Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25

Β΄ Βασιλέων Κεφ. 14

1 ΚΑΙ κατά τον δεύτερο χρόνο τού Ιωάς, του γιου τού Ιωάχαζ, του βασιλιά τού Ισραήλ, βασίλευσε ο Αμασίας, ο γιος τού Ιωάς, του βασιλιά τού Ιούδα.

2 Ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 29 χρόνια. Και το όνομα της μητέρας του [ήταν] Ιωαδάν από την Ιερουσαλήμ.

3 Και έπραξε το ευθές μπροστά στον Κύριο, εντούτοις όχι όπως ο πατέρας του ο Δαβίδ· έκανε σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Ιωάς, ο πατέρας του.

4 Όμως, οι ψηλοί τόποι δεν είχαν αφαιρεθεί· ο λαός θυσίαζε ακόμα και θυμίαζε επάνω στους ψηλούς τόπους.

5 Και καθώς η βασιλεία δυναμώθηκε στο χέρι του, θανάτωσε τους δούλους του, αυτούς που είχαν θανατώσει τον βασιλιά τον πατέρα του.

6 Όμως, τα παιδιά των φονιάδων δεν τα θανάτωσε· σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο τού νόμου τού Μωυσή, όπου ο Κύριος πρόσταξε, λέγοντας: Οι πατέρες δεν θα θανατώνονται για τα παιδιά ούτε τα παιδιά θα θανατώνονται για τους πατέρες, αλλά κάθε ένας θα θανατώνεται για το δικό του αμάρτημα.

7 Αυτός θανάτωσε από τον Εδώμ 10.000 στην κοιλάδα τού Άλατος, και κυρίευσε τη Σελά με πόλεμο, και αποκάλεσε το όνομά της Ιοκθεήλ μέχρι αυτή την ημέρα.

8 Τότε, ο Αμασίας έστειλε μηνυτές στον Ιωάς, τον γιο τού Ιωάχαζ, τον γιο τού Ιηού, τον βασιλιά τού Ισραήλ, λέγοντας: Έλα, να δούμε ο ένας τον άλλον προσωπικά.

9 Και ο Ιωάς, ο βασιλιάς τού Ισραήλ, έστειλε στον Αμασία, τον βασιλιά τού Ιούδα, λέγοντας: Η αγκαθιά, που είναι στον Λίβανο, έστειλε στον κέδρο, που είναι στον Λίβανο, λέγοντας: Δώσε τη θυγατέρα σου για γυναίκα στον γιο μου· όμως, διάβηκε ένα θηρίο του χωραφιού, που ήταν στον Λίβανο, και καταπάτησε την αγκαθιά· –

10 πραγματικά, χτύπησες τον Εδώμ, και η καρδιά σου σε ύψωσε· να χαίρεσαι τη δόξα σου, καθώς κάθεσαι στο σπίτι σου· γιατί μπλέκεσαι σε κακό, για το οποίο θα έπεφτες, εσύ, και ο Ιούδας μαζί σου;

11 Αλλ’ ο Αμασίας δεν τον άκουσε. Ανέβηκε, λοιπόν, ο Ιωάς, ο βασιλιάς τού Ισραήλ, και είδαν ο ένας τον άλλον προσωπικά, αυτός και ο Αμασίας, ο βασιλιάς τού Ιούδα, στη Βαιθ-σεμές, που είναι του Ιούδα.

12 Και ο Ιούδας χτυπήθηκε μπροστά στον Ισραήλ· και κάθε ένας έφυγε στις σκηνές του.

13 Και ο Ιωάς, ο βασιλιάς τού Ισραήλ, συνέλαβε στη Βαιθ-σεμές τον Αμασία, τον βασιλιά τού Ιούδα, τον γιο τού Ιωάς, γιου τού Οχοζία· και ερχόμενος στην Ιερουσαλήμ, κατεδάφισε το τείχος τής Ιερουσαλήμ, από την πύλη τού Εφραϊμ μέχρι την πύλη τής γωνίας, 400 πήχες.

