάται, στον Κύριο ας καυχάται».
Ρωμαίους 5:17-19
17Επειδή, αν και για το αμάρτημα του ενός βασίλευσε ο θάνατος διαμέσου τού ενός, πολύ περισσότερο, αυτοί που παίρνουν την αφθονία τής χάρης και της δωρεάς τής δικαιοσύνης, θα βασιλεύσουν με ζωή διαμέσου τού ενός Ιησού Χριστού).
18Όπως, λοιπόν, εξαιτίας ενός αμαρτήματος ήρθε κατάκριση σε όλους τούς ανθρώπους, έτσι και εξαιτίας μιας δικαιοσύνης ήρθε σε όλους τους ανθρώπους δικαίωση για ζωή.
19Επειδή, όπως με την παρακοή τού ενός ανθρώπου οι πολλοί καταστάθηκαν αμαρτωλοί, έτσι και με την υπακοή τού ενός οι πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι.
Φιλιππησίους 3:8-9
8Μάλιστα δε και θεωρώ ότι τα πάντα είναι ζημία απέναντι στο έξοχο της γνώσης τού Ιησού Χριστού τού Κυρίου μου· για τον οποίο ζημιώθηκα τα πάντα, και θεωρώ ότι είναι σκύβαλα, για να κερδίσω τον Χριστό,
9και να βρεθώ σ' αυτόν, μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη, αυτή από τον νόμο, αλλά εκείνη διαμέσου τής πίστης τού Χριστού, τη δικαιοσύνη, αυτή από τον Θεό διαμέσου τής πίστης·
Εφεσίους 2:8-10
8Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου τής πίστης· κι αυτό δεν [είναι] από σας· [είναι] δώρο τού Θεού·
9όχι από έργα, ώστε να μη καυχηθεί κάποιος.
10Επειδή, δικό του δημιούργημα είμαστε, καθώς κτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα, που ο Θεός προετοίμασε, για να περπατήσουμε μέσα σ' αυτά.
Ιωάννην 1:12
12Όσοι, όμως, τον δέχθηκαν, σ' αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά τού Θεού, σ' αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του·
Ρωμαίους 5:17
17Επειδή, αν και για το αμάρτημα του ενός βασίλευσε ο θάνατος διαμέσου τού ενός, πολύ περισσότερο, αυτοί που παίρνουν την αφθονία τής χάρης και της δωρεάς τής δικαιοσύνης, θα βασιλεύσουν με ζωή διαμέσου τού ενός Ιησού Χριστού).
Ρωμαίους 3:28
28Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο άνθρωπος ανακηρύσσεται δίκαιος διαμέσου τής πίστης, χωρίς τα έργα τού νόμου.
Γαλάτες 5:6
6Επειδή, στον Ιησού Χριστό ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ ούτε η ακροβυστία, αλλά η πίστη, που ενεργείται με αγάπη.
Ιακώβου 2:17
17Έτσι και η πίστη, αν δεν έχει έργα, είναι από μόνη της νεκρή.
Ιακώβου 2:22,26
22Βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε στα έργα του, και από τα έργα η πίστη αποδείχθηκε τέλεια;
26Επειδή, όπως το σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή.
Εβραίους 10:14
14Επειδή, με μία προσφορά τελειοποίησε για πάντα αυτούς που αγιάζονται.
Α΄ Πέτρου 1:18-19
18ξέροντας ότι δεν λυτρωθήκατε από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, ασήμι ή χρυσάφι,
19αλλά με το πολύτιμο αίμα τού Χριστού, ως αμνού χωρίς ψεγάδι και χωρίς κηλίδα·
Ησαΐας 53:5-6
5Αυτός, όμως, τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας· ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας· η τιμωρία, [που έφερε] τη δική μας ειρήνη, ήταν επάνω σ' αυτόν· και διαμέσου των πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς.
6Όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν πρόβατα· στραφήκαμε κάθε ένας στον δικό του δρόμο· ο Κύριος, όμως, έβαλε επάνω σ' αυτόν την ανομία όλων μας.
