Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24

Ιησούς του Ναυή Κεφ. 24

1 ΚΑΙ ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές τού Ισραήλ στη Συχέμ, και συγκάλεσε τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, και τους αρχηγούς τους, και τους κριτές τους, και τους άρχοντές τους· και παραστάθηκαν μπροστά στον Θεό.

2 Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο τον λαό: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ: Οι πατέρες σας κατοίκησαν πέρα από τον ποταμό, από παλιά, ο Θάρρα, ο πατέρας τού Αβραάμ, και ο πατέρας τού Ναχώρ, και λάτρευσαν άλλους θεούς.

3 Και πήρα τον πατέρα σας τον Αβραάμ, από την περιοχή πέρα από τον ποταμό, και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη γη Χαναάν, και πλήθυνα το σπέρμα του, και του έδωσα τον Ισαάκ.

4 Και στον Ισαάκ έδωσα τον Ιακώβ και τον Ησαύ· και στον Ησαύ έδωσα το βουνό Σηείρ, για να το κληρονομήσει· και ο Ιακώβ και οι γιοι του κατέβηκαν στην Αίγυπτο.

5 Και έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών, και χτύπησα την Αίγυπτο με πληγές, που έκανα μέσα σ’ αυτή, και ύστερα σας έβγαλα έξω.

6 Και αφού έβγαλα τους πατέρες σας έξω από την Αίγυπτο, ήρθατε στη θάλασσα· και οι Αιγύπτιοι καταδίωξαν πίσω από τους πατέρες σας, με άμαξες και άλογα στην Ερυθρά Θάλασσα·

7 και βόησαν στον Κύριο, κι αυτός έβαλε σκοτάδι ανάμεσα σε σας και τους Αιγυπτίους, και έφερε τη θάλασσα επάνω τους, και τους σκέπασε, και τα μάτια σας είδαν τι έκανα στην Αίγυπτο· και κατοικήσατε στην έρημο πολλές ημέρες.

8 Και σας έφερα στη γη των Αμορραίων, που κατοικούσαν πέρα από τον Ιορδάνη, και σας πολέμησαν· και τους παρέδωσα στα χέρια σας, και κληρονομήσατε ολοκληρωτικά τη γη τους, και τους εξολόθρευσα από μπροστά σας.

9 Και σηκώθηκε ο Βαλάκ, ο γιος τού Σεπφώρ, ο βασιλιάς τού Μωάβ, και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ· και αφού έστειλε ανθρώπους προσκάλεσε τον Βαλαάμ, τον γιο τού Βεώρ, για να σας καταραστεί·

10 αλλ’ εγώ δεν θέλησα να ακούσω τον Βαλαάμ· ακόμα, μάλιστα, και σας ευλόγησε, και σας ελευθέρωσα από τα χέρια του.

11 Και διαβήκατε τον Ιορδάνη, και ήρθατε στην Ιεριχώ· και σας πολέμησαν οι άνδρες τής Ιεριχώ, οι Αμορραίοι, και οι Φερεζαίοι, και οι Χαναναίοι, και οι Χετταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Ευαίοι, και οι Ιεβουσαίοι· και τους παρέδωσα στα χέρια σας.

12 Και έστειλα μπροστά σας σφήκες, και τους έδιωξαν από μπροστά σας, τους δύο βασιλιάδες των Αμορραίων· όχι με τη μάχαιρά σου ούτε με το τόξο σου.

13 Και σας έδωσα γη, στην οποία δεν κοπιάσατε, και πόλεις, τις οποίες δεν χτίσατε, και κατοικήσατε σ’ αυτές· και τρώτε από αμπελώνες και ελαιώνες, που δεν φυτέψατε.

14 Τώρα, λοιπόν, φοβηθείτε τον Κύριο, και λατρεύστε τον με ακεραιότητα και αλήθεια· και αποβάλετε τους θεούς, που λάτρευσαν οι πατέρες σας, πέρα από τον ποταμό, και μέσα στην Αίγυπτο, και λατρεύστε τον Κύριο.

15 Αλλά, αν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε· ή τους θεούς, που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό ή τους θεούς των Αμορραίων, στη γη των οποίων κατοικείτε· εγώ, όμως, και η οικογένειά μου, θα λατρεύουμε τον Κύριο.

