Ο Θεός που ανασταίνει τους νεκρούς

Β’ Κορινθίους 1:8-11