Ο Ηγέτης από τη Βηθλεέμ

Μιχαίας 5:1-5

Μιχαίας 5:1-5
1Συγκεντρωθείτε τώρα σε τάγματα, θυγατέρα ταγμάτων· έβαλε πολιορκία εναντίον μας· θα πατάξουν τον κριτή τού Ισραήλ με ράβδο επάνω στο σαγόνι.
2Κι εσύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρή, ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες τού Ιούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα [ένας άνδρας] για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ· που οι έξοδοί του είναι εξαρχής, από ημέρες αιώνα.
3Γι' αυτό, θα τους αφήσει, μέχρι τον καιρό [κατά τον οποίο] αυτή που γεννάει θα γεννήσει· τότε, το υπόλοιπο των αδελφών του θα επιστρέψει στους γιους Ισραήλ.
4Και θα σταθεί, και θα ποιμάνει με τη δύναμη του Κυρίου, με τη μεγαλειότητα του ονόματος του Κυρίου τού Θεού του· και θα κατοικήσουν· επειδή, τώρα θα μεγαλυνθεί μέχρι τα άκρα τής γης.
5Κι αυτός θα είναι ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έρθει στη γη μας, και όταν πατήσει στα παλάτια μας, τότε θα σηκώσουμε εναντίον του επτά ποιμένες, και οκτώ άρχοντες ανθρώπων·