Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 1

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

 

Παράγραφος 1. Η Αγία Γραφή είναι ο μόνος, επαρκής, σίγουρος, και αλάνθαστος κανόνας κάθε σωτήριας γνώσης, πίστης και υπακοής.1 Αν και το φως της φύσης και τα έργα της δημιουργίας και της πρόνοιας φανερώνουν την καλοσύνη, τη σοφία, και τη δύναμη του Θεού, ώστε να αφήνουν τους ανθρώπους αναπολόγητους, δεν αρκούν για να δώσουν την γνώση του Θεού και του θελήματός Του, η οποία είναι αναγκαία για τη σωτηρία.2 Ως εκ τούτου, ο Κύριος ευαρεστήθηκε να αποκαλύψει τον εαυτό Του σε διάφορες εποχές και με διάφορους τρόπους και να αναγγείλει το θέλημά Του στην εκκλησία Του3 και κατόπιν για την καλύτερη διατήρηση και διάδοση της αλήθειας, και για την πιο σίγουρη καθιέρωση και ενθάρρυνση της εκκλησίας κατά της διαφθοράς της σάρκας, και της κακίας του Σατανά και του κόσμου, να την παραδώσει εξ ολοκλήρου σε γραπτό κείμενο· το οποίο καθιστά την Αγία Γραφή απολύτως απαραίτητη, με τους πρώην τρόπους της αποκάλυψης του θελήματος του Θεού στον λαό Του να έχουν τώρα ολοκληρωθεί.4

1 Β΄ Τιμόθεον 3:15-17, Ησαΐας 8:20, Λουκάν 16:29,31, Εφεσίους 2:20

2 Ρωμαίους 1:19-21, Ρωμαίους 2:14,15, Ψαλμός 19:1-3

3 Εβραίους 1:1

4 Παροιμίες 22:19-21, Ρωμαίους 15:4, Β΄ Πέτρου 1:19,20

 

Παράγραφος 2. Υπό το όνομα της Αγίας Γραφής, ή του γραπτού Λόγου του Θεού, περιέχονται τώρα όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, τα οποία είναι τα εξής:

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ:

 

Γένεση

Έξοδος

Λευϊτικό

Αριθμοί

Δευτερονόμιο

Ιησούς του Ναυή

Κριτές

Ρούθ

Α΄ Σαμουήλ

Β΄ Σαμουήλ

Α΄ Βασιλέων

Β΄ Βασιλέων

Α΄ Χρονικών

Β΄ Χρονικών

Εσδράς

Νεεμίας

Εσθήρ

Ιώβ

Ψαλμοί

Παροιμίες

Εκκλησιαστής

Άσμα Ασμάτων

Ησαΐας

Ιερεμίας

Θρήνοι

Ιεζεκιήλ

Δανιήλ

Ωσηέ

Ιωήλ

Αμώς

Αβδιού

Ιωνάς

Μιχαίας

Ναούμ

Αββακούμ

Σοφονίας

Αγγαίος

Ζαχαρίας

Μαλαχίας

 

 

ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ:

 

Κατά Ματθαίον

Κατά Μάρκον

Κατά Λουκάν

Κατά Ιωάννην

Πράξεις Αποστόλων

Ρωμαίους

Α΄ Κορινθίους

Β΄ Κορινθίους

Γαλάτες

Εφεσίους

Φιλιππησίους

Κολοσσαείς

Α΄ Θεσσαλονικείς

Β΄ Θεσσαλονικείς

Α΄ Τιμόθεον

Β΄ Τιμόθεον

Τίτον

Φιλήμονα

Εβραίους

Ιακώβου

Α΄ Πέτρου

Β΄ Πέτρου

Α΄ Ιωάννη

Β΄ Ιωάννη

Γ΄ Ιωάννη

Ιούδα

Αποκάλυψη

Όλα αυτά έχουν δοθεί υπό την έμπνευση του Θεού, για να είναι ο κανόνας της πίστης και της ζωής.5

5 Β΄ Τιμόθεον 3:16

 

Παράγραφος 3. Τα βιβλία που κοινώς αποκαλούνται Απόκρυφα, που δεν είναι θείας έμπνευσης, δεν είναι μέρος του κανόνα της Γραφής, και ως εκ τούτου δεν έχουν εξουσία στην εκκλησία του Θεού, ούτε θα ‘πρεπε να εγκριθούν ή να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά από άλλα ανθρώπινα γραπτά.6

6 Λουκάν 24:27,44, Ρωμαίους 3:2

 

Παράγραφος 4. Η εξουσία της Αγίας Γραφής, λόγω και της οποίας πρέπει να πιστεύεται, δεν εξαρτάται από τη μαρτυρία κανενός ανθρώπου ή καμίας εκκλησίας, αλλά εξ ολοκλήρου από τον Θεό (ο οποίος είναι η ίδια η αλήθεια), τον συγγραφέα αυτής.  Ως εκ τούτου πρέπει να είναι αποδεκτή διότι είναι ο Λόγος του Θεού.7

7 Β΄ Πέτρου 1:19,21, Β΄ Τιμόθεον 3:16, Β΄ Θεσσαλονικείς 2:13, Α΄ Ιωάννη 5:9

 

Παράγραφος 5. Η μαρτυρία της εκκλησίας του Θεού μπορεί να μας επηρεάσει και να μας παρακινήσει προς μια υψηλή και σεβάσμια εκτίμηση της Αγίας Γραφής· και το επουράνιο θέμα, η αποτελεσματικότητα του διδάγματος, καθώς και το μεγαλείο του ύφους, η συναίνεση από όλα τα μέρη, η πρόθεση του συνόλου (η οποία είναι να δώσει όλη τη δόξα στον Θεό), η πλήρης αποκάλυψη του μοναδικού τρόπου της σωτηρίας του ανθρώπου, και πολλά άλλα ασύγκριτα εξοχότατα πράγματα και όλες οι τελειότητές τους, είναι επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία η Γραφή αποδεικνύει σε αφθονία τον εαυτό της να είναι ο Λόγος του Θεού. Παρόλα αυτά, η πλήρης πεποίθηση και διαβεβαίωσή μας για την αλάνθαστη αλήθεια και θεϊκή εξουσία της είναι από το εσωτερικό έργο του Αγίου Πνεύματος που δίνει μαρτυρία από και με τον Λόγο στις καρδιές μας.8

8 Ιωάννην 16:13,14, Α΄ Κορινθίους 2:10-12, Α΄ Ιωάννη 2:20,27

 

Παράγραφος 6. Ολόκληρη η βουλή του Θεού σχετικά με τα πάντα που είναι απαραίτητα για τη δική Του δόξα, τη σωτηρία του ανθρώπου, την πίστη και τη ζωή, είτε έχει τεθεί ρητά, ή απαραίτητα περιέχεται στην Αγία Γραφή, εις την οποία τίποτα ουδέποτε μπορεί να προστεθεί, είτε με νέα αποκάλυψη του Πνεύματος, ή με παραδόσεις ανθρώπων.9 Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζουμε πως η εσωτερική επιφώτιση του Πνεύματος του Θεού είναι απαραίτητη για την σωτήρια κατανόηση των πραγμάτων που αποκαλύπτονται στον Λόγο,10 και ότι υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν την λατρεία του Θεού, και τη διακυβέρνηση της εκκλησίας, κοινές στις ανθρώπινες ενέργειες και κοινωνίες, οι οποίες πρέπει να κανονίζονται από το φως της φύσης και της χριστιανικής σύνεσης, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες του Λόγου, που πρέπει πάντα να τηρούνται.11

9 Β΄ Τιμόθεον 3:15-17, Γαλάτες 1:8,9

10 Ιωάννην 6:45, Α΄ Κορινθίους 2:9-12

11 Α΄ Κορινθίους 11:13,14, Α΄ Κορινθίους 14:26,40

 

Παράγραφος 7. Τα πάντα στην Γραφή δεν είναι εξίσου απλά από μόνα τους, ούτε εξίσου σαφή σε όλους·12 κι όμως εκείνα τα πράγματα που πρέπει απαραίτητα να γίνουν γνωστά, να πιστευτούν και να τηρηθούν για τη σωτηρία, προβάλονται και ανοίγονται τόσο ξεκάθαρα σε κάποιο μέρος της Γραφής, ώστε όχι μόνο οι πολυμαθείς, αλλά και οι αμαθείς, με την κανονική χρήση των συνήθων μέσων, μπορούν να φτάσουν σε μια επαρκή κατανόηση τους.13

12 Β΄ Πέτρου 3:16

13 Ψαλμός 19:7, Ψαλμός 119:130

 

