Ψαλμοί

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150

Ψαλμός 47

Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός για τους γιους τού Κορέ.

1 ΟΛΟΙ οι λαοί, κροτήστε τα χέρια· αλαλάξτε στον Θεό με φωνή αγαλλίασης.

2 Επειδή, ο Κύριος είναι Ύψιστος, φοβερός, μεγάλος βασιλιάς σε ολόκληρη τη γη.

3 Υπέταξε σε μας λαούς, και έθνη κάτω από τα πόδια μας.

4 Διάλεξε για μας την κληρονομιά μας, τη δόξα τού Ιακώβ, τον οποίο αγάπησε. (Διάψαλμα).

5 Ο Θεός ανέβηκε με αλαλαγμό, ο Κύριος ανέβηκε με φωνή σάλπιγγας.

6 Ψάλτε στον Θεό, ψάλτε· ψάλτε στον Βασιλιά μας, ψάλτε.

7 Επειδή, Βασιλιάς ολόκληρης της γης είναι ο Θεός· ψάλτε με σύνεση.

8 Ο Θεός βασιλεύει επάνω στα έθνη· ο Θεός κάθεται επάνω στον θρόνο τής αγιότητάς του.

9 Οι άρχοντες των λαών συγκεντρώθηκαν μαζί με τον λαό τού Θεού τού Αβραάμ· επειδή, του Θεού είναι οι ασπίδες της γής· υψώθηκε υπερβολικά.