Ρωμαίους 8:32
32Επειδή, αυτός, που τον ίδιο του τον Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί μ' αυτόν δεν θα χαρίσει σε μας τα πάντα;
Β΄ Κορινθίους 5:21
21Επειδή, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη τού Θεού διαμέσου αυτού.
Ρωμαίους 3:26
26προς φανέρωση της δικαιοσύνης του στον παρόντα καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος, και να ανακηρύσσει δίκαιον εκείνον που πιστεύει στον Ιησού.
Εφεσίους 1:6-7
6σε έπαινον της δόξας τής χάρης του, με την οποία μάς χαρίτωσε με τον αγαπημένο [του]·
7με τον οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέσου τού αίματός του, την άφεση των αμαρτημάτων, σύμφωνα με τον πλούτο τής χάρης του·
Εφεσίους 2:7
7για να δείξει στους επερχόμενους αιώνες τον υπερβολικό πλούτο τής χάρης του με την αγαθότητά [του] σε μας εν Χριστώ Ιησού.
Γαλάτες 3:8
8Προβλέποντας, μάλιστα, η γραφή ότι ο Θεός ανακηρύσσει δίκαιους [τους ανθρώπους από] τα έθνη με την πίστη, προανήγγειλε στον Αβραάμ, ότι: «Σε σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη».
Α΄ Πέτρου 1:2
2εκλεκτούς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Πατέρα Θεού, με τον αγιασμό τού Πνεύματος, σε υπακοή και ραντισμό τού αίματος του Ιησού Χριστού· είθε χάρη και ειρήνη να πληθύνει σε σας.
Α΄ Τιμόθεον 2:6
6ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλυτρο για χάρη όλων, μια μαρτυρία [που έγινε] σε ορισμένους καιρούς,
Ρωμαίους 4:25
25ο οποίος παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, και αναστήθηκε εξαιτίας τής δικαίωσής μας.
Κολοσσαείς 1:21-22
21Κι εσάς, που ήσασταν κάποτε απαλλοτριωμένοι, και εχθροί στη διάνοια με τα πονηρά έργα·
22τώρα, όμως, σας συμφιλίωσε προς τον εαυτό του, διαμέσου τού σώματος της σάρκας του, διαμέσου τού θανάτου, για να σας παραστήσει μπροστά του αγίους και χωρίς ψεγάδι και χωρίς κατηγορία·
Τίτον 3:4-7
4Όταν, όμως, φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία τού Σωτήρα μας Θεού,
5όχι από έργα δικαιοσύνης, που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεός του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαίνισης του Αγίου Πνεύματος,
6το οποίο ξέχυσε επάνω μας πλούσια, διαμέσου τού Ιησού Χριστού τού Σωτήρα μας·
7ώστε, αφού δικαιωθήκαμε διαμέσου τής χάρης εκείνου, να γίνουμε κληρονόμοι σύμφωνα με την ελπίδα τής αιώνιας ζωής.
Ματθαίον 6:12
12και συγχώρεσε σε μας τις αμαρτίες μας, όπως κι εμείς συγχωρούμε σ' αυτούς που αμαρτάνουν σε μας·
Α΄ Ιωάννη 1:7,9
7Αν, όμως, περπατάμε μέσα στο φως, όπως αυτός είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον, και το αίμα τού Ιησού Χριστού, του Υιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία.
9Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες, και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία.
Ιωάννην 10:28
28Και εγώ δίνω σ' αυτά αιώνια ζωή· και δεν θα χαθούν στον αιώνα, και κανένας δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου.
Ψαλμός 89:31-33
31αν παραβούν τα διατάγματά μου, και δεν φυλάξουν τις εντολές μου·
32τότε, θα επισκεφθώ τις παραβάσεις τους με ράβδο, και τις παρανομίες τους με πληγές.
33Το έλεός μου, όμως, δεν θα αφαιρέσω απ' αυτόν ούτε θα σταθώ αναληθής ενάντια στην αλήθεια μου.
