Kεφάλαια

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24

Β΄ Σαμουήλ Κεφ. 23

1 ΚΑΙ αυτά [είναι] τα τελευταία λόγια τού Δαβίδ: Ο Δαβίδ, ο γιος τού Ιεσσαί, είπε, και ο άνδρας που ανεβάστηκε ψηλά, Ο χρισμένος τού Θεού, και ο γλυκός ψαλμωδός τού Ισραήλ, είπε:

2 [Το] Πνεύμα [τού] Κυρίου μίλησε μέσα από μένα, και ο λόγος του [ήρθε] επάνω στη γλώσσα μου.

3 Ο Θεός τού Ισραήλ μού είπε, ο Βράχος τού Ισραήλ μίλησε, και είπε: Αυτός που εξουσιάζει επάνω σε ανθρώπους, [ας είναι] δίκαιος, εξουσιάζοντας με φόβο Θεού·

4 Και [θα είναι] σαν το φως τού πρωινού, όταν ανατέλλει ο ήλιος, ενός ανέφελου πρωινού, [σαν] το χορτάρι από τη γη, σαν από τη λάμψη εκείνη ​​που βγαίνει από τη βροχή.

5 Αν και η οικογένειά μου δεν [είναι] τέτοια μπροστά στον Θεό, όμως ​​αιώνια διαθήκη έκανε μαζί μου, διαταγμένη σε όλα τα σημεία, και σίγουρη. Γι’ αυτό, [αυτή είναι] ολόκληρη η σωτηρία μου, και ολόκληρη η επιθυμία· ​​αν και δεν έκανε να βλαστήσει.

6 Και οι παράνομοι, όλοι αυτοί [θα είναι] σαν αγκάθια βγαλμένα έξω, επειδή ​​δεν πιάνονται με τα χέρια·

7 Και όποιος τα αγγίξει, πρέπει να είναι οπλισμένος με σίδερο, και με ξύλο ​​λόγχης· Και θα κατακαούν με φωτιά στον [ίδιο] τόπο.

8 ΑΥΤΑ [είναι] τα ονόματα των ισχυρών, που είχε ο Δαβίδ· Ο Ιοσέβ-βασεβέθ, ο Ταχμονίτης, πρώτος από τους τρεις· αυτός [ήταν] ο Αδινώ ο Ασωναίος, που θανάτωσε 800 σε μία μάχη.

9 Και ύστερα απ’ αυτόν, ο Ελεάζαρ, ο γιος τού Δωδώ, γιου τού Αχωχί, [ένας] από τους τρεις ισχυρούς μαζί με τον Δαβίδ, όταν ονείδισαν τους Φιλισταίους, εκείνους που ήσαν συγκεντρωμένοι σε μάχη, και οι άνδρες Ισραήλ τραβήχτηκαν·

10 αυτός, αφού σηκώθηκε, πάταξε τους Φιλισταίους, μέχρις ότου το χέρι του απέκαμε, και το χέρι του κόλλησε στη μάχαιρα· και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία εκείνη την ημέρα, και ο λαός γύρισε, πίσω απ’ αυτόν, μονάχα για να λαφυραγωγήσει.

11 Και ύστερα απ’ αυτόν, ο Σαμμά, ο γιος τού Αγαί, ο Αραρίτης· και οι μεν Φιλισταίοι είχαν συγκεντρωθεί σε σώμα, όπου ήταν ένα μερίδιο χωραφιού γεμάτο από φακή, και ο λαός έφυγε μπροστά από τους Φιλισταίους·

12 αυτός, όμως, στηλώθηκε στο μέσον τού χωραφιού, και το υπερασπίστηκε, και πάταξε τους Φιλισταίους· και ο Κύριος έκανε μεγάλη σωτηρία.

13 Κατέβηκαν ακόμα τρεις από τους 30 αρχηγούς, και ήρθαν στον Δαβίδ, σε εποχή θερισμού, στη σπηλιά Οδολλάμ· και το στρατόπεδο των Φιλισταίων στρατοπέδευε στην κοιλάδα Ραφαείμ.

14 Και ο Δαβίδ [ήταν] τότε στο οχύρωμα, και η φρουρά των Φιλισταίων τότε [ήταν] στη Βηθλεέμ.

