Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29

Α΄ Χρονικών Κεφ. 12

1 ΚΙ ΑΥΤΟΙ [είναι] που ήρθαν στον Δαβίδ στη Σικλάγ, ενώ ήταν ακόμα κλεισμένος από το πρόσωπο του Σαούλ, του γιου τού Κεις, κι αυτοί [ήσαν] από τους ισχυρούς, που τον βοηθούσαν σε πόλεμο,

2 οπλισμένοι με τόξα, που μεταχειρίζονταν και το δεξί και το αριστερό τους χέρι [στο να τοξεύουν] πέτρες, και βέλη, με το τόξο, [οι οποίοι ήσαν] από τα αδέλφια τού Σαούλ, από τον Βενιαμίν·

3 ο αρχηγός ο Αχιέζερ, έπειτα ο Ιωάς, γιοι τού Σεμαά τού Γαβααθίτη· και ο Ιεζιήλ και ο Φελέτ, γιοι τού Αζμαβέθ· και ο Βεραχά, και ο Ιηού ο Αναθωθίτης,

4 και ο Ισμαϊα ο Γαβαωνίτης, δυνατός ανάμεσα στους 30 και επικεφαλής των 30· και ο Ιερεμίας, και ο Ιααζιήλ, και ο Ιωανάν, και ο Ιωζαβάδ ο Γεδηρωθίτης,

5 ο Ελουζαϊ, και ο Ιεριμώθ, και ο Βααλία, και ο Σεμαρίας, και ο Σεφατίας ο Αρουφίτης,

6 και ο Ελκανά, και ο Ιεσιά, και ο Αζαρεήλ, και ο Ιωεζέρ, και ο Ιασωβεάμ, οι Κορίτες,

7 και ο Ιωηλά, και ο Ζεβαδίας, οι γιοι τού Ιεροάμ από τη Γεδώρ.

8 Και από τους Γααδίτες χωρίστηκαν [μερικοί, και ήρθαν] προς τον Δαβίδ στο οχύρωμα στην έρημο, ισχυροί σε δύναμη, άνδρες παράταξης πολέμου, ασπιδοφόροι και λογχοφόροι, και τα πρόσωπά τους [ήσαν] πρόσωπα λιονταριού, και ως προς την ταχύτητα, σαν τις δορκάδες επάνω στα βουνά·

9 ο Εσέρ ο άρχοντας, ο Οβαδία ο δεύτερος, ο Ελιάβ ο τρίτος,

10 ο Μισμανά ο τέταρτος, ο Ιερεμίας ο πέμπτος,

11 ο Ατθαϊ ο έκτος, ο Ελιήλ ο έβδομος,

12 ο Ιωανάν ο όγδοος, ο Ελζαβάδ ο ένατος,

13 ο Ιερεμίας ο δέκατος, ο Μαχβαναί ο ενδέκατος.

14 Αυτοί [ήσαν] από τους γιους τού Γαδ, αρχηγοί τού στρατού, ο ένας ο μικρότερος επικεφαλής σε 100, και ο μεγαλύτερος επικεφαλής σε 1.000.

15 Αυτοί ήσαν που διάβηκαν τον Ιορδάνη στον πρώτο μήνα, όταν πλημμυρίζει σε όλες τις όχθες του· και διασκόρπισαν όλους [τους κατοίκους] των κοιλάδων, προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά.

16 Ακόμα, ήρθαν από τους γιους τού Βενιαμίν και του Ιούδα στο οχύρωμα προς τον Δαβίδ.

17 Και ο Δαβίδ βγήκε σε συνάντησή τους, και αποκρινόμενος είπε σ’ αυτούς: Αν έρχεστε σε μένα με ειρήνη για να με βοηθήσετε, η καρδιά μου θα είναι ενωμένη με σας· αλλά, αν έρχεστε για να με προδώσετε στους εχθρούς μου, ενώ δεν [υπάρχει] αδικία στα χέρια μου, ο Θεός των πατέρων μας ας δει, και ας [το] ελέγξει.

18 Και το Πνεύμα περιχύθηκε στον Αμασαϊ, τον άρχοντα των 30, [και είπε]: Δικοί σου [είμαστε], Δαβίδ, και μαζί σου, γιε τού Ιεσσαί. Ειρήνη, ειρήνη σε σένα, και ειρήνη στους βοηθούς σου! Επειδή, ο Θεός σε βοηθάει. Τότε, ο Δαβίδ τούς δέχθηκε και τους έκανε αρχηγούς των δυνάμεών του.

19 Και από τον Μανασσή προσχώρησαν στον Δαβίδ, όταν ήρθε μαζί με τους Φιλισταίους ενάντια στον Σαούλ, για να πολεμήσει, όμως δεν τους βοήθησαν· επειδή, οι ηγεμόνες των Φιλισταίων, αφού έκαναν συμβούλιο, τον έδιωξαν, λέγοντας: Θα προσχωρήσει στον Σαούλ, τον κύριό του, με [αντάλλαγμα] τα κεφάλια μας.

