Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 25

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

 

Παράγραφος 1. Ο γάμος είναι μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας· δεν είναι νόμιμο για κανέναν άνδρα να έχει περισσότερες από μία γυναίκα, ούτε και για καμία γυναίκα να έχει περισσότερους από έναν άντρα την ίδια στιγμή.1

1 Γένεση 2:24, Μαλαχίας 2:15, Ματθαίον 19:5-6

 

Παράγραφος 2. Ο γάμος διορίστηκε από τον Θεό για την αμοιβαία βοήθεια του συζύγου και της συζύγου,2 για την αύξηση της ανθρωπότητας σύμφωνα με τους νόμους Του,3 και για την αποτροπή της ακαθαρσίας.4

2 Γένεση 2:18

3 Γένεση 1:28

4 Α΄ Κορινθίους 7:2,9

 

Παράγραφος 3. Είναι νόμιμο για κάθε σόι ανθρώπων να παντρεύονται, με την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να δώσουν τη λογική συγκατάθεσή τους·5 όμως είναι καθήκον των Χριστιανών να παντρεύονται εν Κυρίω·6 και ως εκ τούτου, όσοι ομολογούν την αληθινή θρησκεία, δεν πρέπει να παντρεύονται με άπιστους ή ειδωλολάτρες· ούτε πρέπει αυτοί που είναι ευσεβείς να ετεροζυγούν, και να έρχονται εις γάμου κοινωνία με αυτούς που είναι ασεβείς στη ζωή τους, ή που υποστηρίζουν καταδικαστέες αιρέσεις.7

5 Εβραίους 13:4, Α΄ Τιμόθεον 4:3

6 Α΄ Κορινθίους 7:39

7 Νεεμίας 13:25-27

 

Παράγραφος 4. Ο γάμος δεν πρέπει να είναι εντός της συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας που απαγορεύεται στον Λόγο·8 ούτε μπορούν ποτέ τέτοιοι αιμομικτικοί γάμοι να γίνουν νόμιμοι, από οποιονδήποτε νόμο του ανθρώπου ή συναίνεση ατόμων, ώστε τα πρόσωπα αυτά να ζήσουν μαζί ως σύζυγοι.9