Παράγραφος 8. Η Παλαιά Διαθήκη στα Εβραϊκά (που ήταν η μητρική γλώσσα του αρχαίου λαού του Θεού),14 και η Καινή Διαθήκη στα Ελληνικά (γλώσσα η οποία κατά το χρόνο της συγγραφής της ήταν γενικά πιο γνωστή στα έθνη), άμεσα εμπνευσμένες από τον Θεό, και με τη μοναδική φροντίδα και πρόνοια Του είναι διατηρημένες αμόλυντες σε όλους τους καιρούς· είναι ως εκ τούτου αυθεντικές, ούτως ώστε σε όλες τις διαμάχες της θρησκείας, η εκκλησία πρέπει τελικά να απευθύνθει σε αυτές.15 Αλλά επειδή αυτές οι αρχικές γλώσσες δεν είναι γνωστές σε όλο το λαό του Θεού, που έχουν το δικαίωμα στις Γραφές, και το ενδιαφέρον για τις Γραφές, και είναι προσταγμένοι εν φόβω Θεού να τις διαβάζουν16 και να τις ερευνούν,17 πρέπει να μεταφράζονται στη κοινή γλώσσα του κάθε έθνους στο οποίο έρχονται,18 ώστε ο Λόγος του Θεού να κατοικεί άφθονα σε όλους, να μπορούν να Τον λατρεύουν με αποδεκτό τρόπο, και μέσα από την υπομονή και την ενθάρρυνση των Γραφών να έχουν ελπίδα.19

14 Ρωμαίους 3:2

15 Ησαΐας 8:20

16 Πράξεις 15:15

17 Ιωάννην 5:39

18 Α΄ Κορινθίους 14:6,28

19 Κολοσσαείς 3:16

 

Παράγραφος 9. Ο αλάνθαστος κανόνας ερμηνείας της Γραφής είναι η ίδια η Γραφή. Συνεπώς, όταν υπάρχει ερώτημα σχετικά με την πραγματική και πλήρη έννοια του εκάστοτε κειμένου (που δεν είναι πολλές, αλλά μία), πρέπει να αναζητηθεί από άλλα μέρη που μιλούν πιο ξεκάθαρα.20

20 Β΄ Πέτρου 1:20,21, Πράξεις 15:15,16

 

Παράγραφος 10. Ο ανώτατος δικαστής, με τον οποίο όλες οι διαμάχες της θρησκείας πρέπει να αποφασιστούν, και όλα τα διατάγματα των συνόδων, οι απόψεις των αρχαίων συγγραφέων, τα δόγματα των ανθρώπων, και τα προσωπικά πνεύματα πρέπει να εξετασθούν, και στην απόφαση του οποίου πρέπει να στηριχτούμε, δεν μπορεί να είναι άλλος, παρά η Αγία Γραφή που παραδόθηκε από το Πνεύμα· και όταν παραδοθεί η πίστη μας στην Γραφή, έχει τελικά επιλυθεί.21

21 Ματθαίον 22:29,32, Εφεσίους 2:20, Πράξεις 28:23

Β΄ Τιμόθεον 3:15-17
15και ότι, από βρέφος γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, που μπορούν να σε σοφίσουν σε σωτηρία διαμέσου τής πίστης εν Χριστώ Ιησού.
16Ολόκληρη η γραφή [είναι] θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που [γίνεται] με δικαιοσύνη·
17για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό.
Ησαΐας 8:20
20Στον νόμο και στη μαρτυρία· αν δεν μιλούν σύμφωνα μ' αυτό τον λόγο, σίγουρα δεν υπάρχει φως μέσα τους.
Λουκάν 16:29,31
29Λέει σ' αυτόν ο Αβραάμ: Έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες· ας ακούσουν αυτούς.
31Είπε δε σ' αυτόν: Αν δεν ακούν τον Μωυσή και τους προφήτες, ούτε αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς θα πειστούν.
Εφεσίους 2:20
20που εποικοδομηθήκατε επάνω στο θεμέλιο των αποστόλων και των προφητών, που ακρογωνιαία [πέτρα] είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός·
Ρωμαίους 1:19-21
19Επειδή, ό,τι μπορεί να γίνει γνωστό για τον Θεό, είναι φανερό μέσα τους· για τον λόγο ότι, ο Θεός [το] φανέρωσε σ' αυτούς.
20Δεδομένου ότι, τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερά από [την εποχή τής] κτίσης τού κόσμου, καθώς νοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του, και η αιώνια δύναμή του και η θεότητα, ώστε αυτοί να είναι αναπολόγητοι.
21Επειδή, ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν τον δόξασαν ως Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν· αλλά, μέσα στους μάταιους συλλογισμούς τους, αναζήτησαν μάταια πράγματα, και σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά τους.
Ρωμαίους 2:14,15
14Επειδή, όταν οι εθνικοί, που δεν έχουν νόμο, κάνουν από τη φύση τους εκείνα που ανήκουν στον νόμο, αυτοί, ενώ δεν έχουν νόμο, οι ίδιοι είναι νόμος στον εαυτό τους·
15οι οποίοι δείχνουν το έργο τού νόμου να είναι γραμμένο μέσα στις καρδιές τους, έχοντας τη συνείδησή τους να συμμαρτυρεί, και τους λογισμούς να κατηγορούν ή και να απολογούνται αναμεταξύ τους)·
Ψαλμός 19:1-3
1Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός τού Δαβίδ. ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ διηγούνται τη δόξα τού Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργο των χεριών του.
2Η ημέρα προς την ημέρα εκφράζει λόγο, και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλλει γνώση.
3Δεν υπάρχει λαλιά ούτε λόγος, που η φωνή τους δεν ακούγεται.
Εβραίους 1:1
1Ο ΘΕΟΣ, τον παλιό καιρό, αφού, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σ' αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας διαμέσου τού Υιού,
Παροιμίες 22:19-21
19Για να είναι το θάρρος σου στον Κύριο, σου [τα] δίδαξα αυτή την ημέρα, μάλιστα σε σένα.
20Δεν έγραψα σε σένα πολλές φορές με συμβουλές και γνώσεις,
21για να σε κάνω να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των λόγων τής αλήθειας, ώστε να απαντάς με λόγια αλήθειας σ' εκείνους που σε στέλνουν;
Ρωμαίους 15:4
4Επειδή, όσα γράφτηκαν από πριν, γράφτηκαν από πριν για τη δική μας διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα με την υπομονή και την παρηγορία των γραφών.
Β΄ Πέτρου 1:19,20
19Και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε, σαν σε λυχνάρι που φέγγει μέσα σε σκοτεινόν τόπο, μέχρις ότου έρθει η αυγή τής ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας,
20ξέροντας πρώτα τούτο, ότι καμιά προφητεία τής γραφής δεν γίνεται από την προσωπική εξήγηση εκείνου [που προφητεύει].
Β΄ Τιμόθεον 3:16
16Ολόκληρη η γραφή [είναι] θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που [γίνεται] με δικαιοσύνη·
Λουκάν 24:27,44
