Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 21

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

 

Παράγραφος 1. Η ελευθερία που έχει εξαγοράσει ο Χριστός για τους πιστούς υπό του Ευαγγελίου, συμπεριλαμβάνει την ελευθερία τους από την ενοχή της αμαρτίας, από τη καταδικαστική οργή του Θεού, από την αυστηρότητα και την κατάρα του νόμου,1 και επίσης απελευθερώνονται από τον παρόντα πονηρό αιώνα,2 από τη δουλεία στον Σατανά,3 από την εξουσία της αμαρτίας,4 από το κακό των βασάνων,5 από τον φόβο και το κεντρί του θανάτου, από τη νίκη του τάφου,6 και από την αιώνια καταδίκη.7 Επίσης συμπεριλαμβάνει και την ελεύθερη πρόσβασή τους στον Θεό, και την απόδοση υπακοής σε Αυτόν, όχι από σκλαβικό φόβο,8 αλλά από παιδική αγάπη και πρόθυμο νου.9 Όλα αυτά ήταν κοινά και για τους πιστούς κατά τις ημέρες της Παλαιάς Διαθήκης·10 αλλά υπό την Καινή Διαθήκη η ελευθερία των Χριστιανών είναι ακόμα πιο εκτεταμένη, με την ελευθερία τους από το ζυγό του τελετουργικού νόμου, στον οποίο η εβραϊκή εκκλησία υποβλήθηκε, και με πρόσβαση μετά παρρησίας στο θρόνο της χάρης, και με πληρέστερη κοινωνία του ελεύθερου Πνεύματος του Θεού, απ’ ό,τι είχαν, υπό κανονικές συνθήκες, οι πιστοί υπό του νόμου.11

1 Γαλάτες 3:13

2 Γαλάτες 1:4

3 Πράξεις 26:18

4 Ρωμαίους 8:3

5 Ρωμαίους 8:28

6 Α΄ Κορινθίους 15:54-57

7 Β΄ Θεσσαλονικείς 1:10

8 Ρωμαίους 8:15

9 Λουκάν 1:73-75, Α΄ Ιωάννη 4:18

10 Γαλάτες 3:9,14

11 Ιωάννην 7:38-39, Εβραίους 10:19-21

 

Παράγραφος 2. Μόνο ο Θεός είναι Κύριος της συνείδησης,12 και την έχει απαλλάξει από κάθε υποχρέωση να υπακούει τα δόγματα και τις εντολές των ανθρώπων που βρίσκονται σε οποιαδήποτε αντίθεση με τον λόγο Του, ή που δεν περιέχονται σε αυτόν.13 Ώστε το να πιστεύουν αυτά τα δόγματα, ή το να τηρούν αυτές τις εντολές από τη συνείδησή τους, ισοδυναμεί με προδοσία της πραγματικής ελευθερίας της συνείδησης·14 και η απαίτηση μιας υπονοούμενης πίστης, μιας απόλυτης και τυφλής υπακοής, είναι η καταστροφή της ελευθερίας της συνείδησης και της λογικής.15

12 Ιακώβου 4:12, Ρωμαίους 14:4

13 Πράξεις 4:19,29, Α΄ Κορινθίους 7:23, Ματθαίον 15:9

14 Κολοσσαείς 2:20,22-23

15 Α΄ Κορινθίους 3:5, Β΄ Κορινθίους 1:24

 

Παράγραφος 3. Αυτοί που με την πρόφαση της χριστιανικής ελευθερίας κάνουν οποιαδήποτε αμαρτία, ή τρέφουν κάποια αμαρτωλή επιθυμία, διαστρεβλώνουν το κύριο σχέδιο της χάρης του ευαγγελίου με αποτέλεσμα την ίδια τους την καταστροφή,16 και καταστρέφουν εντελώς τον σκοπό της χριστιανικής ελευθερίας, ο οποίος είναι να απελευθερωθούμε από τα χέρια όλων των εχθρών μας, να μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο χωρίς φόβο, με ευλάβεια και δικαιοσύνη ενώπιόν Του, όλες τις ημέρες της ζωής μας.17

16 Ρωμαίους 6:1-2

17 Γαλάτες 5:13, Β΄ Πέτρου 2:18,21

Γαλάτες 3:13
13Ο Χριστός μάς εξαγόρασε από την κατάρα τού νόμου, καθώς έγινε κατάρα για χάρη μας· επειδή, είναι γραμμένο: «Επικατάρατος καθένας που κρεμιέται επάνω σε ξύλο».
Γαλάτες 1:4
4που έδωσε τον εαυτό του εξαιτίας των αμαρτιών μας, για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας·
Πράξεις 26:18
18για να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως, και από την εξουσία τού σατανά στον Θεό, για να πάρουν άφεση αμαρτιών, και κληρονομιά ανάμεσα στους αγιασμένους, διαμέσου τής πίστης σε μένα.
Ρωμαίους 8:3
3Επειδή, το αδύνατο στον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτίας τής σάρκας, ο Θεός, στέλνοντας τον δικό του Υιό με ομοίωμα σάρκας αμαρτίας, και σε σχέση με την αμαρτία, κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα·
Ρωμαίους 8:28
28Και ξέρουμε ότι όλα συνεργούν προς το αγαθό σ' αυτούς που αγαπούν τον Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με τον προορισμό [του].
Α΄ Κορινθίους 15:54-57
54Όταν τούτο το φθαρτό ντυθεί αφθαρσία, και τούτο το θνητό ντυθεί αθανασία, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος, που είναι γραμμένος: «Καταβροχθίστηκε ο θάνατος με νίκη».
55«Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου; Άδη, πού είναι η νίκη σου;».
56Το δε κεντρί τού θανάτου [είναι] η αμαρτία· και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος.
57Αλλά, ευχαριστία ανήκει στον Θεό, ο οποίος μάς δίνει τη νίκη διαμέσου τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Β΄ Θεσσαλονικείς 1:10
10όταν έρθει να ενδοξαστεί ανάμεσα στους αγίους του, και να θαυμαστεί ανάμεσα σε όλους που τον πιστεύουν, (επειδή, εσείς πιστέψατε στη μαρτυρία μας), κατά την ημέρα εκείνη.
Ρωμαίους 8:15
15Δεδομένου ότι, δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε: Αββά, Πατέρα.
Λουκάν 1:73-75
73τον όρκο που ορκίστηκε στον πατέρα μας, τον Αβραάμ, ότι θα δώσει σε μας,
74να ελευθερωθούμε από το χέρι των εχθρών μας, και να τον λατρεύουμε άφοβα,
75με οσιότητα και δικαιοσύνη μπροστά του όλες τις ημέρες της ζωής μας.
Α΄ Ιωάννη 4:18
18αλλά, η τέλεια αγάπη βγάζει έξω τον φόβο· επειδή, ο φόβος έχει κόλαση· και εκείνος που φοβάται δεν έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μέσα στην αγάπη.
Γαλάτες 3:9,14
9Ώστε, αυτοί [που είναι] από την πίστη, ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ.
14Για νάρθει στα έθνη η ευλογία τού Αβραάμ διαμέσου τού Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την υπόσχεση του Πνεύματος διαμέσου τής πίστης.
Ιωάννην 7:38-39
38όποιος πιστεύει σε μένα, όπως είπε η γραφή, ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του.
39(Αυτό το έλεγε για το Πνεύμα, που επρόκειτο να παίρνουν αυτοί που πιστεύουν σ' αυτόν· επειδή, δεν ήταν ακόμα [δοσμένο το] Άγιο Πνεύμα· για τον λόγο ότι, ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί).