14 Και παίρνοντας όλο το χρυσάφι και το ασήμι, και όλα τα σκεύη που βρέθηκαν μέσα στον οίκο τού Κυρίου, και μέσα στους θησαυρούς του παλατιού τού βασιλιά, και ανθρώπους ως ενέχυρα, γύρισε στη Σαμάρεια.

15 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Ιωάς όσες έκανε, και τα κατορθώματά του, και πώς πολέμησε με τον Αμασία, τον βασιλιά τού Ιούδα, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ;

16 Και ο Ιωάς κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του, και θάφτηκε στη Σαμάρεια μαζί με τους βασιλιάδες τού Ισραήλ· και αντ’ αυτού βασίλευσε ο Ιεροβοάμ, ο γιος του.

17 Και ο Αμασίας, ο γιος τού Ιωάς, ο βασιλιάς τού Ιούδα, έζησε, μετά τον θάνατο του Ιωάς, γιου τού Ιωάχαζ, βασιλιά τού Ισραήλ, 15 χρόνια.

18 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Αμασία δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ιούδα;

19 Και έκαναν εναντίον του συνωμοσία στην Ιερουσαλήμ, και έφυγε στη Λαχείς· όμως, έστειλαν πίσω απ’ αυτόν, στη Λαχείς, και εκεί τον θανάτωσαν.

20 Και τον έφεραν επάνω σε άλογα, και θάφτηκε στην Ιερουσαλήμ μαζί με τους πατέρες του, στην πόλη τού Δαβίδ.

21 Και ολόκληρος ο λαός τού Ιούδα πήρε τον Αζαρία, που ήταν ηλικίας 16 χρόνων, και τον έκαναν βασιλιά αντί του πατέρα του, του Αμασία.

22 Και έκτισε την Ελάθ και την επέστρεψε στον Ιούδα, αφού ο βασιλιάς κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του.

23 ΚΑΙ κατά τον 15ο χρόνο τού Αμασία, του γιου τού Ιωάς, του βασιλιά τού Ιούδα, ο Ιεροβοάμ, ο γιος τού Ιωάς, του βασιλιά τού Ισραήλ, βασίλευσε στη Σαμάρεια 41 χρόνια.

24 Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο· δεν απομακρύνθηκε από όλες τις αμαρτίες τού Ιεροβοάμ, του γιου τού Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.

25 Αυτός αποκατέστησε το σύνορο του Ισραήλ, από την είσοδο της Αιμάθ μέχρι τη Θάλασσα της Πεδιάδας, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου τού Θεού τού Ισραήλ, που μίλησε διαμέσου τού δούλου του τού Ιωνά, του γιου τού Αμαθί, του προφήτη, που ήταν από τη Γαθ-εφέρ.

26 Επειδή, ο Κύριος είδε την υπερβολικά πικρή θλίψη τού Ισραήλ, ότι δεν υπήρχε τίποτε κλεισμένο και τίποτε αφημένο ούτε κάποιος που θα βοηθούσε τον Ισραήλ.

27 Και ο Κύριος δεν είπε να εξαλείψει το όνομα του Ισραήλ από κάτω από τον ουρανό, αλλά τους έσωσε διαμέσου τού Ιεροβοάμ, του γιου τού Ιωάς.

28 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Ιεροβοάμ, και όλα όσα έπραξε, και τα κατορθώματά του, πώς πολέμησε, και πώς ξαναπήρε στον Ισραήλ τη Δαμασκό, και την Αιμάθ τού Ιούδα, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τού Ισραήλ;

29 Και ο Ιεροβοάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του, μαζί με τους βασιλιάδες τού Ισραήλ· και αντ’ αυτού βασίλευσε ο Ζαχαρίας, ο γιος του.