27Και αφού άρχισε από τον Μωυσή και από όλους τούς προφήτες, τους εξηγούσε τα [γραμμένα] για τον εαυτό του σε όλες τις γραφές.
44Και τους είπε: Αυτά είναι τα λόγια, που σας είχα μιλήσει, όταν ακόμα ήμουν μαζί σας, ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα μέσα στον νόμο τού Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα.
Ρωμαίους 3:2
2Πολλή, με κάθε τρόπο. Πρώτα μεν, για τον λόγο ότι [στους Ιουδαίους] εμπιστεύθηκαν τα λόγια τού Θεού.
Β΄ Πέτρου 1:19,21
19Και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε, σαν σε λυχνάρι που φέγγει μέσα σε σκοτεινόν τόπο, μέχρις ότου έρθει η αυγή τής ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας,
21Επειδή, δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά, οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού.
Β΄ Τιμόθεον 3:16
16Ολόκληρη η γραφή [είναι] θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που [γίνεται] με δικαιοσύνη·
Β΄ Θεσσαλονικείς 2:13
13Εμείς, όμως, οφείλουμε πάντοτε να ευχαριστούμε τον Θεό για σας, αδελφοί αγαπημένοι από τον Κύριο, ότι ο Θεός σάς έκλεξε εξαρχής προς σωτηρίαν διαμέσου τού αγιασμού τού Πνεύματος, και της πίστης τής αλήθειας·
Α΄ Ιωάννη 5:9
9Αν δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία τού Θεού είναι μεγαλύτερη· επειδή, αυτή είναι η μαρτυρία τού Θεού, ο οποίος έδωσε μαρτυρία για τον Υιό του.
Ιωάννην 16:13,14
13αλλά, όταν έρθει εκείνος, το Πνεύμα τής αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια· επειδή, δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει, και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα.
14Εκείνος θα δοξάσει εμένα, επειδή από το δικό μου θα πάρει, και θα [το] αναγγείλει σε σας.
Α΄ Κορινθίους 2:10-12
10Σε μας, όμως, ο Θεός τα αποκάλυψε διαμέσου τού Πνεύματός του· δεδομένου ότι, το Πνεύμα ερευνάει τα πάντα, και τα βάθη τού Θεού.
11Επειδή, ποιος από τους ανθρώπους γνωρίζει αυτά που [είναι] μέσα στον άνθρωπο, παρά μονάχα το πνεύμα τού ανθρώπου που [είναι] μέσα του; Έτσι, και εκείνα που [είναι] μέσα στον Θεό δεν τα γνωρίζει κανένας, παρά μονάχα το Πνεύμα τού Θεού.
12Εμείς, όμως, δεν λάβαμε το πνεύμα τού κόσμου, αλλά το Πνεύμα που [προέρχεται] από τον Θεό, για να γνωρίσουμε εκείνα που χαρίστηκαν σε μας από τον Θεό.
Α΄ Ιωάννη 2:20,27
20Κι εσείς έχετε χρίσμα από τον Άγιο, και τα γνωρίζετε όλα.
27Κι εσείς, το χρίσμα που λάβατε απ' αυτόν, μένει μέσα σας, και δεν έχετε ανάγκη κάποιος να σας διδάσκει· αλλά, όπως σας διδάσκει το ίδιο το χρίσμα για όλα, [έτσι] και είναι αλήθεια και δεν είναι ψέμα· και καθώς σας δίδαξε, θα μένετε σ' αυτόν.
Β΄ Τιμόθεον 3:15-17
15και ότι, από βρέφος γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, που μπορούν να σε σοφίσουν σε σωτηρία διαμέσου τής πίστης εν Χριστώ Ιησού.
16Ολόκληρη η γραφή [είναι] θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που [γίνεται] με δικαιοσύνη·
17για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό.
Γαλάτες 1:8,9
8Αλλά, και αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό κηρύττει σε σας [ένα άλλο] ευαγγέλιο, παρά εκείνο που σας κηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα.
9Όπως είχαμε πει πρωτύτερα, λέω και τώρα ξανά: Αν κάποιος κηρύττει σε σας [ένα άλλο] ευαγγέλιο, παρά εκείνο που παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα.
Ιωάννην 6:45
45Είναι γραμμένο στους προφήτες: «Και όλοι θα είναι διδακτοί τού Θεού». Καθένας, λοιπόν, που θα ακούσει από τον Πατέρα και θα μάθει, έρχεται σε μένα.
Α΄ Κορινθίους 2:9-12
9αλλά, καθώς είναι γραμμένο: «Εκείνα που μάτι δεν είδε, και αυτί δεν άκουσε, και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε γι' αυτούς που τον αγαπούν».
