Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 26

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

Παράγραφος 1. Η καθολική ή παγκόσμια Εκκλησία, η οποία (σε σχέση με το εσωτερικό έργο του Πνεύματος και την αλήθεια της χάρης) μπορεί να ονομαστεί αόρατη, αποτελείται από το σύνολο του αριθμού των εκλεκτών, που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, ή που συγκεντρώνονται, ή που θα συγκεντρωθούν σε ένα σώμα, υπό του Χριστού, ο Οποίος είναι η κεφαλή τους· και είναι η σύζυγος, το σώμα, το πλήρωμα Εκείνου που γεμίζει με πληρότητα τα πάντα.1

1 Εβραίους 12:23, Κολοσσαείς 1:18, Εφεσίους 1:10,22-23, Εφεσίους 5:23,27, Εφεσίους 5:32

 

Παράγραφος 2. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, που ομολογούν την πίστη του ευαγγελίου, και υπακούουν τον Θεό μέσω του Χριστού, χωρίς να καταστρέφουν την ομολογία τους με θεμελιώδη λάθη, ή με ανίερη ζωή, είναι και μπορούν να αποκαλούνται ορατοί άγιοι·2 και με τέτοια άτομα θα έπρεπε να απαρτίζονται όλες οι τοπικές εκκλησίες.3

2 Α΄ Κορινθίους 1:2, Πράξεις 11:26

3 Ρωμαίους 1:7, Εφεσίους 1:20-22

 

Παράγραφος 3. Οι πιο αγνές εκκλησίες υπό του ουρανού είναι δυνατόν να υποπέσουν σε ανάμειξη και σφάλμα·4 και μερικές έχουν εκφυλιστεί τόσο πολύ, ώστε δεν είναι πια εκκλησίες του Χριστού, αλλά συναγωγές του Σατανά·5 ωστόσο ο Χριστός πάντοτε είχε, και πάντα θα έχει μία βασιλεία σ’ αυτόν τον κόσμο, αυτών των ανθρώπων που πιστεύουν σ’ Αυτόν, και ομολογούν το όνομά Του.6

4 Α΄ Κορινθίους 5, Αποκάλυψη 2,3

5 Αποκάλυψη 18:2, Β΄ Θεσσαλονικείς 2:11-12

6 Ματθαίον 16:18, Ψαλμός 72:17, Ψαλμός 102:28, Αποκάλυψη 12:17

 

Παράγραφος 4. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η Κεφαλή της εκκλησίας. Με το διορισμό του Πατέρα, όλη η εξουσία για την κλήση, τη θεμελίωση, την τάξη και τη διακυβέρνηση της εκκλησίας, έχει δωθεί στον Χριστό με ανώτατο και κυρίαρχο τρόπο·7 και δεν μπορεί ο Πάπας της Ρώμης, υπό καμία έννοια να είναι η κεφαλή τής εκκλησίας, αλλά αυτός είναι ο αντίχριστος,* ο άνθρωπος της αμαρτίας, και ο υιός της απωλείας, που υπερυψώνει τον εαυτό του μέσα στην εκκλησία εναντίον του Χριστού, και εναντίον κάθετι που λέγεται Θεός· και ο Κύριος θα τον καταστρέψει με την φωτεινότητα της παρουσίας Του.8

7 Κολοσσαείς 1:18, Ματθαίον 28:18-20, Εφεσίους 4:11-12

8 Β΄ Θεσσαλονικείς 2:2-9

 

Παράγραφος 5. Κατά την άσκηση αυτής της εξουσίας που Του έχει ανατεθεί, ο Κύριος Ιησούς καλεί από τον κόσμο προς τον εαυτό Του, μέσω του κηρύγματος του Λόγου Του, και μέσω του Πνεύματός Του, εκείνους που έχουν δωθεί σ’ Αυτόν από τον Πατέρα Του,9 ώστε να περπατήσουν ενώπιόν Του σε όλες τις οδούς της υπακοής, όπως ορίζονται στον Λόγο Του.10 Εκείνους που έχει καλέσει, τους διατάζει να περπατήσουν μαζί σε συγκεκριμένες κοινωνίες ή εκκλησίες, για την αμοιβαία εποικοδόμησή τους, και την ορθή εκτέλεση της δημόσιας λατρείας, την οποία και απαιτεί από αυτούς που βρίσκονται στον κόσμο.11

9 Ιωάννην 10:16, Ιωάννην 12:32

10 Ματθαίον 28:20

11 Ματθαίον 18:15-20

 

Παράγραφος 6. Τα μέλη αυτών των εκκλησιών είναι άγιοι λόγω της θείας κλήσης, και φανερά δηλώνουν και αποδεικνύουν (λόγω της ομολογίας τους και του τρόπου ζωής τους), την υπακοή τους προς την κλήση του Χριστού·12 και συναινούν πρόθυμα να περπατήσουν μαζί, σύμφωνα με το διορισμό του Χριστού· δίνοντας τον εαυτό τους στον Κύριο, και ο ένας στον άλλο, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και ομολογώντας υποταγή στις απαιτήσεις του ευαγγελίου.13

