Ποιος είναι ο αληθινός Ισραήλ;

Ρωμαίους 9:6

Ρωμαίους 9:6
6Αλλά, δεν είναι δυνατόν ότι ξέπεσε ο λόγος τού Θεού. Επειδή, όλοι από τον Ισραήλ, αυτοί δεν [είναι] Ισραήλ.