Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36

Β΄ Χρονικών Κεφ. 9

1 ΚΑΙ καθώς η βασίλισσα της Σεβά άκουσε τη φήμη τού Σολομώντα, ήρθε στην Ιερουσαλήμ, για να δοκιμάσει τον Σολομώντα με αινίγματα, έχοντας μαζί της μια υπερβολικά μεγάλη συνοδεία, και καμήλες φορτωμένες με αρώματα, και άφθονο χρυσάφι, και πολύτιμες πέτρες· και όταν ήρθε στον Σολομώντα, μίλησε μαζί του για όλα όσα είχε στην καρδιά της.

2 Και ο Σολομώντας εξήγησε σ’ αυτή όλα τα ερωτήματά της· και δεν στάθηκε τίποτε κρυμμένο από τον Σολομώντα, που δεν της το εξήγησε.

3 Και βλέποντας η βασίλισσα της Σεβά τη σοφία τού Σολομώντα, και το παλάτι που είχε οικοδομήσει,

4 και τα φαγητά τού τραπεζιού του, και τον τρόπο που κάθονταν οι δούλοι του, και τη στάση των υπουργών του, και την ενδυμασία τους, και τους οινοχόους του, και την ενδυμασία τους, και την ανάβασή του με την οποία ανέβαινε στον οίκο τού Κυρίου, έγινε έκθαμβη·

5 και είπε στον βασιλιά: Αληθινός είναι ο λόγος, που είχα ακούσει στη γη μου, για τα έργα σου, και για τη σοφία σου·

6 αλλά, δεν πίστευα στα λόγια τους, μέχρις ότου ήρθα, και είδαν τα μάτια μου· και να, ούτε το μισό τού πλήθους τής σοφίας σου δεν μου είχε αναγγελθεί· εσύ υπερβαίνεις τη φήμη που άκουσα·

7 μακάριοι οι άνδρες σου, και μακάριοι αυτοί οι δούλοι σου, που στέκονται πάντοτε μπροστά σου, και ακούν τη σοφία σου·

8 ας είναι ο Κύριος ο Θεός σου ευλογημένος, ο οποίος ευαρεστήθηκε σε σένα, για να σε βάλει επάνω στον θρόνο του, [για να είσαι] βασιλιάς στον Κύριο τον Θεό σου· επειδή, ο Θεός σου αγάπησε τον Ισραήλ, ώστε να τους στερεώσει στον αιώνα, γι’ αυτό σε κατέστησε βασιλιά επάνω τους, για να κάνεις κρίση και δικαιοσύνη.

9 Και έδωσε στον βασιλιά 120 τάλαντα χρυσάφι, και αρώματα πολλά, σε υπερβολικό βαθμό, και πολύτιμες πέτρες· και δεν υπήρξαν ποτέ τέτοια αρώματα, σαν αυτά που η βασίλισσα της Σεβά έδωσε στον βασιλιά Σολομώντα.

10 Και οι δούλοι μάλιστα του Χουράμ, και οι δούλοι τού Σολομώντα, που έφερναν χρυσάφι από το Οφείρ, έφερναν [και] ξύλο αλγουμείμ, και πολύτιμες πέτρες.

11 Και ο βασιλιάς έκανε από ξύλα αλγουμείμ αναβάσεις στον οίκο τού Κυρίου, και στο παλάτι τού βασιλιά, και κιθάρες και ψαλτήρια για τους μουσικούς· και τέτοια δεν είχαν φανεί πρωτύτερα στη γη τού Ιούδα.

12 Και ο βασιλιάς Σολομώντας έδωσε στη βασίλισσα της Σεβά όλα όσα θέλησε, όσα ζήτησε, περισσότερα των όσων έφερε στον βασιλιά. Και γύρισε, και αναχώρησε στη γη της, αυτή και οι δούλοι της.

13 Το βάρος από το χρυσάφι, που ερχόταν κάθε χρόνο στον Σολομώντα, ήταν 666 τάλαντα χρυσάφι,

14 εκτός από εκείνο που συγκεντρωνόταν από τους τελώνες και τους εμπόρους, και όλους τους βασιλιάδες τής Αραβίας, και τους σατράπες τής γης, που έφερναν στον Σολομώντα χρυσάφι και ασήμι.