12 Ρωμαίους 1:7, Α΄ Κορινθίους 1:2

13 Πράξεις 2:41-42, Πράξεις 5:13-14, Β΄ Κορινθίους 9:13

 

Παράγραφος 7. Σε κάθε μία από αυτές τις εκκλησίες που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το θείο θέλημά Του όπως έχει δωθεί στον Λόγο Του, έχει δώσει τη δύναμη και την εξουσία που χρειάζονται για την άσκηση της σωστής λατρείας και πειθαρχίας, που τους έχει ορίσει να τηρήσουν· με εντολές και κανόνες για τη σωστή χρήση και εκτέλεση της εν λόγω εξουσίας.14

14 Ματθαίον 18:17-18, Α΄ Κορινθίους 5:4-5, Α΄ Κορινθίους 5:13, Β΄ Κορινθίους 2:6-8

 

Παράγραφος 8. Μια τοπική εκκλησία, συγκεντρωμένη και άρτια οργανωμένη σύμφωνα με το νου του Χριστού, αποτελείται από μέλη και από αυτούς που κρατάνε κάποια αξιώματα· και με τον διορισμό του Χριστού, αυτοί που κρατάνε τα αξιώματα, και έχουν επιλεγεί και τεθεί σ’ αυτές τις θέσεις από την εκκλησία (την ονομαζόμενη και συγκεντρωμένη), ονομάζονται επίσκοποι ή πρεσβύτεροι, και διάκονοι· των οποίων είναι η ειδική ευθύνη να φέρουν εις πέρας αυτά που έχει διατάξει ο Κύριος, και να ασκήσουν την εξουσία ή τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί ή στα οποία έχουν κληθεί· και οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να συνεχιστούν μέχρι το τέλος του κόσμου.15

15 Πράξεις 20:17,28, Φιλιππησίους 1:1

 

Παράγραφος 9. Με το διορισμό του Χριστού, κάθε προσώπο που έχει τα προσόντα και τα απαραίτητα χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα για το αξίωμα του επισκόπου ή πρεσβυτέρου σε μια εκκλησία, πρέπει να κληθεί και να επιλεγεί σε τούτο το αξίωμα από την κοινή ψηφοφορία της ίδιας της εκκλησίας·16 και αυτός πρέπει να τεθεί σε αυτή τη θέση με κάθε σοβαρότητα, με νηστείες και προσευχές, και με την επίθεση των χεριών από τους πρεσβύτερους της εκκλησίας, αν υπάρχουν κάποιοι ήδη διορισμένοι·17 και ένας διακόνος πρέπει να επιλεγεί από την ψηφοφορία, και να τεθεί σε αυτή τη θέση, με προσευχή και την επίθεση των χεριών.18

16 Πράξεις 14:23

17 Α΄ Τιμόθεον 4:14

18 Πράξεις 6:3,5-6

 

Παράγραφος 10. Το έργο των ποιμένων είναι να δίνουν συνεχή προσοχή στην υπηρεσία του Χριστού στις εκκλησίες Του, στο κήρυγμα του Λόγου και στην προσευχή, και να αγρυπνούν για τις ψυχές των ανθρώπων, αφού θα δώσουν λογαριασμό·19 επομένως είναι επιτακτική ανάγκη, οι εκκλησίες τις οποίες αυτοί υπηρετούν, να τους δίνουν όχι μόνο τον δέοντα σεβασμό, αλλά και από όλα τα αγαθά τους ανάλογα με τις δυνατότητές τους,20 ώστε να μπορούν να ζήσουν άνετα, χωρίς να εμπλέκονται σε εγκόσμιες απασχολήσεις·21 και για να μπορούν επίσης να είναι σε θέση να ασκούν φιλοξενία προς άλλους·22 και αυτό απαιτείται από τον νόμο της φύσης, και από τη ρητή εντολή του Κυρίου μας Ιησού, ο Οποίος έχει διατάξει ότι αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να ζουν από το Ευαγγέλιο.23

19 Πράξεις 6:4, Εβραίους 13:17

20 Α΄ Τιμόθεον 5:17-18, Γαλάτες 6:6-7

21 Β΄ Τιμόθεον 2:4

22 Α΄ Τιμόθεον 3:2

23 Α΄ Κορινθίους 9:6-14

 

Παράγραφος 11. Παρά το γεγονός ότι είναι καθήκον των επισκόπων ή ποιμένων των εκκλησιών, να είναι, σύμφωνα με το αξίωμά τους, συνεχώς ενεργοί στο κήρυγμα του Λόγου, το έργο του κηρύγματος του Λόγου δεν είναι εξ ολοκλήρου περιορισμένο σε αυτούς, αλλά και άλλοι επίσης που είναι προικισμένοι και έχουν τα απαραίτητα χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα για το έργο αυτό, και που έχουν εγκριθεί και κληθεί από την εκκλησία, μπορούν και θα ‘πρεπε να το εκτελούν.24