10Σε μας, όμως, ο Θεός τα αποκάλυψε διαμέσου τού Πνεύματός του· δεδομένου ότι, το Πνεύμα ερευνάει τα πάντα, και τα βάθη τού Θεού.
11Επειδή, ποιος από τους ανθρώπους γνωρίζει αυτά που [είναι] μέσα στον άνθρωπο, παρά μονάχα το πνεύμα τού ανθρώπου που [είναι] μέσα του; Έτσι, και εκείνα που [είναι] μέσα στον Θεό δεν τα γνωρίζει κανένας, παρά μονάχα το Πνεύμα τού Θεού.
12Εμείς, όμως, δεν λάβαμε το πνεύμα τού κόσμου, αλλά το Πνεύμα που [προέρχεται] από τον Θεό, για να γνωρίσουμε εκείνα που χαρίστηκαν σε μας από τον Θεό.
Α΄ Κορινθίους 11:13,14
13[Αυτό] κρίνετέ [το] εσείς από μόνοι σας· είναι πρέπον η γυναίκα να προσεύχεται στον Θεό ακάλυπτη;
14Ή, ούτε η φύση δεν σας διδάσκει, ότι ο άνδρας μεν αν αφήνει μακριά μαλλιά είναι γι' αυτόν ατιμία;
Α΄ Κορινθίους 14:26,40
26Τι πρέπει, λοιπόν, αδελφοί; Όταν συνέρχεστε, κάθε ένας από σας έχει ψαλμό, έχει διδασκαλία, έχει γλώσσα, έχει αποκάλυψη, έχει ερμηνεία· όλα ας γίνονται για οικοδομή·
40Όλα ας γίνονται με ευσχημοσύνη και με τάξη.
Β΄ Πέτρου 3:16
16καθώς και σε όλες τις επιστολές του, μιλώντας γι' αυτά μέσα σ' αυτές· ανάμεσα στα οποία είναι και μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν, όπως και τις υπόλοιπες γραφές, για τη δική τους απώλεια.
Ψαλμός 19:7
7Ο νόμος τού Κυρίου [είναι] άμωμος, επιστρέφει ψυχή· η μαρτυρία τού Κυρίου [είναι] πιστή, σοφίζει τον απλό·
Ψαλμός 119:130
130Η φανέρωση των λόγων σου φωτίζει· συνετίζει τους απλούς.
Ρωμαίους 3:2
2Πολλή, με κάθε τρόπο. Πρώτα μεν, για τον λόγο ότι [στους Ιουδαίους] εμπιστεύθηκαν τα λόγια τού Θεού.
Ησαΐας 8:20
20Στον νόμο και στη μαρτυρία· αν δεν μιλούν σύμφωνα μ' αυτό τον λόγο, σίγουρα δεν υπάρχει φως μέσα τους.
Πράξεις 15:15
15Και με τούτο συμφωνούν τα λόγια των προφητών, όπως είναι γραμμένο:
Ιωάννην 5:39
39Ερευνάτε τις γραφές, επειδή εσείς νομίζετε ότι μέσα σ' αυτές έχετε αιώνια ζωή· και εκείνες είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα.
Α΄ Κορινθίους 14:6,28
6Και τώρα, αδελφοί, αν έρθω σε σας μιλώντας με γλώσσες, τι θα σας ωφελήσω, αν δεν σας μιλήσω ή με αποκάλυψη ή με γνώση ή με προφητεία ή με διδασκαλία;
28αλλά, αν δεν υπάρχει διερμηνευτής, ας σιωπά μέσα στην εκκλησία· και ας μιλάει στον εαυτό του και στον Θεό.
Κολοσσαείς 3:16
16Ο λόγος τού Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλούσια, με κάθε σοφία· διδάσκοντας και νουθετώντας ο ένας τον άλλον, με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές, ψάλλοντας με χάρη από την καρδιά σας στον Κύριο.
Β΄ Πέτρου 1:20,21
20ξέροντας πρώτα τούτο, ότι καμιά προφητεία τής γραφής δεν γίνεται από την προσωπική εξήγηση εκείνου [που προφητεύει].
21Επειδή, δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά, οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού.
Πράξεις 15:15,16
15Και με τούτο συμφωνούν τα λόγια των προφητών, όπως είναι γραμμένο:
16«Και ύστερα απ' αυτά θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τη σκηνή τού Δαβίδ, που έχει πέσει· και τα κατεδαφισμένα της θα τα ανοικοδομήσω, και θα την ανορθώσω·
Ματθαίον 22:29,32
29Και ο Ιησούς, απαντώντας, τους είπε: Πλανιέστε, επειδή δεν γνωρίζετε τις γραφές ούτε τη δύναμη του Θεού.
32«Εγώ είμαι ο Θεός τού Αβραάμ, και ο Θεός τού Ισαάκ, και ο Θεός τού Ιακώβ»; Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών.
Εφεσίους 2:20
20που εποικοδομηθήκατε επάνω στο θεμέλιο των αποστόλων και των προφητών, που ακρογωνιαία [πέτρα] είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός·
Πράξεις 28:23
23Και αφού τού διόρισαν μία ημέρα, ήρθαν σ' αυτόν στο κατάλυμα πολλοί· στους οποίους εξέθεσε με μαρτυρίες τη βασιλεία τού Θεού, και τους έπειθε στα σχετιζόμενα με τον Ιησού, και από τον νόμο τού Μωυσή και από τους προφήτες, από το πρωί μέχρι το βράδυ.