Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 29

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

 

Παράγραφος 1. Το βάπτισμα είναι διάταγμα της Καινής Διαθήκης, που διορίστηκε από τον Ιησού Χριστό· και για το άτομο που βαπτίζεται είναι σύμβολο της ένωσής του με τον Χριστό στο θάνατο και την ανάσταση Του· της εμφύτευσής του σε Αυτόν·3 της άφεσης των αμαρτιών·4 και της παράδοσής του στον Θεό, μέσω του Ιησού Χριστού, για να ζήσει και να περπατήσει σε μια νέα ζωή.5

3 Ρωμαίους 6:3-5, Κολοσσαείς 2:12, Γαλάτες 3:27

4 Μάρκον 1:4, Πράξεις 22:16

5 Ρωμαίους 6:4

 

Παράγραφος 2. Αυτοί που πραγματικά ομολογούν μετάνοια προς τον Θεό, μαζί με πίστη και υπακοή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι οι μόνοι που μπορούν σωστά να υποταχθούν σε αυτό το διάταγμα.6

6 Μάρκον 16:16, Πράξεις 8:36-37, Πράξεις 2:41, Πράξεις 8:12, Πράξεις 18:8

 

Παράγραφος 3. Το εξωτερικό στοιχείο που πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτό το διάταγμα είναι το νερό, μέσα στο οποίο πρέπει να βαπτιστεί ο πιστός, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.7

7 Ματθαίον 28:19-20, Πράξεις 8:38

 

Παράγραφος 4. Η εμβάπτιση ή βύθιση του πιστού στο νερό, είναι απαραίτητη για τη σωστή άσκηση αυτού του διατάγματος.8

8 Ματθαίον 3:16, Ιωάννην 3:23

 

Ρωμαίους 6:3-5
3Ή αγνοείτε ότι, όσοι βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, βαπτιστήκαμε στον θάνατό του;
4Συνταφήκαμε, λοιπόν, μαζί του διαμέσου τού βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε, καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα τού Πατέρα, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή.
5Επειδή, αν έχουμε γίνει σύμφυτοι [μαζί του] ως προς την ομοιότητα του θανάτου του, κατά συνέπεια θα είμαστε και [ως προς την ομοιότητα] της ανάστασης·
Κολοσσαείς 2:12
12καθόσον συνθαφτήκατε μαζί του στο βάπτισμα· με τον οποίο και συναναστηθήκατε διαμέσου τής πίστης τής ενέργειας του Θεού, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς.
Γαλάτες 3:27
27Δεδομένου ότι, όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, ντυθήκατε τον Χριστό.
Μάρκον 1:4
4Ο Ιωάννης εμφανίστηκε βαπτίζοντας στην έρημο, και κηρύττοντας βάπτισμα μετάνοιας προς άφεση αμαρτιών.
Πράξεις 22:16
16Και, τώρα, γιατί βραδύνεις; Αφού σηκωθείς, βαπτίσου και καθαρίσου από τις αμαρτίες σου, με το να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου.
Ρωμαίους 6:4
4Συνταφήκαμε, λοιπόν, μαζί του διαμέσου τού βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε, καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα τού Πατέρα, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή.
Μάρκον 16:16
16Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί· όποιος, όμως, απιστήσει, θα κατακριθεί.
Πράξεις 8:36-37
36Και καθώς εξακολουθούσαν τον δρόμο, ήρθαν σε κάποιον τόπο με νερό· και ο ευνούχος λέει: Δες, νερό· τι με εμποδίζει να βαπτιστώ;
37Και ο Φίλιππος είπε: Αν πιστεύεις με όλη σου την καρδιά, μπορείς. Και αποκρινόμενος είπε: Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός τού Θεού.
Πράξεις 2:41
41Εκείνοι, λοιπόν, αφού με χαρά δέχθηκαν τον λόγο του, βαπτίστηκαν· και προστέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 ψυχές.
Πράξεις 8:12
12Όταν, όμως, πίστεψαν στον Φίλιππο, που ευαγγελιζόταν τα αναφερόμενα στη βασιλεία τού Θεού, και το όνομα του Ιησού Χριστού, βαπτίζονταν και άνδρες και γυναίκες.
Πράξεις 18:8
8Και ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος πίστεψε στον Κύριο μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του· και πολλοί από τους Κορινθίους, ακούγοντας, πίστευαν και βαπτίζονταν.
Ματθαίον 28:19-20
19Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
20διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας· και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Αμήν.
Πράξεις 8:38
38Και πρόσταξε να σταθεί η άμαξα· και κατέβηκαν και οι δύο στο νερό, ο Φίλιππος και ο ευνούχος· και τον βάπτισε.
Ματθαίον 3:16
16Και αφού ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσως από το νερό· και ξάφνου, ανοίχτηκαν σ' αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα τού Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι, και να έρχεται επάνω του.
Ιωάννην 3:23
23Εκεί, όμως, βάπτιζε και ο Ιωάννης στην Αινών, κοντά στο Σαλείμ, για τον λόγο ότι εκεί υπήρχαν πολλά νερά· και έρχονταν και βαπτίζονταν.