24 Πράξεις 11:19-21, Α΄ Πέτρου 4:10-11

 

Παράγραφος 12. Όπως όλοι οι πιστοί είναι υποχρεωμένοι να εντάσσονται σε τοπικές εκκλησίες, όταν και όπου έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν· έτσι όλοι αυτοί που έχουν εισαχθεί εις τα προνόμια της εκκλησίας, είναι επίσης υπό της πειθαρχίας και της διακυβέρνησής αυτής, σύμφωνα με την εντολή του Χριστού.25

25 Α΄ Θεσσαλονικείς 5:14, Β΄ Θεσσαλονικείς 3:6,14-15

 

Παράγραφος 13. Αν ένα μέλος της εκκλησίας, έχει προσβληθεί από κάποιον, και έχει εκτελέσει το καθήκον του που προβλέπεται για την αντιμετώπιση του πρόσωπου που τον πρόσβαλε, δεν πρέπει να διαταράξει την τάξη της εκκλησίας, ή να απουσιάσει από τις συναθροίσεις της εκκλησίας, ή να μην συμμετάσχει σε βαπτίσεις ή το δείπνο του Κυρίου εξαιτίας της προσβολής κάποιου άλλου μέλους, αλλά πρέπει να περιμένει τον Χριστό να καθοδηγήσει την εκκλησία στις περαιτέρω ενέργειές της.26

26 Ματθαίον 18:15-17, Εφεσίους 4:2-3

 

Παράγραφος 14. Όλα τα μέλη κάθε τοπικής εκκλησίας πρέπει να προσεύχονται συνεχώς για το καλό και την ευημερία όλων των εκκλησιών του Χριστού27 όπου κι αν βρίσκονται, και σε κάθε περίσταση να βοηθούν τους πιστούς εντός των ορίων των τόπων τους και των κλήσεών τους στην άσκηση των χαρισμάτων και των χάρεών τους, ώστε οι εκκλησίες, όταν έχουν τοποθετηθεί από την πρόνοια του Θεού, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα και το πλεονέκτημα να το κάνουν, θα ‘πρεπε να έχουν κοινωνία μεταξύ τους, για την ειρήνη τους, την αύξηση της αγάπης, και την αμοιβαία εποικοδόμηση.28

27 Εφεσίους 6:18, Ψαλμός 122:6

28 Ρωμαίους 16:1-2, Γ΄ Ιωάννη 1:8-10

 

Παράγραφος 15. Όταν προκύπτουν δυσκολίες ή διαφορές, που έχουν σχέση είτε με θέματα δόγματος ή διοίκησης, που αφορούν είτε όλες τις εκκλησίες γενικώς, ή μία εκκλησία συγκεκριμένα, και βρίσκεται σε κίνδυνο η ειρήνη τους, η ενότητά τους, και η εποικοδόμησή τους· ή αν οποιοδήποτε μέλος ή μέλη κάποιας εκκλησίας έχουν αδικηθεί εξαιτίας κάποιας πειθαρχικής ενέργειας που δεν είναι σε αρμονία με την αλήθεια και την τάξη, είναι σύμφωνο με τον νου του Χριστού, πολλές εκκλησίες που έχουν κοινωνία μεταξύ τους, μέσω των αντιπροσώπων τους, να συναντηθούν για να εξετάσουν το θέμα, και να δώσουν τη συμβουλή τους σχετικά με το θέμα της διαφωνίας, στις εκκλησίες τις οποίες αφορά·29 ωστόσο, οι συγκεντρωμένοι αντιπρόσωποι, δεν έχουν καμία επονομαζόμενη εκκλησιαστική εξουσία· ή κάποια αρμοδιότητα πάνω στις ίδιες τις εκκλησίες, ώστε να ασκήσουν κάποια πειθαρχική ενέργεια σε κάποια εκκλησία ή κάποιο πρόσωπο· ή να επιβάλουν τη βούλησή τους στις εκκλησίες ή στους υπεύθυνους των εκκλησιών.30

29 Πράξεις 15:2,4, Πράξεις 15:6,22-23, Πράξεις 15:25

30 Β΄ Κορινθίους 1:24, Α΄ Ιωάννη 4:1

 


 

*Σημειώσεις συντάκτη:

 

Το κεφάλαιο 26 και παράγραφος 4, αναφέρεται στον Πάπα της Ρώμης ως τον Αντίχριστο.

Αυτή η δήλωση δεν είναι εντελώς λάθος. Είναι σαφές ότι ο Πάπας στο αξίωμά του, όπως είχε αρχικά οριστεί και εφαρμόζεται σήμερα, αποτελεί όντως έναν Αντίχριστο. Το πρόβλημα με αυτή τη δήλωση της ομολογίας είναι ότι αποκλείει οποιονδήποτε άλλον από το να είναι επίσης Αντίχριστος.

