Ο θάνατος του θανάτου

Α΄ Κορινθίους 15:24-28

Α΄ Κορινθίους 15:24-28
24ύστερα [θα είναι] το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα· όταν καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη.
25Επειδή, πρέπει να βασιλεύει, μέχρις ότου βάλει όλους τούς εχθρούς του κάτω από τα πόδια του·
26τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος.
27Επειδή, «όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του»· και όταν πει ότι όλα είναι υποταγμένα, [είναι] φανερό ότι εξαιρείται αυτός που υπέταξε σ' αυτόν τα πάντα.
28Και όταν τα πάντα υποταχθούν σ' αυτόν, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σ' εκείνον ο οποίος υπέταξε σ' αυτόν τα πάντα, ώστε να είναι ο Θεός τα πάντα, σε όλα.