Ο χαρακτήρας της αγάπης, μέρος β΄

Α΄ Κορινθίους 13:5-6

Α΄ Κορινθίους 13:5-6
5δεν φέρεται με απρέπεια, δεν ζητάει τα δικά της, δεν εξάπτεται, δεν συλλογίζεται το κακό·
6δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει όμως στην αλήθεια.