Α΄ Ιωάννη 2:18

Παιδάκια μου, είναι έσχατη ώρα· και καθώς ακούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν· γι’ αυτό γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα.

 

Εβραίους 12:23
23σε πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων, που έχουν καταγραφεί στους ουρανούς, και στον Θεό, [που είναι] ο κριτής όλων, και σε πνεύματα δικαίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα·
Κολοσσαείς 1:18
18κι αυτός είναι η κεφαλή τού σώματος, της εκκλησίας· ο οποίος είναι αρχή, πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει αυτός πρωτεύων σε όλα.
Εφεσίους 1:10,22-23
10σε οικονομία τού πληρώματος των καιρών, να ανακεφαλαιώσει τα πάντα στον Χριστό, κι αυτά που [είναι] μέσα στους ουρανούς κι αυτά που [είναι] επάνω στη γη·
22και υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του· και τον έδωσε ως κεφαλή πιο πάνω από όλους στην εκκλησία,
23η οποία είναι το σώμα του, το πλήρωμα εκείνου που, σε όλα, γεμίζει με πληρότητα τα πάντα.
Εφεσίους 5:23,27
23επειδή, ο άνδρας είναι η κεφαλή τής γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή τής εκκλησίας, κι αυτός είναι ο σωτήρας τού σώματος.
27για να την παραστήσει στον εαυτό του εκκλησία ένδοξη, χωρίς να έχει κάποια κηλίδα ή ρυτίδα ή κάτι αυτού τού είδους, αλλά για να είναι αγία και χωρίς ψεγάδι.
Εφεσίους 5:32
32Τούτο το μυστήριο είναι μεγάλο· εγώ δε [το] λέω [αυτό] για τον Χριστό και για την εκκλησία.
Α΄ Κορινθίους 1:2
2προς την εκκλησία τού Θεού, [που είναι] στην Κόρινθο, τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκαλεσμένους αγίους, μαζί με όλους εκείνους που σε κάθε τόπο επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, [που είναι] και δικός τους και δικός μας.
Πράξεις 11:26
26Και καθώς συνήλθαν στην εκκλησία έναν ολόκληρο χρόνο, δίδαξαν ένα μεγάλο πλήθος, και πρώτα στην Αντιόχεια οι μαθητές ονομάστηκαν Χριστιανοί.
Ρωμαίους 1:7
7προς όλους όσους είναι στη Ρώμη, αγαπητούς τού Θεού, προσκαλεσμένους αγίους, χάρη [να είναι] σε σας και ειρήνη από τον Θεό τον Πατέρα μας, και τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Εφεσίους 1:20-22
20την οποία ενέργησε στον Χριστό, καθώς τον ανέστησε από τους νεκρούς· και τον κάθισε στα δεξιά του στα επουράνια,
21πιο πάνω από κάθε αρχή και εξουσία, και δύναμη και κυριότητα, και κάθε όνομα που ονομάζεται, όχι μονάχα σε τούτο τον αιώνα, αλλά και στον μέλλοντα·
22και υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του· και τον έδωσε ως κεφαλή πιο πάνω από όλους στην εκκλησία,
Αποκάλυψη 18:2
2Και έκραξε δυνατά με ισχυρή φωνή, λέγοντας: «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα» η μεγάλη, και έγινε κατοικητήριο δαιμόνων, και φυλακή για κάθε ακάθαρτο πνεύμα, και φυλακή για κάθε ακάθαρτο και μισητό όρνεο·
Β΄ Θεσσαλονικείς 2:11-12
11Και γι' αυτό, ο Θεός θα στείλει επάνω τους ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψουν στο ψέμα·
12για να κατακριθούν όλοι αυτοί που δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά οι οποίοι βρήκαν ευχαρίστηση στην αδικία.
Ματθαίον 16:18
18Και εγώ, μάλιστα, σου λέω ότι: Εσύ είσαι ο Πέτρος, και επάνω σ' αυτή την πέτρα θα κτίσω την εκκλησία μου· και πύλες άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της.
Ψαλμός 72:17
17Το όνομά του θα διαμένει παντοτινά· το όνομά του θα διαρκεί ενόσω διαμένει ο ήλιος· και [οι άνθρωποι] θα ευλογούνται σ' αυτόν· όλα τα έθνη θα τον μακαρίζουν.
Ψαλμός 102:28
28 Οι γιοι των δούλων σου θα κατοικούν, και το σπέρμα τους θα παραμένει μπροστά σου.
Αποκάλυψη 12:17
17Και ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα, και πήγε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, που τηρούν τις εντολές τού Θεού και έχουν τη μαρτυρία τού Ιησού Χριστού.