16 Και ο λαός αποκρίθηκε, λέγοντας: Μη γένοιτο να αφήσουμε τον Κύριο, για να λατρεύσουμε άλλους θεούς.

17 Επειδή, ο Κύριος ο Θεός μας, αυτός ανέβασε εμάς και τους πατέρες μας από τη γη τής Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, κι αυτός έκανε μπροστά μας εκείνα τα μεγάλα σημεία, και μας διαφύλαξε σε ολόκληρο τον δρόμο που οδοιπορήσαμε, κι ανάμεσα σε όλα τα έθνη διαμέσου των οποίων περάσαμε·

18 και ο Κύριος έδιωξε από μπροστά μας όλους τους λαούς, και τους Αμορραίους που κατοικούσαν στη γη· κι εμείς τον Κύριο θα λατρεύουμε· επειδή, αυτός είναι ο Θεός μας.

19 Και ο Ιησούς είπε στον λαό: Δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο· επειδή, αυτός είναι Θεός άγιος· είναι Θεός ζηλότυπος· δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας·

20 επειδή, θα εγκαταλείψετε τον Κύριο, και θα λατρεύσετε ξένους θεούς· τότε, αφού γυρίσει, θα σας κάνει κακό, και θα σας εξολοθρεύσει, αφού σας έχει αγαθοποιήσει.

21 Και ο λαός είπε στον Ιησού: Όχι, αλλά θα λατρεύουμε τον Κύριο.

22 Και ο Ιησούς είπε στον λαό. Εσείς είστε μάρτυρες στον εαυτό σας, ότι εσείς διαλέξατε για σας τον Κύριο, για να τον λατρεύετε. Κι εκείνοι είπαν: Μάρτυρες.

23 Τώρα, λοιπόν, αποβάλετε τους ξένους θεούς, που είναι ανάμεσά σας, και στρέψτε την καρδιά σας στον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ.

24 Και ο λαός είπε στον Ιησού: Τον Κύριο τον Θεό μας θα λατρεύουμε, και στη φωνή του θα υπακούμε.

25 Και ο Ιησούς έκανε διαθήκη με τον λαό εκείνη την ημέρα, και έβαλε σ’ αυτούς νόμο και κρίση στη Συχέμ·

26 και ο Ιησούς έγραψε αυτά τα λόγια στο βιβλίο τού νόμου τού Θεού· και παίρνοντας μια μεγάλη πέτρα, την έστησε εκεί, κάτω από τη βελανιδιά, κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου.

27 Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο τον λαό: Δέστε, η πέτρα αυτή θα είναι σε μας ως μαρτυρία, επειδή αυτή άκουσε όλα τα λόγια τού Κυρίου, που μας μίλησε· θα είναι, λοιπόν, ως μαρτυρία σε σας, για να μη αρνηθείτε τον Θεό σας.

28 Και ο Ιησούς έστειλε τον λαό, τον κάθε έναν στην κληρονομιά του.

29 ΚΑΙ ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, ο δούλος τού Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων.

30 Και τον έθαψαν στα όρια της κληρονομιάς του, στη Θαμνάθ-σαράχ, που είναι στο βουνό Εφραϊμ, προς βορράν τού βουνού Γαάς.

31 Και ο Ισραήλ λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες τού Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων, που επέζησαν μετά τον Ιησού, και γνώρισαν όλα τα έργα τού Κυρίου, όσα έκανε για τον Ισραήλ.

32 Και τα κόκαλα του Ιωσήφ, που οι γιοι Ισραήλ ανέβασαν από την Αίγυπτο, τα έθαψαν στη Συχέμ, στη μερίδα τού χωραφιού, που ο Ιακώβ αγόρασε από τους γιους τού Εμμώρ, του πατέρα τού Συχέμ, για 100 αργύρια, και έγινε κληρονομιά των γιων τού Ιωσήφ.

33 Πέθανε δε και ο Ελεάζαρ, ο γιος τού Ααρών, και τον έθαψαν στον λόφο τού Φινεές, του γιου του, που δόθηκε σ’ αυτόν στο βουνό Εφραϊμ.