Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 20

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

 

Παράγραφος 1. Αφού η διαθήκη των έργων αθετήθηκε από την αμαρτία, και δεν ήταν σε θέση να δώσει ζωή, ο Θεός ευαρεστήθηκε να φέρει την υπόσχεση του Χριστού, το σπέρμα της γυναίκας, ως το μέσον με το οποίο θα καλεστούν οι εκλεκτοί, και θα γεννηθεί μέσα τους η πίστη και η μετάνοια·1 μέσα σ’ αυτήν την υπόσχεση αποκαλύφθηκε η ουσία του ευαγγελίου, και είναι αποτελεσματική για τη στροφή και τη σωτηρία των αμαρτωλών.2

1 Γένεση 3:15

2 Αποκάλυψη 13:8

 

Παράγραφος 2. Η υπόσχεση του Χριστού και της σωτηρίας Του, αποκαλύπτεται μόνο από τον Λόγο του Θεού·3 τα έργα της δημιουργίας ή της πρόνοιας, με το φως της φύσης, δεν αποκαλύπτουν τον Χριστό ή την χάρη Του, ούτε καν με γενικό ή ασαφή τρόπο·4 και είναι ακόμη λιγότερο δυνατόν, οι άνθρωποι που δεν έχουν την αποκάλυψη του Χριστού μέσω της υπόσχεσης ή του ευαγγελίου, να μπορέσουν να φτάσουν σε σωτήρια πίστη ή μετάνοια.5

3 Ρωμαίους 1:17

4 Ρωμαίους 10:14-15,17

5 Παροιμίες 29:18, Ησαΐας 25:7, Ησαΐας 60:2-3

 

Παράγραφος 3. Η αποκάλυψη του ευαγγελίου σε αμαρτωλούς, που έγινε σε διάφορους καιρούς και σε διάφορες περιοχές, με την προσθήκη των υποσχέσεων και των εντολών για την υπακοή του ευαγγελίου, στα έθνη και στα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί, είναι μόνο λόγω του κυριαρχικού θελήματος και της ευδοκίας του Θεού.6 Η αποκάλυψη του ευαγγελίου δεν εξαρτάται από κάποια υπόσχεση του ανθρώπου πως θα βελτιωθεί, λόγω του κοινού φωτός που έλαβε, αφού κανείς δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό, κι ούτε καν μπορεί·7 και ως εκ τούτου σε όλες τις γενιές, το κήρυγμα του ευαγγελίου έχει χορηγηθεί σε πρόσωπα και έθνη, σε διαφορετικές εκτάσεις και με διαφορετικές ποσότητες, σύμφωνα με τη βουλή του θελήματος του Θεού.

6 Ψαλμός 147:20, Πράξεις 16:7

7 Ρωμαίους 1:18-32

 

Παράγραφος 4. Αν και το ευαγγέλιο είναι το μόνο εξωτερικό μέσον της αποκάλυψης του Χριστού και της σωτήριας χάρης, και είναι ως εκ τούτου, απολύτως επαρκές για το σκοπό αυτό, για να αναγεννηθούν ή ζωοποιηθούν οι άνθρωποι που είναι νεκροί στις παραβάσεις, είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει ένα αποτελεσματικό και ανυπέρβλητο έργο του Αγίου Πνεύματος σε ολόκληρη την ψυχή, για την παραγωγή μιας νέας πνευματικής ζωής μέσα τους·8 πέρα από αυτό το έργο δεν υπάρχει άλλο μέσον που θα επιτύχει τη στροφή τους προς τον Θεό.9