Ψαλμός 32:5
5Την αμαρτία μου φανέρωσα σε σένα, και την ανομία μου δεν έκρυψα· είπα: Στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου· κι εσύ συγχώρησες την ανομία τής αμαρτίας μου. (Διάψαλμα).
Ψαλμός 51:1-19
1Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός τού Δαβίδ, όταν ο προφήτης Νάθαν ήρθε σ' αυτόν, αφού είχε μπει μέσα στη Βηθσαβεέ. ΕΛΕΗΣΕ με, ω Θεέ, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος· σύμφωνα με το πλήθος των οικτιρμών σου, εξάλειψε τα ανομήματά μου.
2Πλύνε με περισσότερο και περισσότερο από την ανομία μου, και από την αμαρτία μου καθάρισέ με.
3Επειδή, τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω, και η αμαρτία μου [είναι] μπροστά μου συνεχώς.
4Σε σένα, σε σένα μονάχα αμάρτησα, και έπραξα μπροστά σου το πονηρό· για να δικαιωθείς στα λόγια σου, [και] να είσαι άμεμπτος στις κρίσεις σου.
5Δες, είχα συλληφθεί με ανομία, και με αμαρτία με γέννησε η μητέρα μου.
6Δες, αγάπησες αλήθεια στην καρδιά, και στα ενδόμυχα θα με διδάξεις σοφία.
7Ράντισέ με μέ ύσσωπο, και θα είμαι καθαρός· πλύνε με, και θα είμαι λευκότερος από χιόνι.
8Κάνε με να ακούσω αγαλλίαση και ευφροσύνη, [για να] ευφρανθούν τα κόκαλα [που] έσπασες.
9Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου, και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου.
10Κτίσε μέσα μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά· και ένα ευθύ πνεύμα ανανέωσε μέσα μου.
11Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου· και το πνεύμα σου το άγιο μη [το] αφαιρέσεις από μένα.
12Απόδωσέ μου την αγαλλίαση της σωτηρίας σου, και με ηγεμονικό πνεύμα στήριξέ με.
13Θα διδάξω στους παραβάτες τούς δρόμους σου· και αμαρτωλοί θα επιστρέφουν σε σένα.
14Θεέ, ελευθέρωσέ με από αίματα, Θεέ της σωτηρίας μου· η γλώσσα μου θα ψάλλει τη δικαιοσύνη σου με αγαλλίαση.
15Κύριε, άνοιξε τα χείλη μου· και το στόμα μου θα αναγγέλλει την αίνεσή σου.
16Επειδή, δεν θέλεις θυσία, αλλιώς θα είχα προσφέρει· σε ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι.
17Θυσίες τού Θεού είναι συντριμμένο πνεύμα· συντριμμένη και ταπεινωμένη καρδιά, Θεέ, δεν θα καταφρονήσεις.
18Ευεργέτησε τη Σιών με την εύνοιά σου· οικοδόμησε τα τείχη τής Ιερουσαλήμ.
19Τότε, θα ευαρεστηθείς σε θυσίες δικαιοσύνης, σε προσφορές και ολοκαυτώματα· τότε, θα προσφέρουν μοσχάρια επάνω στο θυσιαστήριό σου.
Ματθαίον 26:75
75Και ο Πέτρος θυμήθηκε τον λόγο του Ιησού, που του είχε πει ότι: Πριν ο πετεινός λαλήσει, θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Και βγαίνοντας έξω, έκλαψε πικρά.
Γαλάτες 3:9
9Ώστε, αυτοί [που είναι] από την πίστη, ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ.
Ρωμαίους 4:22-24
22Γι' αυτό και λογαριάστηκε σ' αυτόν για δικαιοσύνη.
23Και δεν γράφτηκε μονάχα γι' αυτόν, ότι λογαριάστηκε σ' αυτόν,
24αλλά και για μας, στους οποίους πρόκειται να λογαριαστεί, αυτούς που πιστεύουν σ' αυτόν που ανέστησε από τους νεκρούς τον Ιησού τον Κύριό μας·