Ο χαρακτήρας της αγάπης, μέρος γ΄

Α΄ Κορινθίους 13:7

Α΄ Κορινθίους 13:7
7Όλα [τα] ανέχεται, όλα [τα] πιστεύει, όλα [τα] ελπίζει, όλα [τα] υπομένει.