Σύμβολο της Νίκαιας (325)

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε και ἀοράτων ποιητήν.

Πιστεύομεν εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ πατρὸς μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς ουσίας τοῦ πατρός, θεὸν εκ
θεοῦ ἀληθινου, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῳ πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῳ ούρανῳ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους
καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα και ενανθρωπήσαντα, παθόντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τριτῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα εἰς
τοὺς οὐρανούς, καὶ ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Τοὺς δὲ λέγοντας, ὁτι ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὅτι ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι, [ἢ κτιστόν,] τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, [τούτους] ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ [καὶ ἀποστολικὴ] ἐκκλησία.

Πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, δημιουργό των πάντων, ορατών και αοράτων.

Πιστεύουμε σε έναν Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή γεννημένο από τον Πατέρα, δηλαδή από την ουσία του Πατρός, Θεό από τον αληθινό Θεό, γεννημένο, όχι δημιουργημένο, ομοούσιο με τον Πατέρα, μέσω του οποίου έγιναν τα πάντα, αυτά που είναι στον ουρανό και αυτά επάνω στη γη, αυτόν που για εμάς τους ανθρώπους, και για τη σωτηρία μας, κατέβηκε και ενσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, που υπέφερε, και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, και ανέβηκε στους ουρανούς, και θα έρθει να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς.

Και στο Άγιο Πνεύμα.

Αλλά αυτούς που λένε, ότι κάποτε δεν υπήρχε, και ότι πριν γεννηθεί δεν υπήρχε, και λένε ότι είναι από διαφορετική υπόσταση ή ουσία, ή ότι είναι κτιστός, μεταβλητός ή αλλοιώσιμος ο Υιός του Θεού, αυτούς τους αναθεματίζει η καθολική και αποστολική εκκλησία.