Μη συμμορφώνεστε

Ρωμαίους 12:2

Ρωμαίους 12:2
2Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι [είναι] το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.

Θυσίαν ζῶσαν

Ρωμαίους 12:1

Ρωμαίους 12:2
2Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι [είναι] το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.
Ρωμαίους 12:1
1ΣΑΣ παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας [ως] θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, [η οποία είναι] η λογική σας λατρεία.

Η ιστορία του βασιλιά Μανασσή

Β΄ Βσσιλέων 21:1-18

Ρωμαίους 12:2
2Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι [είναι] το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.
Ρωμαίους 12:1
1ΣΑΣ παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας [ως] θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, [η οποία είναι] η λογική σας λατρεία.

Τα βάθη του Θεού

Ρωμαίους 11:33-36

Ρωμαίους 12:2
2Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι [είναι] το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.
Ρωμαίους 12:1
1ΣΑΣ παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας [ως] θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, [η οποία είναι] η λογική σας λατρεία.
Ρωμαίους 11:33-36
33Ω, βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσης Θεού! Πόσο ανεξερεύνητες [είναι] οι κρίσεις του, και ανεξιχνίαστοι οι δρόμοι του!
34Επειδή, «ποιος, γνώρισε τον νου τού Κυρίου; Ή, ποιος έγινε σύμβουλός του;».
35«Ποιος, πρώτος, έδωσε [κάτι] σ' αυτόν, για να του γίνει ανταπόδοση;».
36Επειδή, απ' αυτόν, και διαμέσου αυτού, και σ' αυτόν [είναι] τα πάντα· σ' αυτόν [ανήκει] η δόξα στους αιώνες. Αμήν.