8 Λευιτικό 18:1-30

9 Μάρκον 6:18, Α΄ Κορινθίους 5:1

Γένεση 2:24
24Γι' αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του· και θα είναι [οι δύο] σε μία σάρκα.
Μαλαχίας 2:15
15Και [ο Θεός] δεν έκανε ένα; Κι όμως, αυτός είχε υπεροχή πνεύματος. Και γιατί τον ένα; Για να ζητήσει θείο σπέρμα. Γι' αυτό, προσέχετε στο πνεύμα σας, και ας μη φέρεται κανένας άπιστα προς τη γυναίκα τής νιότης του.
Ματθαίον 19:5-6
5Και είπε: «Εξαιτίας αυτού, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα»;
6Ώστε, δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο, λοιπόν, που ο Θεός συνένωσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει.
Γένεση 2:18
18Και ο Κύριος ο Θεός είπε: Δεν [είναι] καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος· θα κάνω σ' αυτόν βοηθόν όμοιον μ' αυτόν.
Γένεση 1:28
28και τους ευλόγησε ο Θεός· και είπε σ' αυτούς ο Θεός: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη, και κυριεύστε την, και εξουσιάζετε επάνω στα ψάρια τής θάλασσας, κι επάνω στα πουλιά τού ουρανού κι επάνω σε κάθε ζώο που κινείται επάνω στη γη.
Α΄ Κορινθίους 7:2,9
2Για τις πορνείες, όμως, κάθε ένας ας έχει τη δική του γυναίκα, και κάθε μία ας έχει τον δικό της άνδρα.
9αλλά, αν δεν εγκρατεύονται, ας έρθουν σε γάμο· επειδή, είναι καλύτερο νάρθουν σε γάμο, παρά να εξάπτονται.
Εβραίους 13:4
4Ο γάμος [ας είναι] τίμιος σε όλα, και το συζυγικό κρεβάτι αμόλυντο· τους πόρνους, όμως, και τους μοιχούς θα τους κρίνει ο Θεός.
Α΄ Τιμόθεον 4:3
3οι οποίοι εμποδίζουν τον γάμο, [προστάζοντας] αποχή από ορισμένα φαγητά, τα οποία ο Θεός [τα] έκτισε για να τα παίρνουν με ευχαριστία οι πιστοί και εκείνοι που γνώρισαν την αλήθεια.
Α΄ Κορινθίους 7:39
39Η γυναίκα είναι δεσμευμένη διαμέσου τού νόμου για όσον καιρό ζει ο άνδρας της· αν, όμως, ο άνδρας της πεθάνει, είναι ελεύθερη νάρθει σε γάμο με όποιον άνδρα θέλει, μόνον [τούτο να γίνεται] εν Κυρίω.
Νεεμίας 13:25-27
25Και τους επέπληξα, και τους καταράστηκα, και ράβδισα μερικούς απ' αυτούς, και τους μάδησα τις τρίχες, και τους όρκισα στον Θεό, λέγοντας: Δεν θα δώσετε τις θυγατέρες σας στους γιους τους, και δεν θα πάρετε από τις θυγατέρες τους στους γιους σας ή στον εαυτό σας·
26έτσι δεν αμάρτησε ο Σολομώντας, ο βασιλιάς τού Ισραήλ; Αν και ανάμεσα σε πολλά έθνη δεν υπήρξε βασιλιάς όμοιός του, που ήταν αγαπητός από τον Θεό του, και ο Θεός τον έκανε βασιλιά σε ολόκληρο τον Ισραήλ· αλλ' όμως, οι ξένες γυναίκες έκαναν κι αυτόν να αμαρτήσει·
27θα συγκατανεύσουμε, λοιπόν, σε σας, να κάνετε όλο αυτό το μεγάλο κακό, να γίνεστε παραβάτες, ενάντια στον Θεό μας παίρνοντας ξένες γυναίκες;
Λευιτικό 18:1-30
1ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: ΕΓΩ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
3Σύμφωνα με τις πράξεις τής γης τής Αιγύπτου, στην οποία κατοικήσατε, δεν θα πράξετε· και σύμφωνα με τις πράξεις τής γης Χαναάν, στην οποία εγώ σας φέρνω, δεν θα πράξετε· και σύμφωνα με τις συνήθειές τους δεν θα περπατήσετε.
4Θα κάνετε τις κρίσεις μου, και θα τηρείτε τα προστάγματά μου για να περπατάτε σ' αυτά. Εγώ [είμαι] ο Κύριος ο Θεός σας.
5Θα τηρείτε, λοιπόν, τα προστάγματά μου, και τις κρίσεις μου· τα οποία όταν ο άνθρωπος πράξει, θα ζήσει διαμέσου αυτών. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.
6ΚΑΝΕΝΑΣ άνθρωπος δεν θα πλησιάσει σε οποιονδήποτε συγγενή του κατά σάρκα, για να ξεσκεπάσει τη γυμνότητά [του]. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.
7Τη γυμνότητα του πατέρα σου ή τη γυμνότητα της μητέρας σου, δεν θα ξεσκεπάσεις· είναι η μητέρα σου· δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της.
