Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36

Β΄ Χρονικών Κεφ. 28

1 Ο ΑΧΑΖ ήταν ηλικίας 20 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ· όμως, δεν έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, όπως ο πατέρας του ο Δαβίδ·

2 αλλά περπάτησε στους δρόμους των βασιλιάδων τού Ισραήλ, κι ακόμα έκανε χωνευτά είδωλα στους Βααλείμ.

3 Κι αυτός θυμίασε στην κοιλάδα τού Εννόμ, και πέρασε τα παιδιά του μέσα από τη φωτιά, σύμφωνα με τα βδελύγματα των εθνών, που ο Κύριος είχε εκδιώξει από μπροστά από τους γιους Ισραήλ.

4 Και θυσίαζε και θυμίαζε επάνω στους ψηλούς τόπους, κι επάνω στους λόφους, και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο.

5 Γι’ αυτό, ο Κύριος ο Θεός του τον παρέδωσε στο χέρι τού βασιλιά τής Συρίας· και τον πάταξαν, και πήραν απ’ αυτούς αιχμαλώτους ένα μεγάλο πλήθος, και τους έφεραν στη Δαμασκό. Κι ακόμα, παραδόθηκε στο χέρι τού βασιλιά τού Ισραήλ, που τον πάταξε με μεγάλη σφαγή.

6 Επειδή, ο Φεκά, ο γιος τού Ρεμαλία, θανάτωσε από τον Ιούδα 120.000 μέσα σε μια ημέρα, όλους τους ισχυρούς σε δύναμη, επειδή εγκατέλειψαν τον Κύριο τον Θεό των πατέρων τους.

7 Και ο Ζιχρί, ένας δυνατός άνδρας από τον Εφραϊμ, θανάτωσε τον Μαασία, τον γιο τού βασιλιά, και τον Αζρικάμ, τον επιστάτη τού παλατιού, και τον Ελκανά, τον 2ο ύστερα από τον βασιλιά.

8 Και οι γιοι Ισραήλ αιχμαλώτισαν από τους αδελφούς τους 200.000, γυναίκες, γιους, και θυγατέρες, κι ακόμα πήραν απ’ αυτούς πολλά λάφυρα, και έφεραν τα λάφυρα στη Σαμάρεια.

9 Και ήταν εκεί ο προφήτης τού Κυρίου, που ονομαζόταν Ωβήδ· και βγήκε σε συνάντηση του στρατού, που ερχόταν στη Σαμάρεια, και τους είπε: Δέστε, επειδή ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας οργίστηκε ενάντια στον Ιούδα, τους παρέδωσε στο χέρι σας· κι εσείς τους θανατώσατε με μανία, που έφτασε μέχρι τον ουρανό·

10 και τώρα λέτε να υποτάξετε στον εαυτό σας τους γιους τού Ιούδα και την Ιερουσαλήμ για δούλους και δούλες· δεν [είναι] με σας, μάλιστα με σας, αμαρτίες ενάντια στον Κύριο τον Θεό σας;

11 τώρα, λοιπόν, ακούστε με και επιστρέψτε τούς αιχμαλώτους, που αιχμαλωτίσατε από τους αδελφούς σας· επειδή, η οργή τού Κυρίου [επίκειται] σε σας.

12 Και σηκώθηκαν μερικοί από τους άρχοντες των γιων τού Εφραϊμ, ο Αζαρίας, ο γιος τού Ιωανάν, ο Βαραχίας, ο γιος τού Μεσιλλεμώθ, και ο Εζεκίας, ο γιος τού Σαλλούμ, και ο Αμασά, ο γιος τού Αδλαϊ, ενάντια στους ερχόμενους από τον πόλεμο,

13 και τους είπαν: Δεν θα φέρετε εδώ μέσα τους αιχμαλώτους, επειδή, ενώ ανομήσαμε στον Κύριο, θέλετε να προσθέσετε στις αμαρτίες μας, και στις ανομίες μας· επειδή, η ανομία μας είναι μεγάλη, και οργή θυμού κρέμεται επάνω στον Ισραήλ.

