Διακονώντας το σώμα

Ρωμαίους 12:3-8

Ρωμαίους 12:3-8
3Επειδή, με τη χάρη που μου δόθηκε, λέω σε κάθε έναν που είναι ανάμεσά σας, να μη φρονεί ψηλότερα απ' ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σωφρονεί, σύμφωνα με το μέτρο τής πίστης, που ο Θεός μοίρασε σε κάθε έναν.
4Επειδή, όπως σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη δεν έχουν το ίδιο έργο·
5έτσι [κι εμείς] οι πολλοί ένα σώμα είμαστε εν Χριστώ, και ο καθένας μέλη με τους άλλους.
6Έχοντας, μάλιστα, διάφορα χαρίσματα, σύμφωνα με τη χάρη που δόθηκε σε μας, είτε προφητεία, [ας προφητεύουμε] σύμφωνα με την αναλογία τής πίστης·
7είτε διακονία, [ας καταγινόμαστε] στη διακονία· είτε κάποιος διδάσκει, [ας καταγίνεται] στη διδασκαλία·
8είτε κάποιος προτρέπει, στην προτροπή· αυτός που μεταδίδει, [ας μεταδίδει] με απλότητα· ο προϊστάμενος, [ας προϊσταται] με επιμέλεια· αυτός που ελεεί, ας ελεεί με πρόσχαρη διάθεση.