15 Και ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε 200 επιμήκεις ασπίδες από σφυρήλατο χρυσάφι· 600 [σίκλοι] από χρυσάφι σφυρήλατο ξοδεύτηκαν σε κάθε επιμήκη ασπίδα·

16 και 300 ασπίδες από σφυρήλατο χρυσάφι· 300 [σίκλοι] από χρυσάφι ξοδεύτηκαν για κάθε ασπίδα. Και ο βασιλιάς τις έβαλε στο παλάτι του δάσους τού Λιβάνου.

17 Ο βασιλιάς έκανε ακόμα έναν μεγάλο ελεφαντένιο θρόνο, και τον σκέπασε με καθαρό χρυσάφι.

18 Και ο θρόνος είχε έξι βαθμίδες και ένα χρυσό υποπόδιο, που ήσαν συνδεδεμένα με τον θρόνο, και αγκώνες από το ένα και από το άλλο μέρος της καθέδρας, και δύο λιοντάρια, που στέκονταν στα πλάγια των αγκώνων·

19 και 12 λιοντάρια στέκονταν εκεί, από τις δύο πλευρές, επάνω στις έξι βαθμίδες. Παρόμοιο δεν είχε κατασκευαστεί σε κανένα βασίλειο.

20 Και όλα τα σκεύη για το πιοτό τού βασιλιά Σολομώντα [ήσαν] από χρυσάφι, και όλα τα σκεύη τού παλατιού τού δάσους τού Λιβάνου από καθαρό χρυσάφι· κανένα από ασήμι· το ασήμι λογιζόταν για τίποτε στις ημέρες τού Σολομώντα.

21 Επειδή, ο βασιλιάς είχε πλοία που πήγαιναν στη Θαρσείς μαζί με τους δούλους τού Χουράμ· μια φορά ανά τριετία έρχονταν τα πλοία από τη Θαρσείς, που έφερναν χρυσάφι, και ασήμι, δόντια ελέφαντα, και πιθήκους, και παγώνια.

22 Και ο βασιλιάς Σολομώντας μεγαλύνθηκε περισσότερο από όλους τους βασιλιάδες τής γης σε πλούτο και σοφία.

23 Και όλοι οι βασιλιάδες της γής ζητούσαν το πρόσωπο του Σολομώντα, για να ακούσουν τη σοφία του, την οποία ο Θεός είχε βάλει στην καρδιά του.

24 Και κάθε ένας έφερνε το δώρο του, ασημένια σκεύη, χρυσά σκεύη, και στολές, και πανοπλίες, και αρώματα, άλογα, και μουλάρια, κάθε χρόνο.

25 Και ο Σολομώντας είχε 4.000 σταύλους αλόγων και αμαξών, και 12.000 καβαλάρηδες, τους οποίους ο βασιλιάς έβαλε στις πόλεις των αμαξών, και κοντά [του] στην Ιερουσαλήμ.

26 Και βασίλευσε επάνω σε όλους τους βασιλιάδες, από τον ποταμό μέχρι τη γη των Φιλισταίων, και τα σύνορα της Αιγύπτου.

27 Και ο βασιλιάς έκανε το ασήμι στην Ιερουσαλήμ σαν πέτρες, και έκανε τους κέδρους σαν τις συκαμινιές στην πεδιάδα, λόγω τής αφθονίας.

28 Και έφερναν στον Σολομώντα άλογα από την Αίγυπτο, και από όλους τούς τόπους.

29 Και οι υπόλοιπες πράξεις τού Σολομώντα, οι πρώτες και οι τελευταίες, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο τού Νάθαν τού προφήτη, και στην προφητεία τού Αχιά τού Σηλωνίτη, και στα οράματα του Ιδδώ, του βλέποντα, που έγιναν ενάντια στον Ιεροβοάμ, τον γιο τού Ναβάτ;

30 Και ο Σολομώντας βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ, επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ, 40 χρόνια.

31 Και ο Σολομώντας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του· και τον έθαψαν στην πόλη τού Δαβίδ, του πατέρα του· και αντ’ αυτού βασίλευσε ο Ροβοάμ, ο γιος του.