Κολοσσαείς 1:18
18κι αυτός είναι η κεφαλή τού σώματος, της εκκλησίας· ο οποίος είναι αρχή, πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει αυτός πρωτεύων σε όλα.
Ματθαίον 28:18-20
18Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε, τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη.
19Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
20διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας· και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Αμήν.
Εφεσίους 4:11-12
11Κι αυτός έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και δασκάλους,
12για την τελειοποίηση των αγίων, για το έργο τής διακονίας, για την οικοδομή τού σώματος του Χριστού·
Β΄ Θεσσαλονικείς 2:2-9
2μη σαλευτείτε γρήγορα από το φρόνημά σας ούτε να αναστατώνεστε, ούτε με πνεύμα ούτε με λόγο ούτε με επιστολή, σαν δήθεν [να γράφεται] από μας, ότι τάχα πλησίασε η ημέρα τού Χριστού.
3Ας μη σας εξαπατήσει κάποιος με κανέναν τρόπο· επειδή, [δεν θάρθει εκείνη η ημέρα], αν πρώτα δεν έρθει η αποστασία, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος τής απώλειας,
4αυτός που θα αντιτάσσεται και θα υπερυψώνει τον εαυτό του ενάντια σε κάθε έναν που λέγεται θεός ή σέβασμα, ώστε να καθήσει στον ναό τού Θεού ως Θεός, αποδεικνύοντας τον εαυτό του ότι είναι Θεός.
5Δεν θυμάστε ότι, ενώ ήμουν ακόμα μαζί σας, σας [τα] έλεγα αυτά;
6Και τώρα γνωρίζετε εκείνο που [τον] εμποδίζει, ώστε να αποκαλυφθεί στον δικό του καιρό.
7Επειδή, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται· μονάχα μέχρις ότου βγει από τη μέση αυτός που τώρα εμποδίζει·
8και, τότε, ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίο ο Κύριος θα [τον] απολέσει με το πνεύμα τού στόματός του, και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του·
9ο οποίος θάρθει με ενέργεια του σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους,
Ιωάννην 10:16
16Και άλλα πρόβατα έχω, που δεν είναι απ' αυτή την αυλή· πρέπει να συγκεντρώσω και εκείνα· και θα ακούσουν τη φωνή μου· και θα γίνει ένα ποίμνιο, ένας ποιμένας.
Ιωάννην 12:32
32και εγώ, όταν υψωθώ από τη γη, θα τους ελκύσω όλους στον εαυτό μου.
Ματθαίον 28:20
20διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας· και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Αμήν.
Ματθαίον 18:15-20
15Και αν ο αδελφός σου αμαρτήσει σε σένα, πήγαινε, και έλεγξέ τον, ανάμεσα σε σένα και σ' αυτόν, μόνον· αν σε ακούσει, κέρδησες τον αδελφό σου·
16αν, όμως, δεν ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα έναν ή δύο, για να επιβεβαιωθεί κάθε λόγος από το στόμα δύο ή τριών μαρτύρων.
17Και αν τους παρακούσει, πες το στην εκκλησία· αλλά, αν και την εκκλησία παρακούσει, ας είναι σε σένα σαν τον εθνικό ή τον τελώνη.
18Σας διαβεβαιώνω: Όσα αν δέσετε επάνω στη γη, θα είναι δεμένα στον ουρανό· και όσα αν λύσετε επάνω στη γη, θα είναι λυμένα στον ουρανό.
19Σας λέω ξανά ότι, αν δύο από σας συμφωνήσουν επάνω στη γη, για κάθε πράγμα, για το οποίο θα έκαναν αίτηση, θα γίνει σ' αυτούς από τον Πατέρα μου, που [είναι] στους ουρανούς.
20Επειδή, όπου είναι δύο ή τρεις συγκεντρωμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ ανάμεσά τους.
Ρωμαίους 1:7
7προς όλους όσους είναι στη Ρώμη, αγαπητούς τού Θεού, προσκαλεσμένους αγίους, χάρη [να είναι] σε σας και ειρήνη από τον Θεό τον Πατέρα μας, και τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Α΄ Κορινθίους 1:2
2προς την εκκλησία τού Θεού, [που είναι] στην Κόρινθο, τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκαλεσμένους αγίους, μαζί με όλους εκείνους που σε κάθε τόπο επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, [που είναι] και δικός τους και δικός μας.
