Ο Ιησούς του Ναυή και η Γη της Επαγγελίας

Ιησούς του Ναυή

Ο Ιεζεκιήλ και ο Ναός του Θεού

Ιεζεκιήλ

Ο Ωσηέ και ο λαός του Θεού

Ωσηέ

Ο Ιωνάς και ο ελεήμονας Θεός

Ιωνάς