14 Και οι πολεμιστές άφησαν τους αιχμαλώτους και τα λάφυρα μπροστά στους άρχοντες και σε ολόκληρη τη συναγωγή.

15 Και αφού σηκώθηκαν οι άνδρες που ονομάστηκαν με το όνομά τους, πήραν τους αιχμαλώτους, και όλους όσους απ’ αυτούς ήσαν γυμνοί, τους έντυσαν από τα λάφυρα· και αφού τους έντυσαν, και τους έβαλαν υποδήματα, και τους έδωσαν να φάνε και να πιουν, και τους άλειψαν, και όλους τους αδύνατους μεταξύ τους τούς μετακόμισαν επάνω σε γαϊδούρια, και τους έφεραν στην Ιεριχώ, την πόλη των φοινίκων, στους αδελφούς τους· και γύρισαν στη Σαμάρεια.

16 Κατά την εποχή εκείνη, ο βασιλιάς Άχαζ έστειλε στους βασιλιάδες τής Ασσυρίας, για να τον βοηθήσουν.

17 Επειδή, καθώς ξαναήρθαν οι Ιδουμαίοι, πάταξαν τον Ιούδα, και πήραν αιχμαλώτους.

18 Και οι Φιλισταίοι εφορμώντας στις πόλεις τής πεδινής περιοχής, και της μεσημβρινής, του Ιούδα, κυρίευσαν τη Βαιθ-σεμές, και την Αιαλών, και τη Γεδηρώθ, και τη Σοκχώ και τις κωμοπόλεις της, και τη Θαμνά και τις κωμοπόλεις της, και τη Γιμζώ και τις κωμοπόλεις της· και κατοίκησαν εκεί.

19 Επειδή, ο Κύριος ταπείνωσε τον Ιούδα, εξαιτίας τού Άχαζ, του βασιλιά τού Ισραήλ· για τον λόγο ότι, άφησε να κυριαρχήσει διαφθορά στον Ιούδα, και ασέβησε στον Κύριο υπερβολικά.

20 Και ήρθε σ’ αυτόν ο Θελγάθ-φελνασάρ, ο βασιλιάς τής Ασσυρίας, και τον κατέθλιψε, αντί να τον ενδυναμώσει.

21 Επειδή, ο Άχαζ, παίρνοντας τους θησαυρούς τού οίκου τού Κυρίου, και του σπιτιού τού βασιλιά, και των αρχόντων, τους έδωσε στον βασιλιά τής Ασσυρίας· όμως, όχι για βοήθειά του.

22 Και στον καιρό τής στενοχώριας του παρανόμησε στον Κύριο ακόμα περισσότερο, αυτός ο βασιλιάς ο Άχαζ.

23 Και θυσίαζε στους θεούς τής Δαμασκού, που τον είχαν πατάξει· και έλεγε: Επειδή, οι θεοί τού βασιλιά τής Συρίας τούς βοηθούν, θα θυσιάσω σ’ αυτούς, για να βοηθήσουν κι εμένα. Εκείνοι, όμως, στάθηκαν η φθορά του, και ολόκληρου του Ισραήλ.

24 Και ο Άχαζ συγκέντρωσε τα σκεύη τού οίκου τού Θεού, και κατέκοψε τα σκεύη τού οίκου τού Θεού, και έκλεισε τις θύρες τού οίκου τού Κυρίου, και έκανε για τον εαυτό του θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά μέσα στην Ιερουσαλήμ.

25 Και σε κάθε πόλη τού Ιούδα έκανε ψηλούς τόπους, για να θυμιάζει σε άλλους θεούς, και παρόργισε τον Κύριο, τον Θεό των πατέρων του.

26 Και οι υπόλοιπες πράξεις του, οι πρώτες και οι τελευταίες, και όλοι οι δρόμοι του, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων τού Ιούδα και του Ισραήλ.

27 Και ο Άχαζ κοιμήθηκε με τους πατέρες του, και τον έθαψαν στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ· δεν τον έφεραν, όμως, στους τάφους των βασιλιάδων τού Ισραήλ· και αντ’ αυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του.