Πράξεις 2:41-42
41Εκείνοι, λοιπόν, αφού με χαρά δέχθηκαν τον λόγο του, βαπτίστηκαν· και προστέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 ψυχές.
42Και έμεναν σταθερά στη διδασκαλία των αποστόλων, και στην κοινωνία, και στην κοπή τού άρτου και στις προσευχές.
Πράξεις 5:13-14
13Από δε τους υπόλοιπους δεν τολμούσε κανένας να προσκολληθεί σ' αυτούς· ο λαός, όμως, τους μεγάλυνε.
14Και [όλο και] περισσότερο προσθέτονταν αυτοί που πίστευαν στον Κύριο, πλήθη και ανδρών και γυναικών,
Β΄ Κορινθίους 9:13
13(για τον λόγο ότι, δοκιμάζοντας αυτή τη διακονία, δοξάζουν τον Θεό για την υποταγή τής ομολογίας σας στο ευαγγέλιο του Χριστού, και για τη γενναιοδωρία τής μετάδοσης σ' αυτούς και σε όλους),
Ματθαίον 18:17-18
17Και αν τους παρακούσει, πες το στην εκκλησία· αλλά, αν και την εκκλησία παρακούσει, ας είναι σε σένα σαν τον εθνικό ή τον τελώνη.
18Σας διαβεβαιώνω: Όσα αν δέσετε επάνω στη γη, θα είναι δεμένα στον ουρανό· και όσα αν λύσετε επάνω στη γη, θα είναι λυμένα στον ουρανό.
Α΄ Κορινθίους 5:4-5
4στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού συγκεντρωθείτε εσείς, και το δικό μου πνεύμα, μαζί με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
5να παραδώσετε τον [άνθρωπο] αυτού τού είδους στον σατανά για όλεθρο της σάρκας, ώστε το πνεύμα [του] να σωθεί κατά την ημέρα τού Κυρίου Ιησού.
Α΄ Κορινθίους 5:13
13Όσο για τους έξω, θα τους κρίνει ο Θεός· γι' αυτό, βγάλτε τόν κακόν από ανάμεσά σας.
Β΄ Κορινθίους 2:6-8
6[Είναι] αρκετό σ' αυτόν αυτή η επίπληξη που [γίνεται] από τους περισσότερους.
7Ώστε, το αντίθετο, [πρέπει] μάλλον να τον συγχωρήσετε, και να τον παρηγορήσετε, ώστε αυτόν τον άνθρωπο να μη τον καταπιεί η υπερβολική λύπη.
8Γι' αυτό, σας παρακαλώ βεβαιώστε σ' αυτόν την αγάπη [σας].
Πράξεις 20:17,28
17Και από τη Μίλητο, αφού έστειλε στην Έφεσο, προσκάλεσε τους πρεσβύτερους της εκκλησίας.
28Προσέχετε, λοιπόν, στον εαυτό σας, και σε ολόκληρο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σάς έβαλε επισκόπους, για να ποιμαίνετε την εκκλησία τού Θεού, που απέκτησε με το ίδιο [του το] αίμα.
Φιλιππησίους 1:1
1Ο ΠΑΥΛΟΣ και ο Τιμόθεος, δούλοι τού Ιησού Χριστού, σε όλους τούς αγίους τού Ιησού Χριστού, που είναι στους Φιλίππους, μαζί με τους επισκόπους και τους διακόνους·
Πράξεις 14:23
23Και ενώ χειροτόνησαν σ' αυτούς πρεσβύτερους σε [κάθε] εκκλησία, αφού προσευχήθηκαν με νηστείες, τους αφιέρωσαν στον Κύριο, στον οποίο είχαν πιστέψει.
Α΄ Τιμόθεον 4:14
14Μη παραμελείς το χάρισμα που υπάρχει μέσα σου, το οποίο δόθηκε σε σένα διαμέσου προφητείας, με επίθεση των χεριών τού πρεσβυτερίου.
Πράξεις 6:3,5-6
3Σκεφθείτε, λοιπόν, αδελφοί, [διαλέξτε] από σας επτά άνδρες, που έχουν καλή μαρτυρία, πλήρεις Αγίου Πνεύματος και σοφίας, τους οποίους ας τοποθετήσουμε γι' αυτή την ανάγκη.
5Και ο λόγος άρεσε μπροστά σε ολόκληρο το πλήθος· και διάλεξαν τον Στέφανο, άνδρα πλήρη πίστης και Αγίου Πνεύματος, και τον Φίλιππο, και τον Πρόχορο, και τον Νικάνορα, και τον Τίμωνα, και τον Παρμενά, και τον Νικόλαο, έναν προσήλυτο από την Αντιόχεια·
6τους οποίους έστησαν μπροστά στους αποστόλους· και, αφού προσευχήθηκαν, έβαλαν επάνω τους τα χέρια.
Πράξεις 6:4
4Ενώ εμείς θα μένουμε διαρκώς στην προσευχή και στη διακονία τού λόγου.
Εβραίους 13:17
17Πείθεστε στους προεστώτες σας, και υπακούτε· επειδή, αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, ως έχοντας να δώσουν λόγο· για να το κάνουν αυτό με χαρά, και χωρίς να στενάζουν· επειδή, αυτό δεν σας ωφελεί.
Α΄ Τιμόθεον 5:17-18
17Οι πρεσβύτεροι, που προϊστανται καλά, ας αξιώνονται με διπλή τιμή· μάλιστα, όσοι κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία.
18Επειδή, η γραφή λέει: «Δεν θα βάλεις φίμωτρο στο στόμα βοδιού που αλωνίζει»· και: «Άξιος [είναι] ο εργάτης τού μισθού του».
Γαλάτες 6:6-7
6Εκείνος, μάλιστα, που διδάσκεται τον λόγο, ας κάνει εκείνον που τον διδάσκει μέτοχον σε όλα τα αγαθά [του].
7Μη πλανιέστε· ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή, ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει·
Β΄ Τιμόθεον 2:4
4Κανένας στρατευόμενος δεν εμπλέκεται στις βιοτικές υποθέσεις, για να αρέσει σ' αυτόν που τον στρατολόγησε.
Α΄ Τιμόθεον 3:2
2Ο επίσκοπος, λοιπόν, πρέπει να είναι άμεμπτος, άνδρας μιας γυναίκας, άγρυπνος, σώφρονας, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός·
Α΄ Κορινθίους 9:6-14
6Ή, εγώ μόνος και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μη εργαζόμαστε;
7Ποιος εκστρατεύει ποτέ με δικά του έξοδα; Ποιος φυτεύει αμπελώνα, και δεν τρώει από τον καρπό του; Ή, ποιος ποιμαίνει ποίμνιο, και δεν τρώει από το γάλα τού ποιμνίου;
8Μήπως τα λέω αυτά από ανθρώπινη σκοπιά; Ή, δεν τα λέει αυτά και ο νόμος;
9Επειδή, μέσα στον νόμο τού Μωυσή είναι γραμμένο: «Δεν θα βάλεις φίμωτρο στο στόμα βοδιού που αλωνίζει». Μήπως νοιάζεται ο Θεός για τα βόδια;
10Ή [το] λέει [αυτό], βέβαια, για μας; Επειδή, για μας γράφτηκε ότι, αυτός που αροτριάζει, πρέπει να αροτριάζει με ελπίδα· και εκείνος που αλωνίζει, πρέπει με ελπίδα να μετέχει στην ελπίδα του.
11Αν εμείς σπείραμε σε σας τα πνευματικά, [είναι] μεγάλο αν εμείς θερίσουμε τα υλικά σας;
12Αν άλλοι μετέχουν στην εξουσία [αυτή] επάνω σας, δεν [πρέπει] περισσότερο εμείς; Αλλά, δεν μεταχειριστήκαμε αυτή την εξουσία· παρά, υποφέραμε τα πάντα για να μη προξενήσουμε κάποιο εμπόδιο στο ευαγγέλιο του Χριστού.
13Δεν ξέρετε ότι αυτοί που εργάζονται στα ιερά, τρώνε από το ιερό; Αυτοί που ενασχολούνται στο θυσιαστήριο, παίρνουν μερίδιο από το θυσιαστήριο;
14Έτσι διέταξε και ο Κύριος, αυτοί που κηρύττουν το ευαγγέλιο, να ζουν από το ευαγγέλιο.
Πράξεις 11:19-21
19ΕΚΕΙΝΟΙ μεν, λοιπόν, που διασκορπίστηκαν από τον διωγμό ο οποίος έγινε εξαιτίας τού Στεφάνου, πέρασαν μέχρι τη Φοινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια, χωρίς να κηρύττουν σε κανέναν τον λόγο τού Θεού, παρά μονάχα στους Ιουδαίους.
20Ήσαν, όμως, μερικοί απ' αυτούς, άνδρες Κύπριοι και Κυρηναίοι, που όταν μπήκαν μέσα στην Αντιόχεια, μιλούσαν στους Ελληνιστές, ευαγγελιζόμενοι σ' αυτούς τον Κύριο Ιησού.
21Και το χέρι τού Κυρίου ήταν μαζί τους· κι ένα μεγάλο πλήθος, αφού πίστεψαν, επέστρεψαν στον Κύριο.
Α΄ Πέτρου 4:10-11
10Κάθε ένας, ανάλογα με το χάρισμα που πήρε, υπηρετείτε ο ένας τον άλλον σύμφωνα μ' αυτό, ως καλοί οικονόμοι τής πολυειδούς χάρης τού Θεού.
11Αν κάποιος μιλάει, [ας μιλάει] σαν [κάποιον που μιλάει] λόγια Θεού· αν κάποιος υπηρετεί, [ας υπηρετεί] σαν [κάποιον που υπηρετεί] από τη δύναμη που χορηγεί ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός διαμέσου τού Ιησού Χριστού, στον οποίο είναι η δόξα και η κυριαρχική εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Α΄ Θεσσαλονικείς 5:14
14Σας παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, νουθετείτε τούς ατάκτους, παρηγορείτε τούς ολιγόψυχους, στηρίζετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς όλους.
Β΄ Θεσσαλονικείς 3:6,14-15
6Σας παραγγέλλουμε μάλιστα, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να απομακρύνεστε από κάθε έναν αδελφό, που περπατάει άτακτα, και όχι σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβε από μας.
14Και αν κάποιος δεν υπακούει στον λόγο μας, που γράφουμε με την επιστολή, αυτόν να τον σημειώνετε· και μη συναναστρέφεστε μαζί του, για να ντραπεί.