Εβραίους 10:19-21
19ΕΧΟΝΤΑΣ, λοιπόν, αδελφοί, [την] παρρησία να μπούμε μέσα στα άγια, διαμέσου τού αίματος του Ιησού,
20μέσα από έναν νέο και ζωντανό δρόμο, τον οποίο καθιέρωσε σε μας διαμέσου τού καταπετάσματος, δηλαδή, της σάρκας του,
21και [έχοντας] μεγάλον ιερέα για τον οίκο τού Θεού,
Ιακώβου 4:12
12Ένας είναι ο νομοθέτης, που μπορεί να σώσει και να απολέσει· εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον;
Ρωμαίους 14:4
4Εσύ ποιος είσαι που κρίνεις έναν ξένο δούλο; Στον δικό του Κύριο στέκεται ή πέφτει· όμως, θα σταθεί [όρθιος]· επειδή, ο Θεός είναι δυνατός να τον στήσει [όρθιο].
Πράξεις 4:19,29
19Ο δε Πέτρος και ο Ιωάννης, αποκρινόμενοι σ' αυτούς, είπαν: Αν είναι δίκαιο μπροστά στον Θεό, να ακούμε εσάς μάλλον παρά τον Θεό, κρίνετέ [το εσείς].
29Και τώρα, Κύριε, δες στις απειλές τους, και δώσε στους δούλους σου να μιλούν τον λόγο σου με κάθε παρρησία,
Α΄ Κορινθίους 7:23
23Αγοραστήκατε με τιμή· μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων.
Ματθαίον 15:9
9μάταια μάλιστα με σέβονται, διδάσκοντας διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων».
Κολοσσαείς 2:20,22-23
20Αν, λοιπόν, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό από τα στοιχεία τού κόσμου, γιατί, ενώ ζείτε μέσα στον κόσμο, υποβάλλετε τον εαυτό σας σε διατάγματα:
22τα οποία όλα φθείρονται με τη χρήση)· σύμφωνα με τα εντάλματα και τις διδασκαλίες των ανθρώπων;
23Τα οποία έχουν μονάχα μια φαινομενική πλευρά σοφίας, σε εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και σκληραγώγηση του σώματος, χωρίς να έχουν σε καμιά τιμή την ευχαρίστηση της σάρκας.
Α΄ Κορινθίους 3:5
5Ποιος είναι, λοιπόν, ο Παύλος, και ποιος είναι ο Απολλώς, παρά υπηρέτες διαμέσου των οποίων πιστέψατε, και όπως ο Κύριος έδωσε σε κάθε έναν;
Β΄ Κορινθίους 1:24
24όχι επειδή έχουμε εξουσία επάνω στην πίστη σας, αλλά είμαστε συνεργοί τής χαράς σας· για τον λόγο ότι, στέκεστε στην πίστη.
Ρωμαίους 6:1-2
1Τι θα πούμε, λοιπόν; Θα επιμένουμε στην αμαρτία, για να περισσεύσει η χάρη;
2Μη γένοιτο· [εμείς] που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς θα ζήσουμε πλέον μέσα σ' αυτή;
Γαλάτες 5:13
13Επειδή, εσείς, αδελφοί, προσκληθήκατε σε ελευθερία· μονάχα, μη [μεταχειρίζεστε] την ελευθερία για αφορμή τής σάρκας, αλλά με την αγάπη υπηρετείτε, ως δούλοι, ο ένας τον άλλον.
Β΄ Πέτρου 2:18,21
18Επειδή, μιλώντας υπερήφανα [λόγια] ματαιότητας, με τις επιθυμίες τής σάρκας, με τις ασέλγειες, δελεάζουν εκείνους οι οποίοι πραγματικά απέφυγαν αυτούς που ζουν μέσα σε πλάνη·
21Επειδή, ήταν καλύτερα σ' αυτούς να μη γνωρίσουν τον δρόμο τής δικαιοσύνης, παρά, αφού [τον] γνώρισαν, να κάνουν πίσω από την άγια εντολή που τους παραδόθηκε.