Η υπόσχεση στον Αβραάμ

Γαλάτες 3:15-18

Γαλάτες 3:15-18
15Αδελφοί, μιλάω από ανθρώπινη σκοπιά· όμως, [και] μια επικυρωμένη διαθήκη ενός ανθρώπου κανένας δεν αθετεί ή προσθέτει [σ' αυτή].
16Οι υποσχέσεις, όμως, ειπώθηκαν στον Αβραάμ και στο σπέρμα του· δεν λέει: Και προς τα σπέρματα, σαν [να πρόκειται] για πολλά, αλλά ως για ένα: «Και προς το σπέρμα σου», που είναι ο Χριστός.
17Λέω, μάλιστα, τούτο, ότι μια διαθήκη επικυρωμένη από πριν στον Χριστό από τον Θεό, δεν την ακυρώνει ο νόμος, που έγινε ύστερα από 430 χρόνια, ώστε να καταργήσει την υπόσχεση.
18Επειδή, αν η κληρονομιά [είναι] διαμέσου τού νόμου, δεν [είναι] πλέον διαμέσου τής υπόσχεσης· αλλά, ο Θεός [τη] χάρισε στον Αβραάμ με υπόσχεση.

Ο Κύριος είναι ο Ποιμένας μου

Ψαλμός 23

Γαλάτες 3:15-18
15Αδελφοί, μιλάω από ανθρώπινη σκοπιά· όμως, [και] μια επικυρωμένη διαθήκη ενός ανθρώπου κανένας δεν αθετεί ή προσθέτει [σ' αυτή].
16Οι υποσχέσεις, όμως, ειπώθηκαν στον Αβραάμ και στο σπέρμα του· δεν λέει: Και προς τα σπέρματα, σαν [να πρόκειται] για πολλά, αλλά ως για ένα: «Και προς το σπέρμα σου», που είναι ο Χριστός.
17Λέω, μάλιστα, τούτο, ότι μια διαθήκη επικυρωμένη από πριν στον Χριστό από τον Θεό, δεν την ακυρώνει ο νόμος, που έγινε ύστερα από 430 χρόνια, ώστε να καταργήσει την υπόσχεση.
18Επειδή, αν η κληρονομιά [είναι] διαμέσου τού νόμου, δεν [είναι] πλέον διαμέσου τής υπόσχεσης· αλλά, ο Θεός [τη] χάρισε στον Αβραάμ με υπόσχεση.

Ποιος είναι ο αληθινός Ισραήλ;

Ρωμαίους 9:6

Γαλάτες 3:15-18
15Αδελφοί, μιλάω από ανθρώπινη σκοπιά· όμως, [και] μια επικυρωμένη διαθήκη ενός ανθρώπου κανένας δεν αθετεί ή προσθέτει [σ' αυτή].
16Οι υποσχέσεις, όμως, ειπώθηκαν στον Αβραάμ και στο σπέρμα του· δεν λέει: Και προς τα σπέρματα, σαν [να πρόκειται] για πολλά, αλλά ως για ένα: «Και προς το σπέρμα σου», που είναι ο Χριστός.
17Λέω, μάλιστα, τούτο, ότι μια διαθήκη επικυρωμένη από πριν στον Χριστό από τον Θεό, δεν την ακυρώνει ο νόμος, που έγινε ύστερα από 430 χρόνια, ώστε να καταργήσει την υπόσχεση.
18Επειδή, αν η κληρονομιά [είναι] διαμέσου τού νόμου, δεν [είναι] πλέον διαμέσου τής υπόσχεσης· αλλά, ο Θεός [τη] χάρισε στον Αβραάμ με υπόσχεση.
Ρωμαίους 9:6
6Αλλά, δεν είναι δυνατόν ότι ξέπεσε ο λόγος τού Θεού. Επειδή, όλοι από τον Ισραήλ, αυτοί δεν [είναι] Ισραήλ.

Ο Μεσσίας έγινε κατάρα

Γαλάτες 3:10-14

Γαλάτες 3:15-18
15Αδελφοί, μιλάω από ανθρώπινη σκοπιά· όμως, [και] μια επικυρωμένη διαθήκη ενός ανθρώπου κανένας δεν αθετεί ή προσθέτει [σ' αυτή].
16Οι υποσχέσεις, όμως, ειπώθηκαν στον Αβραάμ και στο σπέρμα του· δεν λέει: Και προς τα σπέρματα, σαν [να πρόκειται] για πολλά, αλλά ως για ένα: «Και προς το σπέρμα σου», που είναι ο Χριστός.
17Λέω, μάλιστα, τούτο, ότι μια διαθήκη επικυρωμένη από πριν στον Χριστό από τον Θεό, δεν την ακυρώνει ο νόμος, που έγινε ύστερα από 430 χρόνια, ώστε να καταργήσει την υπόσχεση.
18Επειδή, αν η κληρονομιά [είναι] διαμέσου τού νόμου, δεν [είναι] πλέον διαμέσου τής υπόσχεσης· αλλά, ο Θεός [τη] χάρισε στον Αβραάμ με υπόσχεση.
Ρωμαίους 9:6
6Αλλά, δεν είναι δυνατόν ότι ξέπεσε ο λόγος τού Θεού. Επειδή, όλοι από τον Ισραήλ, αυτοί δεν [είναι] Ισραήλ.
Γαλάτες 3:10-14
10Δεδομένου ότι, όσοι είναι από έργα του νόμου, είναι κάτω από κατάρα· επειδή, είναι γραμμένο: «Επικατάρατος καθένας που δεν εμμένει σε όλα τα γραμμένα μέσα στο βιβλίο του νόμου, ώστε να τα πράξει».
11Ότι διαμέσου τού νόμου δεν ανακηρύσσεται δίκαιος κανένας μπροστά στον Θεό, [είναι] φανερό· επειδή, «ο δίκαιος διαμέσου τής πίστης, θα ζήσει».
12Και ο νόμος δεν στηρίζεται στην πίστη· αλλά, «ο άνθρωπος, που [τα] πράττει αυτά, θα ζήσει διαμέσου αυτών».
13Ο Χριστός μάς εξαγόρασε από την κατάρα τού νόμου, καθώς έγινε κατάρα για χάρη μας· επειδή, είναι γραμμένο: «Επικατάρατος καθένας που κρεμιέται επάνω σε ξύλο».
14Για νάρθει στα έθνη η ευλογία τού Αβραάμ διαμέσου τού Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την υπόσχεση του Πνεύματος διαμέσου τής πίστης.