15Όμως, μη τον θεωρείτε ως εχθρό, αλλά να τον νουθετείτε ως αδελφό.
Ματθαίον 18:15-17
15Και αν ο αδελφός σου αμαρτήσει σε σένα, πήγαινε, και έλεγξέ τον, ανάμεσα σε σένα και σ' αυτόν, μόνον· αν σε ακούσει, κέρδησες τον αδελφό σου·
16αν, όμως, δεν ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα έναν ή δύο, για να επιβεβαιωθεί κάθε λόγος από το στόμα δύο ή τριών μαρτύρων.
17Και αν τους παρακούσει, πες το στην εκκλησία· αλλά, αν και την εκκλησία παρακούσει, ας είναι σε σένα σαν τον εθνικό ή τον τελώνη.
Εφεσίους 4:2-3
2με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον με αγάπη,
3φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος διαμέσου τού συνδέσμου τής ειρήνης.
Εφεσίους 6:18
18προσευχόμενοι σε κάθε καιρό, με κάθε προσευχή και δέηση εν Πνεύματι, και αγρυπνώντας σ' αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τούς αγίους.
Ψαλμός 122:6
6Ζητάτε την ειρήνη τής Ιερουσαλήμ· ας ευτυχούν εκείνοι που σε αγαπούν.
Ρωμαίους 16:1-2
1ΣΥΝΙΣΤΩ δε σε σας τη Φοίβη, την αδελφή μας, που είναι διάκονος της εκκλησίας στις Κεχρεές·
2για να τη δεχθείτε εν Κυρίω, όπως είναι άξιο στους αγίους, και να παρασταθείτε σ' αυτήν σε ό,τι πράγμα έχει την ανάγκη σας· επειδή, κι αυτή στάθηκε προστάτισσα πολλών, κι εμένα τού ίδιου.
Γ΄ Ιωάννη 1:8-10
8Εμείς, λοιπόν, οφείλουμε να υποδεχόμαστε αυτού τού είδους τούς [ανθρώπους], για να γινόμαστε συνεργοί στην αλήθεια.
9Έγραψα στην εκκλησία· αλλά, ο Διοτρεφής, που αρέσκεται σε πρωτεία ανάμεσά τους, δεν μας δέχεται·
10γι' αυτό, όταν έρθω θα του υπενθυμίσω τα έργα του, αυτά που κάνει, φλυαρώντας εναντίον μας με πονηρά λόγια· και μη αρκούμενος σ' αυτά, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά κι αυτούς που θέλουν [να τους δεχθούν, τους] εμποδίζει, και [τους] βγάζει έξω από την εκκλησία.
Πράξεις 15:2,4
2Αφού, λοιπόν, έγινε αντίσταση και συζήτηση όχι λίγη από τον Παύλο και τον Βαρνάβα προς αυτούς, ενέκριναν να ανέβει ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι απ' αυτούς προς τους αποστόλους και πρεσβύτερους στην Ιερουσαλήμ, για το ζήτημα αυτό.
4Και όταν ήρθαν στην Ιερουσαλήμ, τους υποδέχθηκε η εκκλησία και οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι, και ανήγγειλαν όσα ο Θεός έκανε διαμέσου αυτών.
Πράξεις 15:6,22-23
6Και συγκεντρώθηκαν οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι για να σκεφθούν για τούτο το πράγμα.
22Τότε, φάνηκε εύλογο στους αποστόλους και στους πρεσβύτερους, μαζί με ολόκληρη την εκκλησία, να εκλέξουν από ανάμεσά τους κάποιους άνδρες, και να στείλουν στην Αντιόχεια, μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα, τον Ιούδα, που αποκαλείται Βαρσαβάς, και τον Σίλα, άνδρες προεστώτες ανάμεσα στους αδελφούς·
23και διαμέσου αυτών έγραψαν τα εξής: Οι απόστολοι, και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί, προς τους αδελφούς από τα έθνη, που [βρίσκονται] στην Αντιόχεια και τη Συρία και την Κιλικία, χαίρετε.
Πράξεις 15:25
25φάνηκε εύλογο σε μας, αφού συγκεντρωθήκαμε με την ίδια γνώμη, να εκλέξουμε κάποιους άνδρες, και να τους στείλουμε σε σας, μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο,
Β΄ Κορινθίους 1:24
24όχι επειδή έχουμε εξουσία επάνω στην πίστη σας, αλλά είμαστε συνεργοί τής χαράς σας· για τον λόγο ότι, στέκεστε στην πίστη.
Α΄ Ιωάννη 4:1
1Αγαπητοί, μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι από τον Θεό· επειδή, πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο.
Α΄ Ιωάννη 2:18
18Παιδάκια μου, είναι έσχατη ώρα· και καθώς ακούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν· γι' αυτό γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα.