Η ιστορία του βασιλιά Μανασσή

Β΄ Βσσιλέων 21:1-18