Ἀγάπη ἀνυπόκριτος

Ρωμαίους 12:9-16

Ρωμαίους 12:9-16
9Η αγάπη [ας είναι] ανυπόκριτη· αποστρέφεστε το πονηρό, προσκολλάστε στο αγαθό.
10[Γίνεστε] φιλόστοργοι ο ένας προς τον άλλον διαμέσου τής φιλαδελφίας, προλαβαίνοντας να τιμάτε ο ένας τον άλλον,
11στον ζήλο, μη είστε οκνηροί· στο πνεύμα, να πάλλεστε από θέρμη· τον Κύριο να υπηρετείτε ως δούλοι·
12στην ελπίδα, να χαίρεστε· στη θλίψη, να υπομένετε· στην προσευχή, να προσκαρτείτε·
13στις ανάγκες των αγίων, να έχετε συμμετοχή· τη φιλοξενία να επιδιώκετε.
14Ευλογείτε αυτούς που σας καταδιώκουν· ευλογείτε, και μη καταριέστε.
15Χαίρεστε μ' αυτούς που χαίρονται, και κλαίτε μ' αυτούς που κλαίνε.
16Να έχετε το ίδιο φρόνημα ο ένας προς τον άλλον· μη υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς· μη φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους.