Ποιμένες και ποίμνια

Α΄ Θεσσαλονικείς 5:12-13

Α΄ Θεσσαλονικείς 5:12-13
12Σας παρακαλούμε δε, αδελφοί, να γνωρίζετε αυτούς που κοπιάζουν ανάμεσά σας, και προϊστανται σε σας εν Κυρίω, και σας νουθετούν·
13και τιμάτε τους με ένα υπερπερίσσευμα αγάπης για το έργο τους. Ειρηνεύετε μεταξύ σας.