15 Και ο Δαβίδ επιπόθησε [νερό] και είπε: Ποιος να μου έδινε να πιω νερό από το πηγάδι τής Βηθλεέμ, που είναι κοντά στην πύλη;

16 Και οι τρεις ισχυροί διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλισταίων, και άντλησαν νερό από το πηγάδι τής Βηθλεέμ, που είναι στην πύλη, και αφού πήραν [το] έφεραν στον Δαβίδ· δεν θέλησε, όμως, να πιει, αλλά το έκανε σπονδή στον Κύριο·

17 και είπε: Μη γένοιτο σε μένα, Κύριε, να το κάνω αυτό! Το αίμα των ανδρών που πορεύτηκαν με κίνδυνο της ζωής τους, [να το πιω] εγώ; Και δεν θέλησε να πιει. Αυτά έκαναν οι τρεις ισχυροί.

18 Και ο Αβισαί, ο αδελφός τού Ιωάβ, γιος τής Σερουϊας, ήταν πρώτος από τους τρεις· κι αυτός, σείοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300, [τους] θανάτωσε, και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις.

19 Αυτός δεν στάθηκε ο ενδοξότερος από τους τρεις; Γι’ αυτό, έγινε αρχηγός τους· δεν έφτασε, όμως, μέχρι τους τρεις [πρώτους].

20 Και ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωδαέ, γιος δυνατού άνδρα από την Καβσεήλ, που έκανε πολλά ανδραγαθήματα, αυτός πάταξε τους δύο άνδρες τού Μωάβ, που ήσαν σαν λιοντάρια· αυτός, ακόμα, κατέβηκε, και πάταξε ένα λιοντάρι μέσα στον λάκκο, σε ημέρα με χιόνι.

21 Ακόμα, αυτός πάταξε τον Αιγύπτιο άνδρα, έναν ωραίο άνδρα· και στο χέρι τού Αιγυπτίου [υπήρχε] μια λόγχη· εκείνος, όμως, κατέβηκε σ’ αυτόν με μία ράβδο, κι αρπάζοντας τη λόγχη από το χέρι τού Αιγυπτίου, τον θανάτωσε με την ίδια του τη λόγχη.

22 Αυτά έκανε ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωδαέ, και απέκτησε όνομα ανάμεσα στους τρεις ισχυρούς.

23 Από τους 30 ήταν ο ενδοξότερος· δεν έφτασε, όμως, μέχρι τους τρεις [πρώτους]· και ο Δαβίδ τον έκανε επικεφαλής των δορυφόρων του.

24 Ο Ασαήλ, ο αδελφός τού Ιωάβ, [ήταν] ανάμεσα στους 30· [και ήσαν]: Ο Ελχανάν, ο γιος τού Δωδώ, από τη Βηθλεέμ·

25 ο Σαμμά ο Αρωδίτης· ο Ελικά ο Αρωδίτης·

26 ο Χελής ο Φαλτίτης· ο Ιράς, ο γιος τού Ικκής, ο Θεκωίτης·

27 ο Αβιέζερ ο Αναθωθίτης· ο Μεβουναί ο Χουσαθίτης·

28 ο Σαλμών ο Αχωχίτης· ο Μααραϊ ο Νετωφαθίτης·

29 ο Χελέβ, ο γιος τού Βαανά, ο Νετωφαθίτης· ο Ιτταϊ, ο γιος τού Ριβαί, από τη Γαβαά, των γιων τού Βενιαμίν·

30 ο Βεναϊας ο Πιραθωνίτης· ο Ιδδαϊ, από τις κοιλάδες Γαάς·

31 ο Αβί-αλβών ο Αρβαθίτης· Αζμαβέθ ο Βαρουμίτης·

32 ο Ελιαβά ο Σααλβωνίτης· ο Ιωνάθαν, από τους γιους Ιαασήν·

33 ο Σαμμά ο Αραρίτης· ο Αχιάμ, ο γιος τού Σαράρ, ο Αραρίτης·

34 ο Ελιφελέτ, ο γιος τού Αασβαί, γιος τού Μααχαθίτη· ο Ελιάμ, ο γιος τού Αχιτόφελ τού Γιλωναίου·

35 ο Εσραϊ ο Καρμηλίτης· ο Φααραί ο Αρβίτης·

36 ο Ιγάλ, ο γιος τού Νάθαν, από τη Σωβά· ο Βανί ο Γαδίτης·

37 ο Σελέκ ο Αμμωνίτης· ο Νααραί ο Βηρωθαίος, ο οπλοφόρος τού Ιωάβ, γιου τής Σερουϊας·

38 ο Ιράς ο Ιεθρίτης· ο Γαρήβ ο Ιεθρίτης·

39 ο Ουρίας ο Χετταίος· όλοι [ήσαν] 37.