8Τη γυμνότητα της γυναίκας του πατέρα σου δεν θα ξεσκεπάσεις· είναι η γυμνότητα του πατέρα σου.
9Τη γυμνότητα της αδελφής σου, θυγατέρας τού πατέρα σου ή θυγατέρας τής μητέρας σου, γεννημένης στο σπίτι ή γεννημένης έξω, δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά τους.
10Τη γυμνότητα της θυγατέρας τού γιου σου ή της θυγατέρας τής θυγατέρας σου, τη γυμνότητά τους δεν θα ξεσκεπάσεις· επειδή, η γυμνότητά τους [είναι] δική σου.
11Τη γυμνότητα της θυγατέρας τής γυναίκας τού πατέρα σου, γεννημένη από τον πατέρα σου, που [είναι] αδελφή σου, δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της.
12Τη γυμνότητα της αδελφής τού πατέρα σου δεν θα την ξεσκεπάσεις· είναι στενή συγγενής τού πατέρα σου.
13Τη γυμνότητα της αδελφής τής μητέρας σου δεν θα την ξεσκεπάσεις· επειδή, είναι στενή συγγενής τής μητέρας σου.
14Τη γυμνότητα του αδελφού τού πατέρα σου δεν θα την ξεσκεπάσεις· στη γυναίκα του δεν θα πλησιάσεις· είναι θεία σου.
15Τη γυμνότητα της νύφης σου δεν θα ξεσκεπάσεις· είναι γυναίκα τού γιου σου· δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της.
16Τη γυμνότητα της γυναίκας τού αδελφού σου δεν θα την ξεσκεπάσεις· είναι η γυμνότητα του αδελφού σου.
17Τη γυμνότητα γυναίκας και της θυγατέρας της δεν θα την ξεσκεπάσεις ούτε θα πάρεις τη θυγατέρα τού γιου της ή τη θυγατέρα τής θυγατέρας της, για να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της· είναι στενές συγγενείς της· είναι ασέβημα.
18Και δεν θα πάρεις γυναίκα ως αντίζηλο προς την αδελφή της, ώστε να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της, παράλληλα με την άλλη, ενόσω ζει.
19Και δεν θα πλησιάσεις σε γυναίκα, στον καιρό του αποχωρισμού για την ακαθαρσία της, ώστε να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της.
20Και με τη γυναίκα τού πλησίον σου δεν θα συνευρεθείς, ώστε να μολυνθείς μαζί της.
21Και δεν θα αφήσεις κάποιον από το σπέρμα σου να περάσει [μέσα από τη φωτιά] στον Μολόχ, και δεν θα βεβηλώσεις το όνομα του Θεού σου. Εγώ [είμαι] ο Κύριος.
22Και με άρρενα δεν θα συνευρεθείς, όπως με γυναίκα· είναι βδέλυγμα.
23Ούτε θα συνευρεθείς με οποιοδήποτε κτήνος, ώστε να μολυνθείς μαζί του· ούτε γυναίκα θα σταθεί μπροστά σε κτήνος, για να βατευτεί· είναι βέβηλο.
24Μη μολύνεστε σε τίποτα απ' αυτά· επειδή, σε όλα αυτά μολύνθηκαν τα έθνη, που εγώ διώχνω από μπροστά σας.
25Μολύνθηκε και η γη· γι' αυτό, ανταποδίδω την ανομία της επάνω της, και η γη θα ξεράσει τούς κατοίκους της.
26Εσείς, λοιπόν, θα τηρήσετε τα προστάγματά μου, και τις κρίσεις μου, και δεν θα πράττετε [τίποτα] από όλα αυτά τα βδελύγματα, ο αυτόχθονας ή ο ξένος, που παροικεί μεταξύ σας·
27(επειδή, όλα αυτά τα βδελύγματα έπραξαν οι άνθρωποι της γης, που ήσαν πριν από σας, και η γη μολύνθηκε)·
28για να μη σας ξεράσει η γη, όταν τη μολύνετε, καθώς ξέράσε τα έθνη, που ήσαν πριν από σας.
29Επειδή, οποιοσδήποτε πράξει [κάτι] από τα βδελύγματα αυτά, οι ψυχές που θα [τα] έπρατταν, θα εξολοθρευτούν από μέσα από τον λαό τους.
30Γι' αυτό, θα τηρείτε τα προστάγματά μου, ώστε να μη πράξετε [καμιά από τούτες] τις βδελυρές συνήθειες, που διαπράχθηκαν πριν από σας, και να μη μολυνθείτε σ' αυτές. Εγώ [είμαι] ο Κύριος ο Θεός σας.
Μάρκον 6:18
18Για τον λόγο ότι, ο Ιωάννης έλεγε στον Ηρώδη, ότι: Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα τού αδελφού σου.
Α΄ Κορινθίους 5:1
1ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ γενικά ότι ανάμεσά σας υπάρχει πορνεία, και τέτοιου είδους πορνεία, που ούτε ανάμεσα στα έθνη δεν αναφέρεται, ώστε κάποιος να έχει τη γυναίκα τού πατέρα [του].