8 Ψαλμός 110:3, Α΄ Κορινθίους 2:14, Εφεσίους 1:19-20

9 John 6:44; Β΄ Κορινθίους 4:4,6

Γένεση 3:15
15και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, κι ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της· αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι, κι εσύ θα του λογχίσεις τη φτέρνα του.
Αποκάλυψη 13:8
8Και θα το προσκυνήσουν όλοι αυτοί που κατοικούν επάνω στη γη, των οποίων τα ονόματα δεν γράφτηκαν στο βιβλίο τής ζωής τού Αρνίου, που είναι σφαγμένο από τη δημιουργία τού κόσμου.
Ρωμαίους 1:17
17επειδή, διαμέσου αυτού η δικαιοσύνη τού Θεού αποκαλύπτεται από πίστη σε πίστη, καθώς είναι γραμμένο: «Ο δίκαιος, βέβαια, θα ζήσει με πίστη».
Ρωμαίους 10:14-15,17
14Πώς, λοιπόν, θα επικαλεστούν [εκείνον] στον οποίο δεν πίστεψαν; Και πώς θα πιστέψουν σ' [εκείνον, για] τον οποίο δεν άκουσαν; Και πώς θα ακούσουν, χωρίς [να υπάρχει] εκείνος που κηρύττει;
15Και πώς θα κηρύξουν, αν δεν αποσταλούν; Όπως είναι γραμμένο: «Πόσο ωραία [είναι] τα πόδια εκείνων που ευαγγελίζονται ειρήνη, εκείνων που ευαγγελίζονται τα αγαθά!».
17Επομένως, η πίστη [είναι] διαμέσου τής ακοής· η δε ακοή διαμέσου τού λόγου τού Θεού.
Παροιμίες 29:18
18Όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός διαφθείρεται· είναι δε μακάριος εκείνος που φυλάττει τον νόμο.
Ησαΐας 25:7
7Και στο βουνό τούτο θα αφανίσει το πρόσωπο του περικαλύμματος εκείνου που περισκεπάζει όλους τούς λαούς, και το κάλυμμα, αυτό που σκεπάζει όλα τα έθνη.
Ησαΐας 60:2-3
2Επειδή, δες, σκοτάδι θα σκεπάσει τη γη, και παχύ σκοτάδι τα έθνη· επάνω, όμως, σε σένα θα ανατείλει ο Κύριος, και η δόξα του θα φανερωθεί επάνω σου.
3Και τα έθνη θάρθουν στο φως σου, και οι βασιλιάδες στη λάμψη τής ανατολής σου.
Ψαλμός 147:20
20Δεν έκανε έτσι σε κανένα έθνος· ούτε γνώρισαν τις κρίσεις [του]. Αλληλούια.
Πράξεις 16:7
7ήρθαν προς τη Μυσία, και προσπαθούσαν να πάνε προς τη Βιθυνία· όμως, δεν τους άφησε το Πνεύμα.
Ρωμαίους 1:18-32
18Επειδή, οργή του Θεού αποκαλύπτεται από τον ουρανό επάνω σε κάθε ασέβεια και αδικία ανθρώπων, που κατακρατούν την αλήθεια με [μέσα] αδικίας.
19Επειδή, ό,τι μπορεί να γίνει γνωστό για τον Θεό, είναι φανερό μέσα τους· για τον λόγο ότι, ο Θεός [το] φανέρωσε σ' αυτούς.
20Δεδομένου ότι, τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερά από [την εποχή τής] κτίσης τού κόσμου, καθώς νοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του, και η αιώνια δύναμή του και η θεότητα, ώστε αυτοί να είναι αναπολόγητοι.
21Επειδή, ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν τον δόξασαν ως Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν· αλλά, μέσα στους μάταιους συλλογισμούς τους, αναζήτησαν μάταια πράγματα, και σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά τους.
22Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί.
23Και άλλαξαν τη δόξα τού άφθαρτου Θεού σε ομοίωμα εικόνας φθαρτού ανθρώπου, και πουλιών και τετράποδων και ερπετών.
24Γι' αυτό και ο Θεός τούς παρέδωσε σε ακαθαρσία, διαμέσου των επιθυμιών των καρδιών τους, ώστε να ατιμάζονται τα σώματά τους αναμεταξύ τους.
25Οι οποίοι αντικατέστησαν την αλήθεια τού Θεού με το ψέμα, και απέδωσαν σεβασμό και λάτρευσαν την κτίση, παρά εκείνον που την έκτισε, ο οποίος είναι άξιος ευλογίας στους αιώνες. Αμήν.
26Γι' αυτό, ο Θεός τούς παρέδωσε σε πάθη ατιμίας· επειδή, και οι γυναίκες τους αντικατέστησαν τη φυσική χρήση με την αφύσικη·
27παρόμοια δε και οι άνδρες, αφήνοντας τη φυσική χρήση τής γυναίκας, άναψαν μέσα τους από την επιθυμία τους ο ένας προς τον άλλον, κάνοντας την ασχημοσύνη, αρσενικοί σε αρσενικούς, και απολαμβάνοντας στον εαυτό τους την πρέπουσα αντιμισθία τής πλάνης τους.
28Και καθώς αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού, ο Θεός τούς παρέδωσε σε αδόκιμον νου, ώστε να κάνουν εκείνα που δεν πρέπει·
29επειδή, είναι γεμάτοι από κάθε αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία· είναι γεμάτοι από φθόνο, φόνο, φιλονικία, δόλο, κακοήθεια·
30ψιθυριστές, κατάλαλοι, με μίσος για τον Θεό, υβριστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετές κακών, απειθείς στους γονείς,
31χωρίς σύνεση, παραβάτες συμφωνιών, άσπλαχνοι, ασυμφιλίωτοι, ανελεήμονες·
32οι οποίοι, ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη τού Θεού, ότι εκείνοι που πράττουν τέτοιου είδους πράγματα είναι άξιοι θανάτου, όχι μονάχα τα πράττουν, αλλά και επιδοκιμάζουν με ευχαρίστηση εκείνους που τα πράττουν.
Ψαλμός 110:3
3Ο λαός σου [θα είναι] πρόθυμος την ημέρα τής δύναμής σου, μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό [του]· οι νέοι σου [θα είναι] σε σένα σαν τη δρόσο, [που βγαίνει] από τη μήτρα τής αυγής.
Α΄ Κορινθίους 2:14
14Ο φυσικός άνθρωπος, όμως, δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο Πνεύμα τού Θεού· επειδή είναι σ' αυτόν μωρία, και δεν μπορεί να [τα] γνωρίσει· για τον λόγο ότι, ανακρίνονται με πνευματικό τρόπο.
Εφεσίους 1:19-20
19και ποιο είναι το υπερβολικό μέγεθος της δύναμής του σε μας που πιστεύουμε, σύμφωνα με την ενέργεια της κυρίαρχης εξουσίας τής δύναμής του·
20την οποία ενέργησε στον Χριστό, καθώς τον ανέστησε από τους νεκρούς· και τον κάθισε στα δεξιά του στα επουράνια,
Β΄ Κορινθίους 4:4,6
4στους οποίους, καθώς είναι άπιστοι, ο θεός τούτου τού κόσμου τύφλωσε τον νου, για να μη λάμψει επάνω σ' αυτούς ο φωτισμός τού ευαγγελίου τής δόξας τού Χριστού, που είναι εικόνα τού Θεού.
6Επειδή, ο Θεός που είπε να λάμψει φως μέσα από το σκοτάδι, [είναι] που έλαμψε μέσα στις καρδιές μας, για φωτισμό τής γνώσης τής δόξας τού Θεού διαμέσου τού προσώπου τού Ιησού Χριστού.