20 Ενώ πορευόταν στη Σικλάγ, προσχώρησαν σ’ αυτόν από τον Μανασσή, ο Αδνά, και ο Ιωζαβάδ, και ο Ιεδιαήλ, και ο Μιχαήλ, και ο Ιωζαβάδ, και ο Ελιού, και ο Σιλθαϊ, αρχηγοί των χιλιάδων τού Μανασσή·

21 κι αυτοί βοήθησαν τον Δαβίδ εναντίον των ληστών· επειδή, όλοι ήσαν ισχυροί σε δύναμη, και έγιναν αρχηγοί τού στρατεύματος.

22 Επειδή, τότε, από ημέρα σε ημέρα έρχονταν στον Δαβίδ για να τον βοηθήσουν, μέχρις ότου το στρατόπεδο [έγινε] μεγάλο, σαν στρατόπεδο Θεού.

23 ΚΙ αυτοί [είναι] οι αριθμοί των αρχηγών, που ήσαν οπλισμένοι για πόλεμο, που είχαν έρθει στον Δαβίδ στη Χεβρών, για να στρέψουν σ’ αυτόν τη βασιλεία τού Σαούλ, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου.

24 Οι γιοι τού Ιούδα, ασπιδοφόροι και λογχοφόροι, 6.800, οπλισμένοι για πόλεμο.

25 Από τους γιους τού Συμεών, ισχυροί σε δύναμη, για πόλεμο, 7.100.

26 Από τους γιους τού Λευί, 4.600.

27 Και ο Ιωδαέ [ήταν] αρχηγός των Ααρωνιτών, και μαζί του [ήσαν] 3.700·

28 και ο Σαδώκ, νέος ισχυρός σε δύναμη, και από την οικογένεια του πατέρα του, 22 αρχηγοί.

29 Και από τους γιους τού Βενιαμίν, αδελφούς τού Σαούλ, 3.000· επειδή, μέχρι τότε το μεγαλύτερο μέρος απ’ αυτούς υπερασπιζόταν την οικογένεια του Σαούλ.

30 Και από τους γιους τού Εφραϊμ, 20.800 ισχυροί σε δύναμη, ονομαστοί άνδρες τής οικογένειας των πατέρων τους.

31 Και από τη μισή φυλή τού Μανασσή, 18.000· που ονομάστηκαν κατ’ όνομα, για νάρθουν να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά.

32 Και από τους γιους τού Ισσάχαρ, [άνδρες] συνετοί στη γνώση των καιρών, ώστε να γνωρίζουν τι έπρεπε να κάνει ο Ισραήλ· οι αρχηγοί τους [ήσαν] 200· και όλοι οι αδελφοί τους κάτω από τη διαταγή τους.

33 Από τον Ζαβουλών όσοι έβγαιναν σε πόλεμο, που παρατάσσονταν σε μάχη, με όλα τα όπλα τού πολέμου, 50.000, μάχιμοι από παράταξη, όχι με διπλή καρδιά.

34 Και από τον Νεφθαλί, 1.000 αρχηγοί, και μαζί τους ασπιδοφόροι και λογχοφόροι 37.000.

35 Και από τους Δανίτες, [άνδρες] που παρατάσσονταν σε πόλεμο, 28.600.

36 Και από τον Ασήρ, όσοι έβγαιναν σε πόλεμο, μάχιμοι από παράταξη, 40.000.

37 Και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη από τους Ρουβηνίτες, και από τους Γαδίτες. και από τη μισή φυλή τού Μανασσή, με όλα τα όπλα τού πολέμου για μάχη, 120.000.

38 Όλοι αυτοί οι άνδρες οι πολεμιστές, μάχιμοι από παράταξη, ήρθαν με πλήρη καρδιά στη Χεβρών, για να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά σε ολόκληρο τον Ισραήλ· κι ακόμα, ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ ήταν μια καρδιά για να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά.

39 Και ήσαν εκεί με τον Δαβίδ τρεις ημέρες, τρώγοντας και πίνοντας· επειδή, οι αδελφοί τους είχαν κάνει ετοιμασία γι’ αυτούς.

40 Ακόμα, κι εκείνοι που γειτόνευαν μαζί τους, μέχρι τον Ισσάχαρ, και τον Ζαβουλών, και τον Νεφθαλί, έφεραν τροφές επάνω σε γαϊδούρια, κι επάνω σε καμήλους, κι επάνω σε μουλάρια, κι επάνω σε βόδια, τροφές αλευριού, παλάθες σύκων, και σταφίδες, και κρασί, και λάδι, και βόδια και πρόβατα, σε αφθονία· επειδή, [υπήρχε] ευφροσύνη στον Ισραήλ.