Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 30

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 

Παράγραφος 1. Το δείπνο του Κυρίου Ιησού καθιερώθηκε από τον Ίδιο τη νύχτα που προδόθηκε, και πρέπει να τηρείται στις εκκλησίες Του ως το τέλος του κόσμου, για τη διαρκή ανάμνηση Του, για να επιδεικνύεται σε όλο τον κόσμο η θυσία του Εαυτού Του στο θάνατό Του,1 για την επιβεβαίωση της πίστης των αγίων πως όλα τα οφέλη που προκύπτουν από τη θυσία του Χριστού ανήκουν σ’ αυτούς, για την πνευματική θρέψη και ανάπτυξή τους εν Αυτώ, για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών τους με όλες τις υποχρεώσεις που οφείλουν σ’ Αυτόν· και για να είναι δέσμευση και εγγύηση της κοινωνίας τους με Αυτόν, και του ενός με τον άλλο.2

1 Α΄ Κορινθίους 11:23-26

2 Α΄ Κορινθίους 10:16-17,21

 

Παράγραφος 2. Στο δείπνο του Κυρίου, ο Χριστός δεν προσφέρεται στον Πατέρα Του, ούτε γίνεται κάποια πραγματική θυσία για την άφεση των αμαρτιών των ζωντανών ή των νεκρών. Το δείπνο είναι μόνο εις μνήμην της προσφοράς Αυτού, καθώς πρόσφερε τον Εαυτό Του επάνω στον σταυρό, μια φορά για πάντα·3 και είναι μία πνευματική αφιέρωση κάθε δυνατού επαίνου στον Θεό για το έργο του Χριστού στο σταυρό.4 Οπότε, η παπική θυσία της Θείας Λειτουργίας, όπως την αποκαλούν, είναι εντελώς αποτρόπαια και επιβλαβή στην μοναδική θυσία του Χριστού, που είναι η μόνη εξιλέωση για όλες τις αμαρτίες των εκλεκτών.

3 Εβραίους 9:25-26,28

4 Α΄ Κορινθίους 11:24, Ματθαίον 26:26-27

 

Παράγραφος 3. Σε αυτό το διάταγμα, ο Κύριος Ιησούς έχει διορίσει αυτούς που κρατάνε τα αξιώματα να προσευχηθούν και να ευλογήσουν τα στοιχεία του άρτου και του οίνου, και ως εκ τούτου να τα ξεχωρίσουν από την κοινή χρήση για μια ιερή χρήση. Πρέπει να πάρουν και να κόψουν τον άρτο· μετά να πάρουν το ποτήρι, και να δώσουν στους κοινωνούς, αλλά την ίδια στιγμή να συμμετέχουν και οι ίδιοι στην κοινωνία.5

5 Α΄ Κορινθίους 11:23-26, κτλ.

 

Παράγραφος 4. Η άρνηση του ποτηριού στον λαό, η λατρεία των στοιχείων, η ανύψωσή τους, ή μεταφορά τους για τον σκοπό του προσκυνήματος, και η διατήρησή τους για κάποια υποτιθέμενη θρησκευτική χρήση, είναι όλα αντίθετα στη φύση του διατάγματος, καθώς και στο διορισμό του Χριστού.6

6 Ματθαίον 26:26-28, Ματθαίον 15:9, Έξοδος 20:4-5

 

Παράγραφος 5. Τα εξωτερικά στοιχεία του δείπνου του Κυρίου, τα οποία έχει συγκεκριμένα ξεχωρίσει ο Χριστός για τη διορισμένη χρήση, έχουν τόσο αληθινή σχέση με τον σταυρωμένο Κύριο, ώστε μεταφορικά, μερικές φορές αποκαλούνται με τα ονόματα αυτών που εκπροσωπούν, με άλλα λόγια, το σώμα και το αίμα του Χριστού,7 αν και ως προς την ουσία και τη φύση, παραμένουν πραγματικά και μόνο ψωμί και κρασί, όπως ήταν πριν.8

7 Α΄ Κορινθίους 11:27

8 Α΄ Κορινθίους 11:26-28

 

Παράγραφος 6. Η διδασκαλία που κοινώς ονομάζεται μετουσίωση, η οποία υποστηρίζει την αλλαγή της ουσίας του άρτου και του οίνου, στην ουσία του σώματος και του αίματος του Χριστού, από την καθαγίαση του ιερέα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι απεχθής όχι μόνο σε σύγκριση με τη Γραφή,9 αλλά ακόμη και με την κοινή λογική, καθώς ανατρέπει τη φύση του διατάγματος, και έχει υπάρξει, καθώς και τώρα είναι η αιτία πολλαπλών δεισιδαιμονιών και αισχρών ειδωλολατρειών.10

9 Πράξεις 3:21, Λουκάν 14:6,39

10 Α΄ Κορινθίους 11:24,25

 

Παράγραφος 7. Εκείνοι που ως άξιοι συμμετέχοντες, εξωτερικά λαμβάνουν τα ορατά στοιχεία του δείπνου, την ίδια στιγμή εσωτερικά μέσω της πίστης, πραγματικά και αληθινά, όχι σαρκικά και σωματικά, αλλά πνευματικά λαμβάνουν και τρέφονται τον σταυρωμένο Χριστό και όλα τα οφέλη που απορρέουν από τον θάνατό Του. Στο δείπνο, το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι παρόντα, όχι σωματικά ή σαρκικά, αλλά πνευματικά παρόντα στην πίστη των αγίων, όπως τα ίδια τα στοιχεία είναι παρόντα στις εξωτερικές αισθήσεις τους.11

11 Α΄ Κορινθίους 10:16, Α΄ Κορινθίους 11:23-26

 

Παράγραφος 8. Όλοι οι αδαείς και ασεβείς άνθρωποι είναι ακατάλληλοι για να απολαύσουν κοινωνία με τον Χριστό, επομένως είναι ανάξιοι του δείπνου του Κυρίου, και όσο παραμένουν σ’ αυτή την κατάσταση δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα ιερά μυστήρια, ή να εισαχθούν σ’ αυτή την κοινωνία, χωρίς να πράττουν μεγάλη αμαρτία εναντίον του Χριστού·12 μάλιστα όποιος λαμβάνει αναξίως, είναι ένοχος του σώματος και του αίματος του Κυρίου, τρώγοντας και πίνοντας κατάκριση στον εαυτό του.13

12 Β΄ Κορινθίους 6:14-15

13 Α΄ Κορινθίους 11:29, Ματθαίον 7:6

 

Α΄ Κορινθίους 11:23-26
23Επειδή, εγώ παρέλαβα από τον Κύριο εκείνο το οποίο και παρέδωσα σε σας, ότι ο Κύριος Ιησούς κατά τη νύχτα που παραδινόταν, έλαβε άρτον,
24και αφού ευχαρίστησε έκοψε και είπε: Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου που κόβεται για χάρη σας· αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση.
25Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησε, λέγοντας: Τούτο το ποτήρι είναι η καινή διαθήκη, με βάση το αίμα μου· τούτο να κάνετε, όσες φορές πίνετε, στη δική μου ανάμνηση.
26Επειδή, όσες φορές αν τρώτε το άρτον τούτον, και πίνετε το ποτήρι τούτο, τον θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλετε, μέχρι την έλευσή του.
Α΄ Κορινθίους 10:16-17,21
16Το ποτήρι τής ευλογίας, που ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία τού αίματος του Χριστού; Ο άρτος, που κόβουμε, δεν είναι κοινωνία τού σώματος του Χριστού;
17Επειδή, ένας άρτος, ένα σώμα είμαστε οι πολλοί· δεδομένου ότι, όλοι από τον έναν άρτο μετέχουμε.
21Δεν μπορείτε να πίνετε το ποτήρι τού Κυρίου και το ποτήρι των δαιμονίων· δεν μπορείτε να είστε μέτοχοι στο τραπέζι τού Κυρίου και στο τραπέζι των δαιμονίων.
Εβραίους 9:25-26,28
25ούτε για να προσφέρει πολλές φορές τον εαυτό του, όπως ο αρχιερέας μπαίνει μέσα στα άγια κάθε χρόνο με ξένο αίμα·
26(επειδή, έπρεπε [τότε], από τη δημιουργία τού κόσμου, να πάθει πολλές φορές)· τώρα, όμως, φανερώθηκε μια φορά, στο τέλος των αιώνων, για να αθετήσει την αμαρτία διαμέσου τής δικής του θυσίας.
28έτσι και ο Χριστός, ο οποίος μια φορά για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, θα φανεί για μια δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία σ' εκείνους που τον προσμένουν για σωτηρία.
Α΄ Κορινθίους 11:24
24και αφού ευχαρίστησε έκοψε και είπε: Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου που κόβεται για χάρη σας· αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση.
Ματθαίον 26:26-27
26Και ενώ έτρωγαν, παίρνοντας ο Ιησούς τον άρτο, και αφού [τον] ευλόγησε, έκοψε, και έδινε στους μαθητές, και είπε: Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου.
27Και παίρνοντας το ποτήρι, κι αφού ευχαρίστησε, τους έδωσε, λέγοντας: Πιείτε απ' αυτό όλοι·
Α΄ Κορινθίους 11:23-26
23Επειδή, εγώ παρέλαβα από τον Κύριο εκείνο το οποίο και παρέδωσα σε σας, ότι ο Κύριος Ιησούς κατά τη νύχτα που παραδινόταν, έλαβε άρτον,
24και αφού ευχαρίστησε έκοψε και είπε: Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου που κόβεται για χάρη σας· αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση.
25Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησε, λέγοντας: Τούτο το ποτήρι είναι η καινή διαθήκη, με βάση το αίμα μου· τούτο να κάνετε, όσες φορές πίνετε, στη δική μου ανάμνηση.
26Επειδή, όσες φορές αν τρώτε το άρτον τούτον, και πίνετε το ποτήρι τούτο, τον θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλετε, μέχρι την έλευσή του.
Ματθαίον 26:26-28
26Και ενώ έτρωγαν, παίρνοντας ο Ιησούς τον άρτο, και αφού [τον] ευλόγησε, έκοψε, και έδινε στους μαθητές, και είπε: Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου.
27Και παίρνοντας το ποτήρι, κι αφού ευχαρίστησε, τους έδωσε, λέγοντας: Πιείτε απ' αυτό όλοι·
28επειδή, τούτο είναι το αίμα μου, αυτό τής καινούργιας διαθήκης, που χύνεται χάρη πολλών για άφεση αμαρτιών.
Ματθαίον 15:9
9μάταια μάλιστα με σέβονται, διδάσκοντας διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων».
Έξοδος 20:4-5
4ΜΗ κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο μήτε ομοίωμα κάποιου, από όσα [είναι] στον ουρανό επάνω ή όσα [είναι] στη γη κάτω ή όσα [είναι] στα νερά κάτω από τη γη·
5μη τα προσκυνήσεις μήτε να τα λατρεύσεις· επειδή, εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων επάνω στα παιδιά, μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς εκείνων που με μισούν·
Α΄ Κορινθίους 11:27
27Ώστε, όποιος τρώει τούτον τον άρτο ή πίνει το ποτήρι τού Κυρίου με ανάξιο τρόπο, θα είναι ένοχος του σώματος και του αίματος του Κυρίου.
Α΄ Κορινθίους 11:26-28
26Επειδή, όσες φορές αν τρώτε το άρτον τούτον, και πίνετε το ποτήρι τούτο, τον θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλετε, μέχρι την έλευσή του.
27Ώστε, όποιος τρώει τούτον τον άρτο ή πίνει το ποτήρι τού Κυρίου με ανάξιο τρόπο, θα είναι ένοχος του σώματος και του αίματος του Κυρίου.
28Ας δοκιμάζει, λοιπόν, ο άνθρωπος τον εαυτό του, και έτσι ας τρώει από τον άρτο, και ας πίνει από το ποτήρι.
Πράξεις 3:21
21τον οποίο πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι τούς καιρούς τής αποκατάστασης, για όλα όσα μίλησε ο Θεός από παλιά με το στόμα όλων των αγίων προφητών του.
Λουκάν 14:6,39
6Και δεν μπόρεσαν σ' αυτά κάτι να του απαντήσουν.
Α΄ Κορινθίους 11:24,25
24και αφού ευχαρίστησε έκοψε και είπε: Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου που κόβεται για χάρη σας· αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση.
25Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησε, λέγοντας: Τούτο το ποτήρι είναι η καινή διαθήκη, με βάση το αίμα μου· τούτο να κάνετε, όσες φορές πίνετε, στη δική μου ανάμνηση.
Α΄ Κορινθίους 10:16
16Το ποτήρι τής ευλογίας, που ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία τού αίματος του Χριστού; Ο άρτος, που κόβουμε, δεν είναι κοινωνία τού σώματος του Χριστού;
Α΄ Κορινθίους 11:23-26
23Επειδή, εγώ παρέλαβα από τον Κύριο εκείνο το οποίο και παρέδωσα σε σας, ότι ο Κύριος Ιησούς κατά τη νύχτα που παραδινόταν, έλαβε άρτον,
24και αφού ευχαρίστησε έκοψε και είπε: Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου που κόβεται για χάρη σας· αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση.
25Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησε, λέγοντας: Τούτο το ποτήρι είναι η καινή διαθήκη, με βάση το αίμα μου· τούτο να κάνετε, όσες φορές πίνετε, στη δική μου ανάμνηση.
26Επειδή, όσες φορές αν τρώτε το άρτον τούτον, και πίνετε το ποτήρι τούτο, τον θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλετε, μέχρι την έλευσή του.
Β΄ Κορινθίους 6:14-15
14Μη ομοζυγείτε με τους απίστους· επειδή, ποια συμμετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία; Και ποια κοινωνία έχει το φως προς το σκοτάδι;
15Και ποια συμφωνία έχει ο Χριστός με τον Βελίαλ; Ή, ποια μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστο;
Α΄ Κορινθίους 11:29
29Επειδή, αυτός που τρώει και πίνει με ανάξιο τρόπο, τρώει και πίνει κατάκριση στον εαυτό του, μη διακρίνοντας το σώμα τού Κυρίου.
Ματθαίον 7:6
6Μη δώσετε το άγιο στα σκυλιά· ούτε να ρίξετε τα μαργαριτάρια σας μπροστά στα γουρούνια, μήπως και τα καταπατήσουν με τα πόδια τους, και, αφού στραφούν, σας καταξεσχίσουν.