Ο Μεσσίας έγινε κατάρα

Γαλάτες 3:10-14

Γαλάτες 3:10-14
10Δεδομένου ότι, όσοι είναι από έργα του νόμου, είναι κάτω από κατάρα· επειδή, είναι γραμμένο: «Επικατάρατος καθένας που δεν εμμένει σε όλα τα γραμμένα μέσα στο βιβλίο του νόμου, ώστε να τα πράξει».
11Ότι διαμέσου τού νόμου δεν ανακηρύσσεται δίκαιος κανένας μπροστά στον Θεό, [είναι] φανερό· επειδή, «ο δίκαιος διαμέσου τής πίστης, θα ζήσει».
12Και ο νόμος δεν στηρίζεται στην πίστη· αλλά, «ο άνθρωπος, που [τα] πράττει αυτά, θα ζήσει διαμέσου αυτών».
13Ο Χριστός μάς εξαγόρασε από την κατάρα τού νόμου, καθώς έγινε κατάρα για χάρη μας· επειδή, είναι γραμμένο: «Επικατάρατος καθένας που κρεμιέται επάνω σε ξύλο».
14Για νάρθει στα έθνη η ευλογία τού Αβραάμ διαμέσου τού Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την υπόσχεση του Πνεύματος διαμέσου τής πίστης.